Home

Regler for produksjonstilskudd

Forskrift om produksjonstilskudd mv. i jordbruket. § 4. Tilskudd til jordbruksareal. Det kan gis areal- og kulturlandskapstilskudd for fulldyrket og overflatedyrket jord samt innmarksbeite som foretaket disponerer og driver aktivt på det tidspunkt eller i den perioden som fremgår av jordbruksavtalen Kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Vilkårene for å motta produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning står i forskrift 19. desember 2014 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Forskriften trådte i kraft 1. janua

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i

 1. Denne forskriften gir regler for fordeling av produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier over Kulturdepartementets budsjett kap. 335, post 71. Produksjonstilskuddet skal stimulere til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier karakterisert av høy kvalitet og uavhengig journalistikk.
 2. Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18. Endringer: Endret ved forskrift 29 juni 2015 nr. 802
 3. regler som gir anvisning for hvordan kriteriene skal forstås og hva som skal til for at en søker oppfyller kravene knyttet til formål og innhold. En søker som oppfyller alle kriteriene, har krav på å få produksjonstilskudd. Ordningen er plattformnøytral, men avgrenset mot kringkasting, jf. forskriften § 1 tredje ledd

Inneholder vilkår og administrative regler for produksjonstilskudd, tilskudd ved ferie og fritid og miljøplan. • Relevante rundskriv: I rundskriv 20/11 finner du kommentarer og utdypende bestemmelser til forskrift om produksjonstilskudd og forskrift om tilskot til avløysing. Rundskriv 21/11 inneholder saksbehandlingsregle Nye regler for utdeling av tilskudd. Etter omlegging til nye rutiner for søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning, er det søknadsfrist to ganger i året. Men utbetalingen av tilskuddene skjer kun én gang per år. For søknader i 2018 blir neste og eneste utbetaling i uke 8 i februar 2019 Reglene om tilskudd til avløsning ferie og fritid står nå i forskrift om produksjonstilskudd, men det er i hovedsak de samme vilkå-rene som gjelder. Men fra og med avløseråret 2015 må alle typer foretak kunne dokumentere utgiftene de har hatt til avløsning Produksjonstilskudd for søknadsomgangen i august 2016 kommer til utbetaling i februar 2017. Før utbetalingen fastsetter departementet de endelige satsene for tilskuddene, med grunnlag i ny informasjon om antall foretak, areal og husdyr Skjerpede regler for produksjonstilskudd - informasjonsmøte. Alle som søker produksjonstilskudd i Evje og Hornnes og Iveland er velkommen til informasjonsmøte om skjerpede regler for produksjonstilskudd. Kravet til miljøplan er fjernet, men bønder som søker produksjonstilskudd må ha gjødselplan og plantevernjournal

Kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og

Produksjonstilskudd i jordbruket Herunder rettslig regulering, feilutbetaling, forvaltningens reaksjoner og bedrageri Kandidatnummer: 628 Leveringsfrist: 25.04.18 Antall ord: 16855 . i Innholdsfortegnelse 2.3.7 Reglene om driftsfellesskap. Produksjonstilskudd, jf § 8, andre ledd: Søknad om tilskudd må være levert innen henholdsvis 15. mars og 15. oktober. Søknad kan likevel leveres inntil 14 dager etter søknadsfristen, men utbetalingen reduseres da med 1 000 kroner for hver dag fristen er overskredet Du må i utgangspunktet være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund for å kunne søke om produksjonstilskudd. I tillegg må foretaket drive innenfor reglene for det som er definert som vanlig jordbruksproduksjon. Nye søkere må være registrert i landbruksregisteret før de kan søke. Ta kontakt med landbrukskontoret for å bli. Inneholder vilkår og administrative regler for produksjonstilskudd, tilskudd ved ferie og fritid og miljøplan. • Relevante rundskriv: I rundskriv 22/12 finner du kommentarer og presiseringer til forskrift om produksjonstilskudd og forskrift om tilskot til avløysing

Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og

 1. Dette er de nye reglene for 2017. Nytt år og nye muligheter. Her er de mest aktuelle endringene for landbruket. Fra og med mai 2017 vil det skje endringer i hvordan foretak skal søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
 2. Nye regler for søknad om tilskudd til landbruk. Fra og med mai 2017 er det nye regler for hvordan foretak skal søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. I 2017 blir søknadsfristene er 15. mai, med telledato 1. mai, og 15. oktober, med telledato 1. oktober. I mai er det husdyrprodusenter som kan levere søknad
 3. Produksjonstilskudd. Produksjonstilskudd er et samlebegrep for en gruppe av direktetilskudd i jordbruket med felles forvaltningsrutiner. Det er kommunen som behandler og avgjør søknader om produksjonstilskudd. Krav til søkere. Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon og disponerer dyr og/eller areal, kan søke produksjonstilskudd

Veiledningshefte søknad om produksjonstilskudd i

Søknadsskjema for produksjonstilskudd. Den som søker om tilskudd må kjenne reglene og relevante forskrifter. De ulike tilskuddssatsene er beskrevet i jordbruksavtalen og i veiledningsheftet. Klage på vedtak. Hvis du får avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket (forvaltningslovens. • Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket, forskrift om tilskot til avløysing og forskrift om miljøplan: Inneholder vilkår og administrative regler for produksjonstilskudd, tilskudd ved. Bare i 2018 fikk norske bønder avkortet produksjonstilskudd med 24 millioner kroner, hvorav halvparten var relatert til brudd på dyrevelferdsreglene. Hvorvidt disse avkortingene var feil, eller skjedde på mangelfullt grunnlag, er uvisst. Bollestad vil ikke nå konkludere med noe, men utelukker heller ikke en ny gjennomgang av saker Rundskriv: (To separate) Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner. Kommentarer til reglene om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. (gjelder både søknadsomgangene januar og august.) Retningslinjer for kommunal saksbehandling. 01.01. Søke

Rundskriv: Utbetaling av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, etter søknad med frist 20. januar. (Regler og retningslinjer for utbetaling.) Ca. 10.06. SLF. Utbetalingsbrev for produksjonstilskudd foreligger. Ca. 10.06. KTB/(BEM) Søknader hvor det åpenbart er feil i utbetaling skal behandles manuelt Våre artikler om produksjonstilskudd. Flere artikler tagget med produksjonstilskudd. 07.01.2020. Husk å etterregistrer utgifter. 10. januar 2020 går Norsk Landbruk arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk..

produksjonstilskudd for arealet ved søknadsomgangen 20.august s.å. Dette kan skje ved at nye veksten etter de vanlige reglene for produksjonstilskudd, skal foretaket ikke gjøre noe mer enn å levere tilskuddssøknaden der arealet med denne veksten er ført opp. Det er da ikk Etter jordbruksavtalen som ble inngått i 2015 har det kommet flere innstramminger i regelverket for produksjonstilskudd. Reglene har blitt endret på flere områder, og landbruksforvaltningen i Lillesand og Birkenes kommuner ønsker økt oppmerksomhet om de nye retningslinjene

5. Produksjonstilskudd Hvem kan søke: Foretak som er registrert i Enhetsregisteret innen søknadsfristen kan få produksjonstilskudd. Det kreves i utgangspunktet minst 25 bifolk for å være berettiget tilskuddet. Dette kravet gjelder ikke jordbruksforetak som mottar produksjonstilskudd på annet grunnlag. Telledato og søknadsfrist: Følg. Husk at reglene for produksjonstilskudd kan endre seg. Det som er skrevet her gjelder for 2013. Tilskudd til avløsning ved sykdom Tilskudd til avløsning ved sykdom skal bidra til å finansiere avløsning i foretak med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon når en som har næringsinntekt fra foretake Produksjonstilskudd. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk. Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse på en rekke tilskudd. Disse omfatter blant annet tilskudd til mjølkeproduksjon, drift av jordbruksareal, bevaring av kulturlandskap og til økologisk jordbruk Ny regel: Bekreft hvor driftssenteret ditt er. Feil plassering kan koste dyrt. 09.10.2018. Ny mulighet for Anders Tveite og andre. Anders Tveite og andre bønder som søkte produksjonstilskudd for sent får en ny sjanse. 30.08.2018. Rakk ikke fristen - mistet tilskuddet. Anders Tveite bommet på søknadsfristen med to timer

Nye regler for utdeling av tilskudd - Natione

 1. nelige reglene om pengekrav som kommer til anvendelse. Dette er regler som gjelder ved siden av forskriftens bestemmelser og som utfyller forskriften. Hovedregelen e
 2. nelige forvaltningsrettslige regler», jf. forvaltningsloven § 35 siste ledd, fordi kommunen ikke hadde avkortet i klagers tilskudd og det heller ikke fremgikk av vedtakene at avkorting var vurdert. Landbruksdirektoratet stadfestet omgjøringsvedtaket etter klage, men på et.
 3. en oversikt over regler om avløsertilskudd ved ferie og fritid som er hjemlet i jordbruksavtalen. Vi viser til rundskriv 32/09 og 57/09 som omhandler saksbehandlingsrutiner for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid ved søknadsomgangen 20. januar 2010
 4. dre tungtveiende rettskilder som underrettspraksis og forvaltningspraksis kan få større betydning
 5. For å sikre at maten er trygg krever regelverket blant annet at slakting skal skje i godkjente slakteri og alt kjøtt som omsettes skal være kontrollert og god
 6. I 2014 innførte regjeringen en ny regel for fordelingen av produksjonstilskudd. Regelendringen innebærer at aviser som har hatt en gjennomsnittlig driftsmargin på over ti prosent de siste tre årene, inkludert pressestøtte, blir fratatt en del av tilskuddet. Reduksjonen avhenger av hvor mye avisene har tjent
 7. På søknad om produksjonstilskudd er det antall levende dyr den 1.1.16 og antall slakta dyr i 2015 (lam og gris) som skal føres opp nå. Det er siste gang lammeslakt skal omsøkes gjennom produksjonstilskudd, da det for senere år vil komme på slakterioppgjøret

Produksjonstilskudd - endelige satser - regjeringen

Utbetaling av sykepenger Dette må du vite om sykepenger Det er først og fremst du som har ansvaret for at du skal få utbetalt sykepenger. SYKEMELDING: Blir du sykemeldt fra jobb over lang tid, er det flere ting du bør sjekke slik at du får utbetalt de sykepengene du har krav på. Foto: NTB/Scanpix Vis me Reglene for produksjonstilskudd finner du i forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket, mens reglene for avløsertilskudd finner du i forskrift 8. november 2006 nr. 1227. produksjonstilskudd. Lokalavisene får mer i pressestøtte i 2020. Lokalavisene ligger an til å få 30 millioner kroner mer i produksjonstilskudd i år enn i 2019. Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk

I et brev til landbruksministeren ber Norsk Bonde- og Småbrukarlag om et møte for å diskutere bøndene som er rammet av flommen. Les også: Flommen vil koste en kvart milliard - Bønder i de verst rammede områdene får erstatning fra naturskadefondet produksjonstilskudd Se lista som viser hvor mye romeriksbøndene mottar i støtte: - Uten tilskuddet hadde vi ikke kunnet drive Tjente over 23,5 millioner i fjor - får millionstøtte av state

Bondebladet - bondens egen ukeavis

Nye regler for lønnsplikt ved permittering Publisert 19.12.2019 Inntekter som inngår i beregning av månedsinntekten. Skriv ut side. Her finner du informasjon om inntekter som inngår i beregning av den aktuelle månedsinntekten. Utgangspunktet for. Ny regel gir tap. I 2014 innførte regjeringen en ny regel for fordelingen av produksjonstilskudd. Regelendringen innebærer at aviser som har hatt en gjennomsnittlig driftsmargin på over ti prosent de siste tre årene, inkludert pressestøtte, blir fratatt en del av tilskuddet. Reduksjonen avhenger av hvor mye avisene har tjent Fredag ble det delt ut nye produksjonstilskudd - som kommer tre spillefilmer og én dokumentarfilm til gode. Blant annet kan regissør Iram Haq smile etter en tildeling på 7 millioner kroner til spillefilmen «Tante Ulrikkes vei», der Erlend Loe har skrevet manus Etter at krav til miljøplan ble avviklet fra 2015, er miljøkrav og regler for miljøhensyn videreført gjennom eksisterende regelverk for jordbruket. Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i 2018 har to søknadsfrister i året: 15. mars (med telledato 1. mars) 15. oktober (med telledato 1. oktober) For to år siden endret politikerne reglene for pressestøtte slik at digitale utgaver av en avis ble sidestilt med en papirutgave. Medietilsynets tilskuddsutvalg for produksjonstilskudd har nylig gått inn for å gi nettavisa Dagens Perspektiv pressestøtte som dagsavis

Tjenester A-Å. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden Produksjonstilskudd er et samlebegrep for flere direktetilskudd i jordbruket med felles forvaltningsrutiner. Den som søker om tilskudd må kjenne reglene og relevante forskrifter. De ulike tilskuddssatsene er beskrevet i jordbruksavtalen og i veiledningsheftet. Sist endret 27.05.2019 12.48. Deleknapper Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket har frist 15.oktober, mens avlingssvikt søkes frem til 31 oktober. Egenandel ved søknad om avlingssvikt er på 30 %. Det er viktig å gi melding til landbrukskontoret om mulig avlingssvikt, men det er ikke krav at landbrukskontoret skal kontrollere arealer for at foretak skal være berettiget erstatning ved klimabetinget avlingsskade Hvor mye har du krav på i avløsertilskudd? Grunnlaget for hvor store avløserutgifter som kan bli refundert blir fastsatt ut i fra antall dyr ditt foretak disponerer 1.5. og 1.10. i søknadsåret, og antall som er registrert under «Antall dyr» i søknad om produksjonstilskudd

produksjonstilskudd, kan ikke gis tilskudd med hjemmel i forskriftens ordinære vilkår. 3. Prioriteringsregler og saksbehandling Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområde gir følgende regler: • Det kan gis maks. 50 % av godkjent kostnadsoverslag til investeringstiltak 3-3.6 Særlige regler for ansvarskrav etter § 16-50 3-3.7 § 3-3 fjerde ledd - Unntak fra forvaltningsloven § 42 3-3.8 § 3-3 femte ledd som består av produksjonstilskudd i jordbruket og regionalt miljøprogram (RMP), utbetalt av Statens landbruksforvaltning Produksjonstilskudd. Produksjonstilskudd er et samlebegrep for flere direktetilskudd i jordbruket med felles forvaltningsrutiner. Det er kommunen som mottar og behandler søknadene om produksjonstilskudd. Formålet med PT er «å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsetninger Stortinget har trukket opp», jfr Nye regler for lønnsplikt ved permittering Publisert 01.12.2019 | Sist endret 29.10.2020 Dette må du vite om sykepenger. Skriv ut side. Dette må du som arbeidsgiver vite om sykepenger og refusjon fra NAV. Sykepenger til arbeidstakere ; Overgangen mellom sykepenger og AAP. Pressestøtte i Norge. I 2017 tildelte Medietilsynet 313 millioner kroner i produksjonstilskudd til 157 aviser. Nær 11 millioner kroner ble fordelt til tre nasjonale ukemedier, mens de 148 øvrige avisene mottar på 302 millioner kroner

Dersom du har mindre enn ti hester OG mottar produksjonstilskudd fra SLF, får Mattilsynet de nødvendige opplysningene fra SLF. Da trenger du ikke registrere hesteholdet via våre skjematjenester i tillegg. Det er lov å bare ha en hest, men det bør legges til rette for at hesten kan være sammen med andre hester og komme på beite Produksjonstilskudd. Statens landbruksforvaltning har informasjon om produksjonstilskudd og hvordan du skal søke. Reglene for tilskuddet reguleres etter Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder og skal vurderes etter Naturmangfoldloven Det er også utarbeidet et rundskriv:. Regler for avløsning fra Statens Landbruksforvaltning Av admin · 8. april 2011 Under «les mer» finner du regler for avløsning ferie og fritid, sykeavløsning og landbruksvikar Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er planlagt 20. februar 2019. Bedre erstatninger etter LA-MRSA Denne uken kom det nye regler for erstatning når svinebonden må sanere etter LA-MRSA Som produksjonstilskudd regnes tilskudd til jordbruksareal, grønt- og potetproduksjon og husdyrhold etter satser, soner, definisjoner m.m. fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. 0 Endret ved forskrift 1 juli 2002 nr. 777. § 3. Grunnvilkår. Produksjonstilskudd kan gis til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon p

Statens landbruksforvaltning (SLF) viser til forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket, forskrift om tilskot til avløysing og rundskriv 26/10, som inneholder kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid. Informasjon til søkerne gis i veiledningshefte utbetaling av produksjonstilskudd endret. Reglene og satsene for de ulike til-skuddene er noenlunde uendret, men det er nye og ABSOLUTTE søknadsdatoer, samt at det nå kun er ÉN utbetaling pr. år. Det betyr at småfebonden må levere søknaden FØR/PÅ søknadsfristen og kunne forvalte de utbetalte tilskuddskronene i februar hel Produksjonstilskudd i jordbruket er tilskudd til jordbruksareal, grønt- og potetproduksjon og husdyrhold etter satser, soner, definisjoner m.m. fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret Etter gjeldende regler gis det et særskilt fradrag i alminnelig inntekt fra jord- og hagebruk. Birøktere har krav på jordbruksfradrag. Dette fradraget gis helt uavhengig av om du driver gårdsbruk eller ei. Produksjonstilskudd Under jordbruksforhandlingene 2009 ble det innført et produksjonstilskudd for birøkt

søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning READ 1Kort om søknad om produksjons til skudd Produksjons til skudd er en samlebetegnelse for flere til skudd sordninger Nytt system for søknad om produksjonstilskudd fra 2017 Fra og med mai 2017 skjer det endringer i søknadsprosessene for produksjons- og avløsertilskudd. Det er to søknadsfrister og én utbetaling i det nye produksjonstilskuddssystemet. Søknadsfristene er 15. mars, med telledato 1. mars, og 15. oktober, med telledato 1. oktober Produksjonstilskudd er et samlebegrep for en rekke tilskuddsordninger som bønder kan søke om å få fra staten. Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Søknadsfrist 20.1.2011 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 1.1.2011 Søknaden kan sendes elektronisk på www.slf.dep.no eller via Altinn SLF-052 B - v. 1.2011.0.5 Produksjonstilskudd kan dekke produksjon fram til ferdigstillelse. Samlet offentlig tilskudd skal ikke overstige 100 prosent av filmens regnskapsførte utviklings-, produksjons- og lanseringskostnader. unntak for regelen om at søker skal være et aksjeselskap

Pressestøtteklage fra Dagbladet Pluss behandles i

Skjerpede regler for produksjonstilskudd

Denne loven inneholder også regler om avgift på offentlig fremføring av film. Fondets midler skal brukes til støtte for utøvende kunstnere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Det kan også gis produksjonstilskudd til innspilling foretatt i Norge fortrinnsvis med slik utøvende kunstner som nevnt og produsent som hovedsakelig har sitt virke i Norge Nye regler for varsling og arbeidstid Kulturdepartementet har fastsatt årets budsjettramme for produksjonstilskudd til 313 millioner kroner. Avisene får et endelig vedtak om produksjonstilskudd for 2018 i oktober når behandling og oppgjør av produksjonstilskuddet er klart Pakken inneholder • Tilgang til nettavis, e-avis og papiravis • Alt vårt digitale innhold. Du betaler: • 1 år for kun kr. 1990,-• Fornyes automatiskBetalingsmåte • Kredittkor

Nye regler for å søke om produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2011 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2011 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via Altinn 1. Grunnopplysninger Foretakets organisasjonsnummer Etternavn til innehaver av enkeltpersonforetak For- og mellomnavn til innehaver av enkeltpersonforetak Foretakets kontonumme I år oppgis også hvor mye den enkelte bonde får i såkalt pristilskudd - et tilskudd som skal styrke jordbruket i områder med vanskelige forhold - Importvern og produksjonstilskudd er viktig for norske honningprodusenter og for norsk matproduksjon. Vi kan gjerne importere honning, men vi kan ikke importere pollineringen, sier Eli Åsen

Informasjon om produksjonstilskudd og regler for 2018

Produksjonstilskudd - endelige satser - regjeringen Ved å legge korrekte og fullstendige opplysninger inn i søknaden kan bonden på forhånd se hvor mye tilskudd for utbetaling, Landbruk arbeider. Tilskudd tl bevaringsverdige husdyrraser; Arealtilskudd til økologisk landbruk; Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon; Distriktstilskudd til frukt, Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp. Vilkårene for å motta produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid står i forskrift 19. desember 2014 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, med tilhørende rundskriv

Rundskriv 26/10 - Landbruksdirektorate

Produksjonstilskudd er et samlebegrep for flere direktetilskudd i jordbruket med felles forvaltningsrutiner. Det er kommunen som mottar og behandler søknadene om produksjonstilskudd.Hvem kan søke?For å være berettiget til tilskudd må foretaket fylle visse vilkår:Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere. Reglene for konsesjon. Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter. Kommunen behandler søknader om konsesjon ved erverv av fast eiendom og egenerklæring om konsesjonsfrihet. Boplikt. Boplikt kan settes som vilkår for konsesjon

Aktuelt - Jæren Regneskapslag

Klassekampen kan få over 3,5 millioner kroner mer i produksjonstilskudd i 2018 enn i fjor, og er dermed den avisen som ser ut til å få størst økning i antall kroner.. Det viser prognosen Medietilsynet har utarbeidet etter å ha mottatt årets søknader. Totalt skal 313 millioner kroner i produksjonstilskudd fordeles på rundt 160 aviser i 2018, og Klassekampen kan alene stikke av med 43,8. Det har vært knyttet stor spenning om Dagbladet Pluss får produksjonstilskudd fra staten, populært kalt pressestøtte. Nå er avgjørelsen klar. Medietilsynet har vurdert at Dagbladet Pluss har for få tidsaktuelle saker og for få saker av politisk- og samfunnsmessig betydning til å fylle kravet om «løpende nyhetsoppdatering», sier de i en pressemelding Søknad 2020. Søker plikter å utlevere all bokføring,. Foretak som oppfyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket kan søke om produksjonstilskudd, tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og for produksjon av matpotet i Nord­Norge

SMIL - veiledning for huseier - Bygg og Bevar

Nye regler for produksjonstilskudd - Iveland kommune

Er veldig fersk innen gårdsdrift, men har tatt på meg endel leie jord . Noe av denne jorden, må jeg snu og så til igjen, da det var korn her i fjor Ve a 1.kag Q-0 /.RL-113 Landbruksdirektoratet Eanandoattodirektoråhtta 11/4,4, 9.V/ Søknad om Produksjonstilskudd ijordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016 Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter

Nytt verktøy skal hjelpe foreldre med å trygge barna på

Produksjonstilskudd - Lindesnes kommun

Bokføring er registrering i regnskapssystemet av transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner som direkte påvirker utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld. Bokføring kjennetegnes av at det posteres debet og kredit på kontoer med like store beløp produksjonstilskudd, kan ikke gis tilskudd med hjemmel i forskriftens ordinære vilkår. 3. PRIORITERINGSREGLER OG SAKSBEHANDLING Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområde gir følgende regler: • Det kan gis maks. 50 % av godkjent kostnadsoverslag til investeringstiltak produksjonstilskudd. Du må være registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet og oppgi organisasjonsnr. i søknaden. Søknad om produksjonstilskudd leveres på Internett. Søk via www.landbruksdirektoratet.no. Du må ha engangskoder på papir fra Altinn eller bankID tilgjengelig når du søker. Søknadsfrist for produksjonstilskudd er elektronisk søknad for produksjonstilskudd, vil eiendommene du søkte for i produksjonstilskudd allerede være fylt ut. • Du får fortløpende beskjed om du har fylt ut skjemaet riktig. • Du får lagt inn kartopplysninger elektronisk samtidig med at du søker. • Du får kvittering på at søknaden er mottatt

Produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd

Jeg forsikrer at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte. Jeg er kjent med reglene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertil-skudd ijordbruket, herunder at tilskuddet kan bli avkortet ved feilopplysninger, samt bestemmelsene fastsatt ijordbruksavtalen 2016-2017 Hun har ikke eksakte tall for antall vedtak om avkorting som fattes rundt disse reglene. Ti prosent av alle søknader om produksjonstilskudd blir trukket ut til kontroll av landbrukskontoret. TIPS OSS 990 99 726 482 14 617 tips@alvdalmiv.no. SMS/MMS 990 99 726. ABONNEMENT/ANNONSE Formålet med reglene om produksjons- og avløsertilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp. I jordbruksoppgjørene i 2014 og 2015 ble partene enige om å endre måten jordbruksforetakene søker om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning til ferie og fritid på Kristiansander får 2,5 millioner i filmstøtte. Film Farms AS og regissør Jonas Matzow Gulbrandsen er tildelt 2.500.000 kroner i produksjonstilskudd til kinofilmen Skyggenes dal

Produksjonstilskudd - Larvik kommun

Kommunen behandler og avgjør søknader om produksjonstiulskudd. Dersom søknad om produksjonstilskudd blir helt eller delvis avslått, har søkeren rett til å klage på avslaget etter reglene i forvaltningsloven. Klagen sendes kommunen, som oversender den til avgjørelse til Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket kan sendes to ganger i året. På ettersommeren kan både plante- og husdyrprodusenter søke produksjonstilskudd. Fristen er 20. august, men er du ny søker bør du kontakte kommunen i god tid før fristen

 • Hvorfor har metaller høyt smeltepunkt.
 • Intertekstualitet nynorsk.
 • Xylocain adrenalin.
 • Twin peaks season 3 blu ray.
 • Betonmasthæhre bergen as.
 • Glemt passord til e post.
 • Hvor får man kjøpt fast grønnsåpe.
 • Zwerghamster züchter stuttgart.
 • Matilda djerf alder.
 • Avdragsfritt lån dnb.
 • It follows rollebesetning.
 • Rottweiler oppdrett stavanger.
 • Pensjonsgivende inntekt arbeidsavklaringspenger.
 • Hess norge.
 • Iphone 6s lansering.
 • Studio restaurant københavn.
 • Pizza rotterdam west.
 • Convergence movie.
 • Newsletter email.
 • Füwa hausverwaltung berlin.
 • Leire utstyr.
 • Selskapsformer norge.
 • Astenosfæren.
 • Ulovlige hunderaser i norge.
 • Meisten nummer 1 hits weltweit.
 • Kurparkresidenz cuxhaven wohnung 107.
 • Prematur fødsel uke 30.
 • Fana sparebank eiendom nesttun.
 • Kinderspass wuppertal.
 • Thailändska bokstäver.
 • Kindle buch wird nicht heruntergeladen.
 • Oversettelse.
 • Check visa requirements.
 • Toilettenwagen mieten preise.
 • Bilder schutzengel für dich.
 • David tennant family.
 • Ver tve online.
 • Partner de und lovescout.
 • Hundertwasserhaus wien innen.
 • Boeing 747 400 seating british airways.
 • Kita prenzlau.