Home

Informasjon til flyktninger

Informasjon til deg som er flyktning . Flyktningtenesta sin oppgave er å arbeide for at flyktninger og deres familier skal kunne ta ansvar for egen livssituasjon, og finne seg til rette i skole, arbeid, nærmiljø og samfunnsliv Flyktninger har også rett til å ikke bli sendt tilbake til et land der de frykter forfølgelse (non-refoulement) Det er staten som tar imot flyktninger som har ansvaret for at disse rettighetene blir oppfylt. Flyktningkonvensjonen gjelder for alle land som har sagt at de skal følge den Denne siden er ment for deg som er flyktning og deg som ønsker å hjelpe flyktninger og forstå mer om de offentlige instansene og formelle prosessene som flyktninger møter i Norge. Først finner du informasjon om asylsøkerprosessen, din rett til å klage på avslag om asyl og hvordan du kan klage I Norge bor det ved inngangen til 2015 188 000 personer med flyktningbakgrunn med lovlig opphold. 138 000 har selv fått status som flyktning, 35 000 (25 prosent av antallet flyktninger) har kommet gjennom familiegjenforening med en flyktning og 15 000 ved familieetablering med en flyktning. De 188 000 flyktningene kommer fra hele 169 forskjellige land (figur 1), flest fra Somalia, Irak og.

Informasjon til deg som er flyktning - Integrering og

 1. Informasjon på flere språk fra Folkehelseinsituttet Nasjonale anbefalinger, råd og regelverk Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforent
 2. Den beskriver blant annet sentrale ut fordringer knyttet til det å være flyktning og hva det vil si å være traumatisert. Videre gir den innspill til hvordan hjelpere både i første og annenlinjetjenesten kan møte flyktninger og hjelpe dem til å etablere seg i trygge og gode liv i Norge
 3. Også antallet familieinnvandrere til flyktninger og til andre innvandrere sett under ett, har økt jevnt i hele perioden, og var den største gruppen de fleste år fram til 2005 (figur 3). Av denne gruppen utgjorde familiegjenforente og -etablerte (giftermål) til flyktninger vel en femdel

Asylsøkere og flyktninger i Norge har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager, rusproblemer og tannbehandling. Du har rett til informasjon om din helse og helsehjelpen du får. Denne informasjonen trenger du for å gi ditt samtykke til helsehjelpen Informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet er tilgjengelig (PDF) Enkeltkomponentvaksine mot polio (IPV) leveres ut gratis til voksne asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Ved bestilling må det påføres at bestillingen gjelder disse gruppene. Bestilling må gjøres av lege Tolkeportalen.no er en viktig kilde til informasjon for både tolker og tolkebrukere om hvordan tolking bør foregå. Her er en kortversjon av veilederen med kortfattet informasjon om rettigheter til helsehjelp for flyktninger og asylsøkere. Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene

Flyktninger - F

SKIEN: - At det bosetter seg færre flyktninger i Skien er vel i realiteten en besparelse - ikke tap av inntekter? Det er et spørsmål fra folkevalgt som synes kommuneadministrasjonen har vært grunn i sin analyse Informasjon til forskere og studenter. Her finner du informasjon om hvordan få innsyn, UDIs forskningsprogram og pågående forskning- og utviklingsprogram. Spørsmål vedrørende statistikk? Send e-post til statistikk@udi.no. Siste rapporter og statistikk. 05.11.2020

NOAS' informasjonsprogram gir informasjon om asylprosessen, kriterier for å få beskyttelse i Norge og rettigheter og plikter asylsøkere har. De ansatte i informasjonsprogrammet gir veiledning som forbereder asylsøkere til asylintervjuet hos UDI. Det er spesielt viktig at du som asylsøker forstår hvor stor betydning asylintervjuet har Det er viktig at driftsoperatører og ansatte i asylmottak følger opp råd og pålegg fra helsemyndighetene og UDI, slik som å henge opp informasjon om smittehåndtering på flere språk, hånterer informasjonsbehovet til beboere på måter som ivaretar alles helse, samt holder seg oppdatert på hvilke råd og anbefalinger som ellers gis her og av helsemyndighetene FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, har som mandat å sikre beskyttelse av flyktninger og skal følge med på om Flyktningkonvensjonen blir overholdt av landene som har sluttet seg til den. Konvensjonens anvendelsesområde ble utvidet gjennom tilleggsprotokollen (1967), som opphevet begrensninger med hensyn til tid og rom. 148 stater har sluttet seg til Flyktningkonvensjonen og/eller. Hopp til hovedinnholdet Her finner du maler og materiell som kommunen kan laste ned og bruke i sitt arbeid med flyktninger og innvandrere. Deltakerbevis for introduksjonsprogram om norskopplæring. Informasjon på flere språk: Bofellesskap for enslige flyktninger. Informasjonsbrev om norskopplæring på flere språk Tjenester til flyktninger og innvandrere. Informasjon fra Folkehelseinstituttet om Korona. Generell informasjon om Korona (24 språk) Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon (24 språk) Endringer i drift for å hindre smittespredning. Veiledningssenteret i NAV Sandefjord er betjent i tidsrommet kl 12.00 - 14.00

* Korona-informasjon på ulike språk; Søk. og Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet felles faglige anbefalinger for hvordan et hurtigspor for nyankomne flyktninger kan gjennomføres. Fem kommuner, NAV-kontorer og representanter for NAV fylke har bidratt med innspill til de faglige anbefalingene Integrering av flyktninger og innvandrere. Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra til og delta i landets fellesskap. Integreringen er avhengig av at innvandrere lærer norsk, tar utdannelse, kommer i jobb, og deltar på ulike arenaer i norsk samfunnsliv

2.2 Informasjon til pasienter og informasjonsoverføring til kommune ved bosetting i ordinært mottak 20 3 Helsetjenester under opphold i ordinært mottak 21 3.1 Kommunenes ansvar for helsetjenester 21 3.2 Organisering av helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente 22 3.2.1 Tverrfaglige team 2 Asylsøkere, flyktninger, familiegjenforente eller adoptivbarn under 18 år som kommer til Norge fra land som ikke har de samme screeningtilbudene for nyfødte, bør tilbys Nyfødtscreening. Mer informasjon finnes på Nyfødtscreeningens nettsider (oslo-universtitetssykehus.no Flyktninger trenger ifølge folketrygdlova ikke å oppfylle dette kravet. I prop. 85 L (2016-2017) skriver regjeringen følgende: Flyktninger tjener opp rett til pensjon og uføretrygd fra folketrygden på ordinær måte - gjennom botid og arbeid i Norge - som alle andre som har lovlig opphold i Norge Flyktninger og inkludering Egenberedskap For våre leverandører Kontakt Informasjon om korona på flere språk, av korona i Oslo og bydelene, og rapporter fra Helseetaten Byvettregler Her finner du byvettregler til nedlastning og utskrift. Nasjonale råd og retningslinjer Finn fakta. Møter med nyankomne flyktninger i Norge. Formidling av informasjon om kjønnslemlestelse for forebygging og helsehjelp. Hensikten med studien er å utforske hvordan tjenestene formidler informasjon for å forebygge og sikre behandling etter kjønnslemlestelse til flyktninger og asylsøkere ved ulike møtepunkter, og hvordan de gjennomfører sine oppgaver

Flyktning- og innvandrertjenesten førstegangsbosetter flyktninger i kommunen og gir helhetlig oppfølging av familier og enkeltpersoner i forhold til helse, bolig, økonomi, skoler og barnehager, oppfølging og drift av introduksjonsprogrammet, ledelse og drift av to kvalifiseringsprosjekter samt flere mindre inkluderingsprosjekter Voksenopplæring for innvandrere og flyktninger. Asker kommune har et godt opplæringstilbud til innvandrere og flyktninger. Undervisning foregår på introduksjonssentrene i Asker sentrum, på Spikkestad og på Filtvet Bosettingskommuner og andre integreringsaktører ønsker mer systematisert og tilgjengelig kunnskap om medbrakt kompetanse hos nyankomne flyktninger. Flyktningene selv ønsker å vite hvilke arbeidsmuligheter de har, og hvordan disse kan realiseres.I denne rapporten studeres to tiltak utformet for å møte disse behovene: kompetansekartlegging av flyktninger før bosetting, og.

FOR DEG SOM ER FLYKTNING - Refugees Welcome Norwa

Ahmed Warsame mener Tromsø kommune ikke er klar for å ta imot flyktninger fra Moria-leiren. Ordføreren i Tromsø mener imidlertid flyktningene vil bli tatt godt imot Flyktninger, er ifølge FNs flyktningekonvensjon «enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe». FNs konvensjon om flyktningenes rettigheter fra 1951 med tillegg av 1967, art 1

Nyankomne flyktninger og innvandrere står overfor mange utfordringer i møte med det norske arbeidsmarkedet. Her vil jeg forsøke å peke på noen, og foreslå metoder som kan være nyttige for veiledere som arbeider med å fremme disse gruppenes deltakelse i arbeidslivet. For tips om nettressurser og håndbøker, se artikkelen «Verktøy i veiledning for innvandrere» Vi legger til rette for at nyankomne flyktninger får muligheten til å treffe andre innbyggere, og introduserer dem blant annet til frivillige tjenester, og steder hvor de selv kan engasjere seg i nærmiljøet. Vil du vite mer? Du finner informasjon om bosetting av flyktninger på Integrerings- og mangfolddirektoratets nettsider

Ni myter og fakta om flyktninger til Europa La oss få fakta på bordet. SYRISKE MIGRANTER: En gruppe syriske menn prøver her å komme seg i land på den greske ferieøya Kos den 17. august i år. Koronakrisen har rammet flyktninger og nyankomne innvandrere hardt. Høy arbeidsledighet gjør det svært vanskelig for de med lav formell kompetanse og lite erfaring å komme i jobb. Regjeringen foreslår derfor en tiltakspakke på 456 millioner kroner for. Rådet for psykisk helse har samlet og systematisert kunnskap om psykisk helse hos flyktninger og asylsøkere.Bakgrunnen for denne boka er den store flyktningstrømmen som kom til Europa og Norge i 2015. Forfatterne har valgt å vektlegge den kunnskap og d Flyktninghjelpen er en norsk humanitær organisasjon som hjelper mennesker på flukt over hele verden Refugees Welcome to Oslo- tips og informasjon til frivillige Tilskuddsordning Oslo kommunes tilskuddsordning for særskilte integreringstiltak for flyktninger skal stimulere frivillig innsats og frivillige organisasjoners bidrag i asylmottak og integrering av flyktninger og asylsøkere, og styrke samspillet mellom frivilligheten og kommunens arbeid

Introduksjonsstønad for nyankomne flyktninger - skattespørsmål. Ved utskriving av skattekort tas det bl.a. hensyn til om du har arbeidsinntekt i tillegg til stønaden, Informasjon om introduksjonsstønad finner du hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (www.imdi.no) - Foreldrekurs bør bli obligatorisk for flyktninger. Mange norsksomaliske foreldre sliter med barneoppdragelse. Ubah Aden mener at foreldre må få mer hjelp til å lære hvordan de skal oppdra barna i Norge Helgheim omtaler her et forslag regjeringen la fram til statsbudsjettet for 2020. Dette skjedde høsten 2019, da Frp fremdeles satt i regjering. Her ble det ganske riktig foreslått å fjerne flyktningenes særregler i folketrygden. Flyktninger skulle nå sidestilles med andre grupper med kort botid i Norge, som for eksempel de som har innvandret på grunn av familiegjenforening eller nordmenn. Flyktninger som bosettes i Norge, og deres familiegjenforente, skal igjennom et obligatorisk introduksjonsprogram som skal styrke deres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnsliv og styrke deres økonomiske selvstendighet. Mer informasjon om annonsering. Tjenester Helsetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har mange fellestrekk med helsetilbudet som gis den øvrige del av befolkningen. Ulike gruppers rett til for å sikre pasientens rett til informasjon, samtykke til helsehjelp, m.v. (se kapittel 7)

Flyktninger i Norge - SS

Fagløsning til integrering av flyktninger Vismas velutprøvde programvare, kvalitetssikrer kommunens arbeid med flyktninger og bidrar til struktur og effektivitet i det viktige integreringsarbeidet. I en tid hvor kommunen får store utfordringer i møte med flyktningstrømmen, er det viktig med spesialtilpasset programvare som bistår flyktningtjenesten og voksenopplæringen Mer informasjon om alternativ mottaksplass finner du på nettsidene til Utlendingsdirektoratet (UDI). Sekundærbosetting - bytte kommune som flyktning Hva er sekundærbosetting? Stavanger kommune får mange henvendelser fra flyktninger som ønsker å flytte fra en annen kommune til Stavanger innenfor de første fem år etter første bosetting De siste årene har mange flyktninger og migranter forsøkt å reise over Middelhavet Dette har ført til flere mennesker i havsnød. Minst 15.000 mennesker har mistet livet i forsøk på å. Viktig informasjon før du signerer kontrakt Trenger du hjelp, kan du henvende deg i ekspedisjonen til Introduksjonssenteret for flyktninger, Bredalsmarken 15/17. Alle henvendelser om godkjenning av kontrakter gjøres elektronisk og du benytter elektronisk skjema som du finner lenger nede på siden

Innvandrere, asylsøkere og flyktninger - Helsedirektorate

Hjelper flyktninger i land - er flau over norske myndigheter

God informasjon er en forutsetning for at pasienter skal kunne ivareta sine egne interesser. I 1970- og 80-årene fikk norske pasienter klare rettigheter til informasjon. En avgjørelse fra Høyesterett i 1977 slo fast at pasienter har rett til informasjon som står i journalen deres IMDi får informasjon fra UDI om overføringsflyktninger som er klare for å komme til Norge.; IMDi bruker informasjonen fra uttakskommisjonen til å finne en egnet bosettingskommune til overføringsflyktningene.Informasjon om familieforhold, relasjoner i Norge, utdanning, arbeidserfaring, språk og eventuelle særskilte behov kan avgjøre hvilken kommune IMDi formidler husstanden til Lenke til veiledere om dette finnes til høyre. NAKMI - norsk kompetansesenter for minoritetshelse. NAKMI arbeider på oppdrag fra helsedirektoratet. Lenke til deres informasjon om syriske flyktninger og helsetjenester finnes til høyre. Smittevern. Folkehelseinstituttet har nasjonale oppgaver innen blant annet smittevern - Konsekvensen er at pasienter går glipp av biter med informasjon de under andre omstendigheter kunne ha tatt i bruk for å forstå sin egen sykdom og behandling. Les også: Fikk mer tid til pasienten med nytt digitalt system; Ja og nei til informasjon. Buer undersøkte også hvordan pasientene forholder seg i en slik situasjon

Barn og unge Flyktning

Informasjon til flyktninger og andre migranter. Norsk Folkehjelp Kristiania er tilstede på Deichman Tøyen mandager kl. 17.00-19.00 for å tilby hjelp og informasjon til flyktninger og andre migranter Norge har bidratt med nærmere 300 millioner kroner til EUs fond for å bremse strømmen av flyktninger og migranter over Middelhavet (EUTF), som blant annet støtter den libyske kystvakten.. Det siste bidraget til fondet, der Norge også er representert i styrende organer, var på 60 millioner kroner og ble gitt i sommer, får NTB opplyst i Utenriksdepartementet

Fra asylsøker til flyktning - før og etter kriseåret 2015

Flyktninger i forhold til folketall og BNP. Tabell 5: Land som har tatt imot flest flyktninger i forhold til folketall. Manglende tilgang til informasjon kan forklare de lave flyktningtallene UNHCR oppgir for enkelte land. Internt fordrevn Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har anmodet Tromsø kommune om å ta imot 87 flyktninger i 2021. Sammenlagt i Norge er det behov for å bosette 5.030 flyktninger i løpet 2021, som er. Her går flyktningene i land på nordmenns greske ferieparadis 124 000 flyktninger har gått i land på greske øyer i år. I LAND: I dag morges ble disse bildene tatt på en strand på øya Kos i. Les også: Jeg blir ekskludert fra full informasjon om korona De fleste norske kommuner bosetter et visst antall flyktninger hvert år, noe som bidrar til at innvandrere gradvis blir en merkbar del av kommunenes totale befolkning.Ifølge IMDI (Integrering- og mangfoldsdirektoratet) utgjorde innvandrere 13,3 prosent av befolkningen i Trondheim kommune i 2019 Flyktninger kan få flyktningstipend Flyktninger som ikke har fullført grunnskole I tillegg til støtten du ser i tabellen til venstre, kan du blant annet få reisestipend, Nedenfor ser du eksempel på støttebeløp og informasjon om bruk av søknadsskjema. Svar på søknaden om støtt

Aage Gaup - «Gammelt språk - ny form og flyktninger»: Det

Informasjon om besøk på/ved SABE: Det er fortsatt slik at eldre er en spesielt utsatt gruppe for smitte av c ovid-19 og spesielt gjelder dette beboere ved sykehjem. Det har over tid vært besøksrestriksjoner for å unngå at smitte skal komme inn til sykehjemmet Sylvi Listhaug vil gi flyktninger opp mot en halv million kroner for å reise Hva har Arbeiderpartiet råd til? 15 min • 27.10.2020. Skader tiltakene mer enn flyktninger. 19.10.2020 · 15 min. Sylvi Listhaug vil gi flyktninger opp mot en halv million kroner for å reise hjem. Mer informasjon Tilgjengelig fra: 19. oktober 2020 kl. 08:0

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge

helsetjenestetilbud til asylsøkere og flyktninger. Helsedirektoratets . Veileder for . helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) er en revidert utgave av IS-1022 (2003). Nytt i denne utgaven er informasjon om helsetjenestetilbudet til familiegjenforente Personer med oppholdstillatelse i Norge trenger i utgangspunktet ikke visum for innreise til Hellas. Vennligst se nærmere informasjon på den greske ambassaden i Oslo sine nettsider. Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres som gyldig reisedokument ved innreise til Hellas Hvitvaskingsregelverket inneholder en rekke krav til hvilken informasjon som skal innhentes og bekreftes av banker m.fl. Dette omfatter blant annet krav til at kundene skal vise gyldig legitimasjon ved tidspunktet for inngåelse av kundeforholdet Helsetjenester til bosatte flyktninger i Gjesdal kommune. Gjesdal kommune tilbyr helsestasjonstjenester til bosatte flyktninger, voksne og barn/familier. Helsekartlegging (fysisk, psykisk og sosial helse) for barn og voksne ved bosetting, henvisning til andre etater ved behov

Er det for vanskelig, koster det for mye - alle vet jo at det er penger å tjene på flyktninger; de som hjelper dem med fluktruter, gummibåter og historier til bruk for asylsøknaden, og selvfølgelig de som jager folk fra hjemmene sine, de har jo betalt i dyre dommer for de våpnene de bruker i jobben, og der er det penger å tjene for de som produserer og eksporterer våpen Psykiske helseproblemer er mer utbredt blant syriske flyktninger i Norge enn i resten av den norske befolkningen. Det kommer fram i en landsomfattende studie om psykisk helse og livskvalitet blant syriske flyktninger.. Studien viser at mange hadde traumatiske opplevelser med seg i bagasjen da de kom til Norge

Vaksinasjon av asylsøkere - FH

Om du har rett og plikt til introduksjonsprogram, avhenger av hva slags oppholdstillatelse du har. Mer informasjon om introduksjonsprogrammet Publisert: 14.09.2016 10:48:1 Moria-leiren har brent ned, og mange tusen flyktninger og migranter har ikke tak over hodet. Nå vil regjeringen hente 50 flyktninger til Norge, men mange at #50ERIKKENOK. Men hjelper det? Og hvorfor havnet så mange flyktninger på den greske ferieøya Lesbos i utgangspunktet Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Er du bekymret for et barn, bør du melde fra. Se informasjon fra Bufdir - fagdirektorat for barnevernet Boliger for enslige mindreårige flyktninger. Informasjon til barn og unge; Informasjon til barnefamilier; Informasjon fra legesenteret; Det kommer mye informasjon i disse dager og vi har derfor laget en egen informasjonsside om koronavirus. Her finner du informasjon fra kriseledelse,.

Flyktningene trenger hjelp

Undervisningsmateriell Flyktning

Tiltak informasjon. For å bedre muligheten til å nå ut med nødvendig informasjon etablerer og videreutvikler vi våre internettsider; en økt bredde i boligutvalget for nyankomne flyktninger settes det av midler til anskaffelse av 4-5 kommunale boliger til flyktninger årlig Flyktninger og asylsøkere er en sammensatt gruppe. Utfordringene som den enkelte har krever ofte kompetanse utover ett fagområde. Hendelser i hjemlandet, som krig, overgrep eller tortur, kan føre til traumatisering. Men også selve migrasjonsprosessen.. Noen flyktninger blir bosatt i Norge uten å ha blitt gitt tilstrekkelig informasjon om sitt nye land. Informasjon om hva flyktningene lærte om Norge under kulturorienteringskurset før de kom til din kommune. Informasjon om flyktningenes hjemland og transittland, blant annet Innvandring til Norge har foregått så lenge vi kan snakke om en norsk statsdannelse, det vil si fra om lag år 900. Innvandringen har vært av stor betydning for landet, blant annet med tanke på fornyelsen av det norske samfunnet, men også i utformingen av «det norske». Innvandrere og deres etterkommere har i perioder utgjort eliter i det norske samfunnet, som for eksempel i.

Reagerer på ensidig informasjon om flyktninger

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er en norsk frivillig og uavhengig organisasjon som ble opprettet i 1986 for å hjelpe innvandrere og flyktninger til å finne fram i det norske samfunnet og tilegne seg nok informasjon til å løse egne problemer. Målgruppene er spesielt ungdom som er i fare for tvangsekteskap, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og familier med barn som har. Informasjon til FN-flyktninger- før de kommer til Norge. Av-30.01.2003. Share 0. Tweet 0 Email Print 0 Shares. I november og desember var representanter for Utlendingsdirektoratet (UDI) i flyktningleire i Malaysia, Guinea og Tanzania for å informere FN-flyktninger som skal til Norge, om hva som venter dem i det norske samfunnet

Statistikk og analyse - Innvandring til Norge - UD

Informasjonsmateriell til bruk ved informasjon om positivt IGRA-svar - finnes på 22 språk; Influensa. Vaner som forebygger influensa (plakat og nedlastbar brosjyre, norsk og engelsk) Veggedyr. Veggedyr informasjon asylsøkere engelsk (pdf) Veggedyr informasjon asylsøkere arabisk (pdf) Veggedyr informasjon asylsøkere (norsk)(pdf Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer.Et bilde regnes som en personopplysning dersom personer kan gjenkjennes, og lydopptak kan være personopplysninger selv om ingen navn blir nevnt i innspillingen Innvandrerbarn og barn av flyktninger: For denne gruppen pasienter har Helsedirektoratet laget en «Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente». En del av disse barna vil ofte gjennomgå helseundersøkelse i regi av primærhelsevesen/ asylmottak.Helsetilstanden til denne gruppen barn og ungdom kan være svært varierende

Fylkesledere i Frp: – Syria-avtalen er uansvarlig – NRK

Dråpen i Havet har som formål å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om flyktninger og migranters livssituasjon. Der det er aktuelt vil hovedfokuset rettes mot å hjelpe barn og deres mødre. Dråpen i Havet ble stiftet september 2015,. Alle flyktninger mellom 18-55 år som blir bosatt på Voss etter avtale med IMDI, og som trenger grunnleggende kvalifisering, har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram (intro). Intro varer inntil 2 år, og skal inneholde norsk, sammfunnsfag, og tiltak som kvalifiserer deg for ordinært arbeid eller utdanning Flyktninger som bosettes i kommunen har rett og plikt til 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap. Rett og plikt til å gjennomføre norsk med samfunnskunnskap gjelder fra 16 år og opp. Deltakere over 18 år har også rett til å delta i Introduksjonsprogram i inntil 2 år for å bli kvalifisert til utdanning og/eller arbeid - Vi ønsker at flyktninger får et tilbud om karriereveiledning så tidlig som mulig. Kompetanse Norge har lyst ut kr. 1 290 000 til utprøvingen. - Målet er at den enkelte flyktning skal få god informasjon og på denne måten bli bedre rustet til å ta gode og riktige valg for sin fremtid Har du kunnskapen du trenger i møte med nyankomne flyktninger i skolen? Vi arrangerte høsten 2016 fylkesvise kurs for skoleledere, lærere, PPT, skolehelsetjeneste og ansatte i mottak eller omsorgssentre. På denne siden finner du opptak av foredragene, refleksjonsspørsmål og lenker til ressurser

 • Popmusik geschichte zusammenfassung.
 • Miljø analyse.
 • Frisør budapest.
 • Easy camera not working windows 10.
 • Norsk rødliste 2017.
 • Wetterradar prenzlau.
 • Yoga for barn lillestrøm.
 • Hauglandsenteret flekke.
 • Fiskesanger.
 • Fdp geschäftsstelle düsseldorf.
 • Gigi hadid søsken.
 • Glee cast season 1.
 • Megalodon zahn ebay.
 • Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
 • Grand beach resort norderney.
 • Finnes det stinkdyr i norge.
 • Arzt kümmerer obersontheim.
 • Discofox kurs fulda.
 • Hvordan unngå at fruktsalaten blir brun.
 • Ebay verkaufen kostenlos.
 • Extra tyggegummi innhold.
 • Brudekjoler udsalg jylland.
 • Nomader i dag.
 • Jansløkka skole historie.
 • Ntnui west coast swing.
 • Videregående skoler i buskerud.
 • Tanzschule für senioren hamburg.
 • Hur bra är hobby husvagn.
 • Flått kontroll.
 • Omg fredrikstad.
 • Vis wifi passord android.
 • Reisen für studenten.
 • Hvorfor angrep russland finland.
 • Snow red hot chili peppers lyrics.
 • Antrag wertmarke versorgungsamt.
 • Bil gir.
 • Random thing to talk about.
 • Vad är astigmatism.
 • Veranstaltungen ravensburg 2018.
 • Paleo oppskrifter.
 • Sperrstunde österreich.