Home

Antall sau drept av ulv

I juni meldte VG at 87 sauer ble drept av ulv på under en uke i Gran kommune. Siden de første funnene av drept sau ble gjort i mai er tapstallene nå oppe i 280. Det gjelder i østre og Vestre. Har mistet minst 80 sauer til ulv - gir Jo Inge opp. 700 sauer er drept av ulver der det skal være beitedyr

101 nye sauer drept og skadet av ulv - V

Har mistet minst 80 sauer til ulv - nå gir Jo Inge op

Antall sau erstattet som tapt til rovvilt har gått betydelig ned den siste tiårsperioden (figur 4), fra om lag 39 800 sau/lam i 2007 til om lag 16 900 sau/lam i 2018. Figur 4. Utviklingen i antall sau og lam erstattet som drept eller skadd av rovvilt (ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn) mellom 2007 og 2019 (kilde: Rovbase.no) En ny familiegruppe ble etablert og bestanden økte raskt gjennom hele 1990-tallet, med flere nyetableringer og en årlig tilvekst i antall ulver på mellom 25 og 30 prosent. I nyere tid ble valpekull for ulv med helnorsk tilhold første gang påvist i 1997, mens første kull med tilhold på tvers av riksgrensen ble født i 1983 Én ulv står bak omtrent en tredel av de registrerte rovviltskadene på sau i Norge hittil i år. Ulven har alene drept 225 sauer, ifølge Miljødirektoratet

400 hunder drept av ulv I snitt angripes 30,6 hunder årlig av ulv i Skandinavia, og 6,8 av dem skjer i Norge. Det viser tall fra Rovbase. Statistikken fra 1995 til mai i år viser også at ulveangrep på hunder er knyttet til jakt. Les også: Dokumenterte rovdyrskader på sau har gått opp i år Det har vært mye fokus på ulven og dens skade på sau. Tallene viser derimot at det er jerv som forårsaker flest skader på sau og lam, fulgt av gaupe og bjørn. Ulven har stått for under 9 % av det erstattende tapet til rovdyr og det er lite tap av sau til ulv utenfor ulvesona Klima- og miljødepartementets reduksjon av antall fellingstillatelser for ulv fra 47 til 15 førte til at Stortinget 31. januar 2017 fattet et vedtak som ba regjeringen om å se på naturmangfoldsloven § 18 første ledd bokstav b hvor det heter at det kan tillates uttak av rovvilt «for å avverge skade på avling husdyr, tamrein, skog, fisk vann eller annen eiendom» og bokstav c som kan.

Forvaltningsmål for ulv. Stortinget har satt som mål at vi i Norge skal ha fire til seks årlige ungekull av ulv. Tre av disse kullene skal være i flokker hvor hele reviret ligger i Norge. Ungekull i grenserevir, som har leveområde både i Norge og Sverige, teller som et halvt kull Mange av søknadene omfatter flere sau og lam. Det ble tilsammen utbetalt 46,3 millioner kroner for tilsammen 18.126 sauer og lam. 1849 av disse ble tatt av ulv. Av de 18.126 sauene og lammene er kun 1546 dokumentert tatt av store rovdyr - altså at det er funnet et kadaver som ansatte i Statens naturoppsyn kunne slå fast var drept

53 av 56 ulv felt utenfor ulvesonen (1997-2016) (pdf) kom fra Sverige. Tre var født i grenserevir. Ulv født i Norge vandrer nesten alltid østover til Sverige. Antall ynglende ulver i helnorske revir har altså minimalt å si for skadeomfanget på sau i Norge Antallet påviste rovviltskader på sau hittil i sommer er lavere enn i samme periode helt siden 2000, ifølge Miljødirektoratet, men å stadfeste en trend i antall sau tatt av ulv er ikke mulig Store tap av sau. Sett for hele landet forsvinner årlig mellom 120 000 og 130 000 sau og lam av de totalt cirka to millioner sauene som i dag slippes på utmarksbeite. Hvor mange som blir drept av store rovdyr finnes det dessverre ikke eksakte tall på Debatt: Ulv og sau Si vi dreper ulven Men bare en brøkdel av sauene som dør, blir drept av ulv. Hvorfor gjør vi ikke mer for å forhindre de resterende dødsfallene, spør artikkelforfatteren Av de erstattede sau og lam var 8 % påvist drept av fredet rovvilt. Flest sau erstattes som tapt til jerv (22 %), deretter bjørn (17 %), gaupe (9 %), ulv (8 %) og kongeørn (4 %). I tillegg erstattes en stor andel sau til ukjent fredet rovvilt (40 %)

Erstatning for sau drept av fredet rovvilt Dyreeieren har en lovfestet rett til full erstatning i tilfeller hvor fredet rovvilt som gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein. Her kan du sende søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt Ny rapport: Færre sau blir tatt av ulv Antall sauer på gårder innenfor ulvesonen øker. Samtidig har tallet på sauer som er blitt tatt av ulv, gått ned, viser en ny rapport fra NIBIO Rekordmange ulver drept i 2018 Største ulvejakt på 100 år. 08.01.2019 | Sist oppdatert: 08.01.2019. I 2018 ble rekordmange ulver drept i Norge, hele 39 dyr. Vi må helt tilbake til 1919 for å finne tilsvarende tall. Da var det skuddpremie på ulven, og Norge drev en ren utryddelsespolitikk For fjoråret var årsprisen på ulven omtrent 243.000 kroner i erstatning for sau som ble drept. Ulven har imidlertid begynt å forsyne seg med et større stykke av kaken de senere årene Sau tatt av ulv, ørn og løshunder #2629297 20/09/2020 16:13: Registrert: Jun 2018. Innlegg: 339. B. Brabus OP. Entusiast. OP. Brabus. Entusiast. B. Et forholdstall jeg synes er interessant er antall hunder drept av ulv vs antall hunder skutt av egen eier/jeger. Ja og hiv gjerne på antall hunder drept av kamp/bolerhunder.

Ulv og sau HADELAND: Det betyr at ulven, en eller flere, fortsatt er i samme område som da de første ulveangrepene ble meldt på Gran østås.. Avisen Hadeland vet ikke antallet sauer som er skadet eller drept i natt. Rovviltkontakt Jon Petter Bergsrud bekrefter at ulv har vært på ferde igjen og at det nå jobbes for å få oversikt over omfanget - Med dette er siste gnist av håp ute for de som driver med sau innenfor ulvesonen, sier leder for NSG, Tone Våg. Vedtaket er en effektiv stopper for beitebruk innenfor ulvesonen, da manglende regulering av ulven vil legge til rette for en stadig økning av både antall ulv og antall ynglinger En foreløpig oversikt viser at 825 sauer ble drept av ulv, bjørn, gaupe, jerv og kongeørn fram til 1. august. De siste årene har tallet gått ned Begge disse områdene har riktignok andre underarter av ulv enn Skandinavia. I 2012 ble en kvinnelig dyrepasser drept av ulv i en svensk dyrepark . Det er også beskrevet tilfeller som avviker fra det vanlige mønsteret med angrep på barn og kvinner, til tross for at den angripende ulven etter all sannsynlighet har vært frisk

Ny rapport: Færre sau blir tatt av ulv ABC Nyhete

Bestandene av ulv, Ingen har blitt drept av rovdyr i Norge siden starten av forrige århundre. Tap av sau til rovvilt har blitt redusert med over 50 prosent de siste ti årene. Fredede rovdyr står for rundt 20 prosent av det totale tapet av sau på utmarksbeite Antall ulv i Russland er usikkert, men det er anslått at det er rundt seksti tusen ulv i Russland, derav tjue tusen på europeisk side, vest for Uralfjellene. Bestanden er stabil eller økende. Under sovjettiden førte kommunistene krig mot ulvene, med en effektiv organisering av ulvejakta og bruk av helikoptre og andre hjelpemidler fra det militære arsenalet Forklaringen er enkel. Det er ulv vi har færrest av . I tillegg har det blitt bestemt et område hvor ulven får lov til å holde til. Den såkalte ulvesonen. Ulvesonen ble lagt der den ligger i dag, fordi dette var området i Norge hvor det var færrest sau på beite og i tilknytning til området med ulv i Sverige Jerv og gaupe er den hyppigste tapsårsaken for både sau og tamrein. Disse artene utgjorde i 2016 til sammen 60 prosent av erstattede tap. Det er i de fleste tilfeller lettere å gjenfinne kadaver og identifisere hvem det er som har drept dyret når det er bjørn og ulv som har forårsaket skaden. Tap kan variere kraftig fra år til år

29/06: Flere lam funnet i Løten. Ulveskader. 1 sau drept av ulv i Eidsvoll, flere lam savnet. Det pågår nå fellingsforsøk på ulv i Stange. Løten, Eidsvoll og Elverum på vestsiden av Glomma. Mvh Kaj W.Teppen. 29/06: I går kveld ble det dokumentert ei søye tatt av ulv nordøst i Eidsvoll kommune Bondebladet: Naturbruksalliansen forventer at rovviltnemndenes vedtak om felling av 32 ulver i vinter etterfølges. Alternativet er økt konfliktnivå, belastning i ulvesona og mange ynglinger, påpeker alliansen

Flere ulver, men færre sauer blir drept - V

 1. Ulv har tatt flere titalls sau i Akershus og Hedmark Ulven har drept flere nye sauer i Eidsvoll. Erfaren: Siden 1992 har Hans Petter Klokkerengen måttet avlive rundt 2500 sau etter rovdyrskader
 2. - Omkring år 1800 ble et barn drept av ulv i Akershus, og det er også vanlig i Europa at folk blir drept av hunder. har det klar sammenheng med det store antallet hunder i Norge
 3. Det er derfor liten sjanse for at ulv skal angripe mennesker her. Ulv har drept mennesker . Med bakgrunn i det innsamlede materialet anser vi det som godt dokumentert at mennesker er drept av både ulver med rabies og ulver som er friske i løpet av de siste århundre, men også at antall angrep har avtatt drastisk i løpet av det 20. århundre
 4. Færre sauer drept av rovvilt En foreløpig oversikt viser at 825 sauer ble drept av ulv, bjørn, gaupe, jerv og kongeørn fram til 1. august. De siste årene har tallet gått ned
 5. Rovdyrstatistikk 1846-2004 Fra skuddpremier til fredning og irregulær avgang. I forkant av behandlingen av regjeringens forslag til forvaltningen av rovvilt (St. meld. nr. 15 (2003-2004), Rovvilt i norsk natur), har diskusjonen om ulv og bjørn i norsk natur blusset opp - igjen
 6. - Mandag angrep ulven sau på Habberstadvangen i Eidsvoll. Onsdag var det ulveangrep på Jøndalsvangen. Sju sauer er dokumentert drept av ulv. Men det er veldig mange lamunger borte. Antallet forventes derfor å kunne stige betydelig, sier rovviltkontakt Hans Petter Klokkerengen i Statens Naturoppsyn
 7. Den siste uken har et tosifret antall sau blitt funnet skadd eller drept av ulv på Romerike. Også på Lunner-siden av fylkesgrensa har ulven vært på besøk. Beitelag og fellingslag forbereder seg på ulvens mulige ferd videre
Ettertraktet: Sauene er ettertraktet mat, også for rovdyr

Fluelarver dreper flere sauer enn ulvene gjør - NRK Norge

Ulv har imidlertid gjort mer skade i år i Sør- og Midt-Norge. Trenden i antall påviste bjørneskader har vært positiv de tre foregående årene, men nå er skadeomfanget nesten oppe på samme nivå som 2010. Totalt er det meldt inn 4480 skadesaker i år. Av disse er 776 dyr påvist drept av bjørn, 501 av ulv, 312 av gaupe og 201 av kongeørn I hovedsaker det fire rovdyr som skaper konflikter hos oss: Bjørn, ulv, jerv og gaupe. Ingen av dem representerer noen direkte fare for mennesker. Snøskuter og elg (og storfe for den saks skyld) er langt farligere. Jerv og gaupe er så små at de knapt rekker oss til knærne. Problemet er særlig at sau blir tatt når de slippes inn i. Av Lars Frøsland Publisert: 10. september 2020, kl. 20:27 Sist oppdatert: 10. september 2020, kl. 20:28 En ulv har drept en sau i Hægebostad, som betyr at fellingstillatelse gis i store deler av Agders distrikt

I 2017 ble 309 sau og lam bekreftet tatt av éi ulvetispe nord for det området hvor det nå er funnet sau som antas tatt av ulv. Annonse. Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Viken Christian Hillmann sier at det per nå er vanskelig å fastslå sikkert om det faktisk er ulv som har skadd beitedyra Mandag 10. juli: Tre nye sauer drept av ulv ble funnet natt til mandag. Sauene ble funnet i Gran kommune. Det skal ha blitt funnet flere kadavre på Gran østås i løpet av den siste uka. Mandag 17. juli: I løpet av de siste dagene er det funnet tolv nye sauekadavre på Totenåsen. 7. august 2017: Ulven ble skutt. Status etter ulvesommeren

Antall sau som dør en (u)naturlig død uten «hjelp» av rovdyr. Antall sau som drepes av ulv. Jeg har tidligere presentert litt faktatall i denne tråden. Kort oppsummert: Det er kun 0,12 prosent av husdyr som faktisk er dokumentert drept av rovdyr. Og dette er da alle rovdyr kombinert, ikke kun ulv «Økningen i antall ulykker med storfe blir enda mer markant av at antall jordbrukere som driver okseavl er redusert til en åttendedel i perioden. I 1989 var det 8000 jordbrukere innen okseavl, i 1999 var det 2000, og i 2007 var det 1000 jordbrukere som drev med okseavl», skriver Arbeidstilsynet i rapporten «Arbeidsskadedødsfall i landbruket

Ulv, Rovdyr Kun én person har blitt drept av ulv i Norg

Miljødirektoratet gjennomfører årlig en foreløpig sammenstilling av antall sau påvist skadd av rovvilt i perioden 1. januar til 1. august. Tallene per 1. august viser at tapene fortsetter å gå ned. Det er først og fremst tapene til ulv og bjørn som har gått ned sammenlignet med i fjor I 2018 og 2017 ble flere dyr skadd eller drept av ulv. I år er antallet ulveskader vesentlig redusert - det laveste påviste tapet til ulv siden 2008. Skader påført av bjørn er noe lavere enn på samme tid i 2018. Enkelte områder nord i Trøndelag har hatt betydelige skader av bjørn i sommer, ifølge direktoratet Det ene lammet skal være drept av ulven for noe tid tilbake, mens det andre var helt ferskt, ifølge Hillmann. Krevende jakt - Dette betyr at det er ulv i området, og har den først begynt å ta sau kan det fort gå flere dyr, sier Hillmann. Fellingsforsøket er allerede i gang, og vil hovedsakelig foregå med utplassering av poster på. Antall bjørneskader er halvert. Den største reduksjonen i påviste rovviltskader er skader forårsaket av bjørn og ulv. - På landsbasis er påviste bjørneskader halvert sammenlignet med 2019. Det er imidlertid tydelige regionale forskjeller, og ca. 90% av bjørneskadene er registrert i Trøndelag I 2018 og 2017 ble flere dyr skadd eller drept av ulv. I år er antallet ulveskader vesentlig redusert - det laveste påviste tapet til ulv siden 2008. Skader påført av bjørn er noe lavere.

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 30. mai 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 13. juni 2014 nr. 738. Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 15. juni 2018 nr. 891. Endringer: Endret ved forskrift 10 okt 2019 nr. 1329. Rettelser: 23.10.2014 (retningslinjer til § 8), 29.01.2015. Av John Odden (forsidefoto viltkamera.nina.no) Jeg blir som rovdyrforsker ofte spurt om ulven er farlig. Ulven er jo generelt sky overfor mennesker, men av og til hører vi om ulv som dukker opp på gårdstun, veier og andre steder der mennesker ferdes Konteksten er antall barn i Norge som er drept av ulv. Du sier deg helt uenig i et faktum, trekker du stilltiende din feilaktige påstand om at ulv har drept barn i Norge og forsøker deretter uredelig å dreie diskusjonen over på skade.. Konteksten er som sagt antall barn drept i Norge. Jeg kan opplyse deg om at du tar feil i fakta nok en gang

Her er antallet beitende sau og lam redusert fra 6761 dyr i 1998 til 1336 dyr i år. Det er en reduksjon på hele 80 prosent. I Trøndelag er bjørneangrepene denne sesongen blant de verste på mange år. 211 døde sauer er så langt dokumentert drept av bjørn ifølge Statens naturoppsyn. Også på landsbasis er tapstallene høyere i år enn i. Klokka 11.22 fredag ble politiet varslet om at to rottweilere hadde jagd og drept et lam og skadet en sau på Gjemlestad i Kvinesdal. Skadene på sistnevnte var så alvorlige at den måtte avlives av veterinær. - Et øre var revet av, og den ene framfoten var så skamfert at søya måtte avlives på stedet beitesesongene. Fylkesmannen i Vestland har erstattet 159 sau/lam som drept av ulv i fylket i 2018, og 199 sau/lam som drept av ulv i 2019. Alle disse påviste og erstattede skadetilfellene er knyttet til den aktuelle ulven. Det har vært åpnet for lisensfelling av ulv i området de siste sesongene, men uten at ulven har blitt felt

Han forteller at det tidligere er funnet en hjort som også var godt oppspist av ulv i dette området. - I 2014 ble en hannulv skutt på sporsnø i Naustdal. Den hadde tatt mye sau. I fjor sommer tok en ulv en del sauer i Naustdal og Fjaler. Det er nok den samme som er på ferde nå, sier rovviltkontakten. Svensk hannul Antall erstatninger for dyr tatt av rovdyr er nesten halvert siden 2007. I fjor ble 43,3 millioner kroner utbetalt til bønder som mistet dyr etter rovdyrangrep. I juli ble det funnet flere sau drept av ulv rundt Sørungen i Selbu. Nå er den tilbake i de samme traktene. tirsdag 11.09 2018 Seks sauer drept av ulv: - Mange flere er skadet og letingen fortsetter. Rolf Ivar (45) Aldri før har Statens naturoppsyn registrert så lite antall døde sauer. leserinnlegg Lite radioaktivitet i første måling av sau i Gudbrandsdalen Rovdata har ansvaret for å overvåke utviklingen av den skandinaviske populasjonen av innvandret finsk-russisk ulv, og skal gi grunnlaget for forvaltningen av ulv i Norge og Sverige. Med sporsnøen kom også de første bestandstallene fra Rovdata 14. desember. De viser en betydelig vekst i antall telte ulv sammenlignet med tellingen i desember.

Fakta og myter om ulv - naturvernforbundet

Siden store rovdyr øker i antall som følge vernetiltak de siste 20-30 årene, har sauebønder i ulike deler av landet store tap av sau til rovdyr. Totaltapet av sau som er erstattet som rovviltdrept har økt gjennom mesteparten av nittitallet. I 2002 ble det søkt om erstat-ning for omlag 57 000 sau drept av rovvilt, hvorav ca. 31 000 ble. Minst 16 sauer har blitt drept av ulv i den siste tiden. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix Vis mer Flere sauer drept av ulv på Østlandet den siste tiden Minst 16 sauer har blitt i Oslo og Akershus den siste tiden. Eksperter mener det er en ulv som har vært på ferde Ikke siden 2005 har man kunnet dokumentere at ulv har tatt sau på Romerike. Hittil i år er ti sauer drept av ulv - alle i Eidsvoll - I de siste seks dagene er det gjort funn av tre kadaver påvist drept av ulv i både Meråker, Levanger og Verdal. Det er i tillegg totalt dokumentert 58 kadaver og skader på sau og rein fra 1. juni i rovbase.no. De nyeste kadaverfunnene sannsynliggjør at skadevolder er i området og at muligheten til et effektivt fellingsforsøk er tilstede, heter det i konklusjonen fra Fylkesmannen Noen skrev at de 16,3 millionene som ble gitt i erstatning til sauebøndene ikke formelt sett var knyttet til de 300 sauene som ble tatt av ulv, slik at jeg ikke kunne regne en stykkpris per sau slik jeg gjorde - ja det er riktig at staten ikke har utbetalt støtten i form av en stykkpris, men siden denne utbetalingen kom som resultat av ulvene som ble tatt er det ikke så urimelig å se.

Ulv - Wikipedi

Ni av disse er antatt drept av ulv, mens én er usikker. Antatt vil si at vi er 99 prosent sikre, sier rovviltansvarlig i Statens Naturoppsyn i Telemark, Espen Marker. Alle sauene som har blitt tatt ulven, har blitt tatt i området ved Skimyr og Lauvhaug i Hjartdal, og seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Telemark, Odd Frydenlund Steen sier at de forventer en ny søknad for løyve til ulvejakt Rekordmange ulver - men færre sau blir drept I fjor ble det registrert rekordmange ulver i Norge - samtidig blir færre sauer drept av ulv. Av Anja Storbråten Fredag 30.12 201

Hvor mange husdyr tar rovdyra i Norge

Tap av sau og lam forårsaket av rovvilt viser samlet sett en ytterligere nedgang etter behandlingen av fjorårets erstatningssøknader. Både antall søknader og antall dyr det søkes erstatning for er rekordlavt sammenliknet med tidligere år Ulv: Fryktet, men sky og ufarlig for mennesker. Ulven er kanskje et av de mest fryktede dyrene i Norge, men likevel et av de minst farlige. Nordmenn kjenner ulven best fra skremselspropaganda i media, og kanskje også fra dyreparkene i landet. Selv de sosialiserte ulvene i norske dyreparker er skeptiske til mennesker Antall sau som er dokumentert tatt av rovdyr utgjør altså bare 1,4 % av alle sauer som dør på beite hver sommer (1809 / ca. 130 000) og 0,09 % av alle sauer som slippes på beite (1809 / ca. to millioner) Antall husdyr Tallgrunnlaget for statistikken som presenteres på sidene for Antall dyr - melkekyr/ ammekyr/ avlspurker/ sauer er basert på tall fra søknader om produksjonstilskudd i jordbruket Tallgrunnlaget for statistikken som presenteres på sidene Antall dyr - klekte kyllinger er basert på klekketall Landbruksdirektoratet henter inn fra alle rugerier for kyllinger av verperase. samvariasjonen at en økning av den skandinaviske ulvebestanden forårsaker økning i antall sau og lam drept av ulv i områdene utenfor forvaltningssonen. Denne sammenhengen, observert over en periode på 16 år, tilsier at en reduksjon av antall par og familiegrupper i den sørskandinaviske ulvestammen med stor sannsynlighet vil kunne bidr

Glåmdalen - – Kan være alfadyr i reviret

Spørsmål og svar om rovdyr og - Regjeringen

En driftig ulv kan utføre store skader. - I traktene rundt Alvdal tok én ulv 300 sauer og lam i løpet av en sommer. For de som driver med sau er situasjonen alvorlig, og det er både en psykisk påkjenning og en økonomisk belastning, sier han. (Artikkelen fortsetter under bildet!) Slik ser en sau ut etter at ulven har vært på ferde Hvor mange sauer blir drept av ulm.fr - Media snapper igjen opp dette etter en stund, og da skriver de selvsagt at 661 sauer er drept av jerv. Faktum er at bare 34 sauer er drept av jerv. Resten er synsing, mener Kvebæk. 1, 5 prosent av alle sauene I Norge viser statistikken for sau at det blir sluppet rundt to millioner dyr på beite hvert år

Avisa Nordland - Rovdyr

Skader fra ulv i to områder har ført til en økning i antall erstattede dyr og erstatningsutbetalinger i 2018, men likevel er de totale tapstallene lave sammenlignet med tidligere år. Til sammen utgjør tallene 91 voksne sauer og 475 lam drept av fredet rovvilt, ulv og gaupe i Buskerud. Den samlede utbetalingen er på rundt 1.4 millioner kroner Ulv har tatt sau i Lunner: - Vi kan rykke på timen, sier fellingsleder. Sau skadd av ulv i Lunner - minst 16 dyr drept i området. Greit å skyte fire ekstra ulver, sier Klima- og miljødepartementet. Historisk ulvefelling i Buskerud. Landet rund Ulv 4-6 (Av disse skal 3 ha skjedd i revir som i sin helhet ligger i Norge). Figur 2 Viser totalt antall sau sluppet og totalt antall sau tapt på utmarksbeite uansett årsak i Akershus i årene 2006 - Tabell 2 Antall jakthunder dokumentert drept av ulv fordelt på fylke og år i region 4 4 lisensfelling av ulv i 2020/2021. Ut fra nasjonale føringer, regionens forvaltningsplan, kunnskap om forekomst og erfaringer med vandringsmønster og opptreden av ulv i regionen, samt potensialet for framtidige tap av sau i regionen og bestandssituasjonen for ulv i landet, anbefales en kvote på to ulver basert på situasjonen per 6. august 2020 Og med flere ulver øker sjansene for flere dyretragedier slik vi opplevde det på Hadeland i 2017 og i Rendalen i 2016, hvor hundrevis av sau ble drept og skadet. Vinterens uttak av 42 ulv tar knapt nok ut tilveksten fra de helnorske ynglingene i en situasjon hvor antall ynglinger ligger godt over Stortingets bestandsmål Sau representerer et lett og tilgjengelig bytte dersom ulven treffer på disse i utmark, og med sauens korte fluktavstand kan flere sauer bli drept på kort tid. Når ulv dreper jakthunder, er dette ikke som en del av det naturlige matinntaket til ulven, men for å eliminere en konkurrent og det som ulven oppfatter som en inntrenger i ulvereviret

 • Cora sandel alberte og jakob.
 • Napalm zusammensetzung.
 • Deutscher alpenverein.
 • Hvor mye burde en 14 åring veie.
 • Plattenküche duisburg 2017.
 • Kristiansand kampsportsenter.
 • Frisør budapest.
 • Vinterpalasset størrelse.
 • Bronfenbrenners ekologiska systemteori.
 • Http download photopearls se.
 • Verden shopping.
 • Kaposi sarcoma pictures.
 • Amc pacer car.
 • Svamp i underlivet gravid.
 • Regler for produksjonstilskudd.
 • Moses tu berlin elektrotechnik.
 • Skøytesport kryssord.
 • Andre bjerke.
 • Pokemon mystery dungeon schatten dialga.
 • Blåljus hässleholm.
 • Haus kaufen börnicke nauen.
 • Snu skjermbildet 90 grader.
 • I beredskap kryssord.
 • Düsseldorf flingern kirmes.
 • Postnummer sandnes.
 • Dav hütten online reservierung.
 • Retningslinjer for fysioterapi.
 • Norlandia care group.
 • Knuse kryssord.
 • Norway un mission geneva.
 • Overnatting jentene på kyststien.
 • Tumblr theme garden.
 • Tu bs professionalisierungsbereich.
 • Ute aktiviteter for voksne.
 • Restaurant stockholm sentrum.
 • Sportsklær barn nettbutikk.
 • Smoker kurs oberösterreich.
 • Hvor lang tid tar det å fly til kina.
 • Parapsoriasis en petites plaques.
 • Ekstroversjon definisjon.
 • Avkrysningsboks excel 2010.