Home

Hva er norsk olje og gass

Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening, OLF) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel.Norsk olje og gass arbeider for å videreutvikle en konkurransedyktig olje- og gassindustri i Norge. Norsk olje og gass utvikler også retningslinjer for olje- og gassnæringen som råd. Olje og gass er svært anvendelige energikilder, og kan brukes til mange ulike formål. Mens olje tidligere ble brukt i strømproduksjon, går nå mesteparten av oljen vi produserer til drivstoff. I dag står olje for 94 % av energiforbruket innenfor transportsektoren, noe som bidrar til at olje står for en god del av verdens energiforbruk Olje og gass kommer av rester av døde planter og dyr. Omdanningen fra planter og dyr til olje og gass tar flere millioner år. For å få opp oljen kan man f.eks bruke store oljeplattformer, så går oljen videre til oljeraffeneriet og destillasjonstårn Det er store forekomster av petroleum på norsk kontinentalsokkel, og Norge har i flere tiår vært blant verdens største olje- og gassprodusenter.Oljevirksomheten er Norges største næring, og produksjonen foregår offshore i Nordsjøen (66 felt), Norskehavet (17 felt) og i Barentshavet (to felt). I 2017 produserte Norge over 236 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter.

Norsk olje og gass - Wikipedi

Olje og gass Alt du bør vite Strøm

1. Norsk olje og gass er bra for klima. Flere aktører i Norge, deriblant lobbyorganisasjonen Norsk olje og gass, har klart å skape en eventyrfortelling om at norsk olje og gass faktisk er bra for klimaet. Ett av argumentene for hvorfor akkurat Norge bør fortsette med olje og gass er fordi vår produksjon er renere enn andre steder Norsk oljehistorie handler om funn og utvinning av petroleum på norsk sokkel fra 1960-årene og frem til i dag. Da Ekofiskfeltet ble erklært drivverdig lillejulaften 1969 markerte det starten på et nytt kapittel i norgeshistorien. Flere funn fulgte, flere felt ble bygd ut og flere felt ble satt i produksjon. En rekke av de store internasjonale oljeaktørene etablerte seg, fikk konsesjoner. Hovedsakelig propan (C3H8) og butan (C4H10) gasser, som er gjort flytende ved trykkøkning, nedkjøling eller begge. Selskap som har rett til å lete etter olje og gass i en blokk og bygge ut et felt for produksjon ved et kommersielt funn. miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og på land

Et hovedmål i petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Samtidig er det viktig at en stor andel av verdiskapingen skal tilfalle den norske stat, slik at den kan komme hele samfunnet til gode Norge er verdens tredje største eksportør av gass og olje. Det er lett å forstå hva inntektene fra oljeindustien har gjort for Norge. Men det er desto mer komplisert å forstå de geologiske prosessene som har dannet olje og oljefelt i Nordsjøen Retningslinjen er betydelig forenklet, og kravformuleringer er gjort mer funksjonelle. Retningslinjen har tilleggsdokumenter; Vedlegg 1 og vedlegg 2. Vedlegg 2 er klassifisert som fortrolig og vil kun bli gjort tilgjengelig for relevante aktører etter forespørsel til leder av Norsk olje og gass' sikringsfaglige nettverk, Hermod Ole Johansen, e- post: hej@equinor.co

Dette hjelper petroleumsgeologer til å få en detaljert forståelse av strukturer i undergrunnen, og som derfor kan bidra til både å finne og avdekke størrelsen på olje- og gassfelter. Seismikk er helt nødvendig for å lete etter olje og gass, men også viktig for å utvikle nye olje- og gassfelter og for å utvinne mest mulig av eksisterende felt Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Olje brukes om mange organiske forbindelser og blandinger. De har stort sett det til felles at de til en viss grad er viskøse («oljeaktige»), fete eller smørende. De viktigste gruppene olje er: Mineraloljer består i hovedsak av blandinger av hydrokarboner med høyst forskjellig molekylmasse og flyktighet. Noen eksempler er råolje og petroleum Ekofisk-feltet, Nordsjøens første og fortsatt et av de største reservoarene for olje og gass, ble oppdaget i 1969.Snart kom nye felt til. Men den norske oljerikdommen oppsto ikke bare på grunn av nye oljefunn. Også flere perioder med kraftige økninger i oljeprisen har hatt stor betydning Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass melder at nær en fjerdedel av den totale produksjonen av olje og gass på norsk sokkel vil bli rammet hvis fagforbundet Lederne velger å fortsette streiken. Onsdag meldte Equinor at kjempefeltet Johan Sverdrup vil bli stengt ned når streiken nå skal opptrappes

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass 30.10.2020 Norske leverandørbedrifters omsetning i havvind øker raskt. Eksportkreditt, Olje- og energidepartementet og NORWEP la 30. oktober frem en rapport som viser vekst i både internasjonal og norsk omsetning for leverandører til fornybarnæringen i 2019, og havvind-markedet øker raskt Norsk olje og gass skriver til NRK at de ikke har mottatt krav fra andre fylkeskommuner om å fjerne, men at de likevel har valgt å gjøre det. - Vår hensikt har vært å vise frem hva olje. Det store bildet er et initiativ fra selskapene tilknyttet Norsk olje og gass. Sammen ønsker vi å bidra til en reflektert og nyansert debatt om dilemmaene vi som land og næring står overfor når det gjelder fremtidens olje- og gassproduksjon

Olje og gass - Daria

 1. Samtidig er olje og gass Norges desidert viktigste kilde til eksportinntekter. Olje- og gassnæringen har vært så lønnsom at Norge har kunnet bygge opp verdens største statlige investeringsfond, med 7.600 milliarder kroner på bok, 1,4 millioner kroner for hver nordmann. Dette har gitt grunnlag for velferden i landet
 2. Olje og gass finnes i formasjonene Tilje, Tofte, Ile og Garn, som alle består av sandstein. Animasjonen her viser den geologiske historien til Nornefeltet. Det er kanskje lettere å følge med på animasjonen om du tar en utskrift av tverrsnittet gjennom Nornefeltet
 3. Olje og gass er organisk materiale hovedsakelig avsatt på havbunnen, brutt ned og omdannet over mange millioner år. Når et område inneholder både kildebergart, reservoarbergart, takbergart og felle, er forutsetningene der for å kunne finne olje og gass som kan produseres
 4. Norsk olje og gass uttrykte at klimaengasjement er «selvrealisering». Det skapte furore i klimabevegelsen Nå forklarer Norsk olje og gass hva de egentlig mente, men Eivind Trædal i MDG er lite imponert
 5. Positive / negative sider om olje- og gassindustrien Hva er positivt ved olje- og gassindustrien? - Ved å selge olje og gass tjener Norge ekstremt mye penger - Drivstoff til kjøretøy - Brensel (gir varme & propan) - Plast er lagd av olje og finnes i så å si alt. - Bygningsmaterialer - Energiform so
 6. Men verken Oljedirektoratet, IOGP eller Norsk olje og gass kan fortelle hva utslippene er for enkeltland i verden. Likevel bruker Schjøtt-Pedersen IOGP som sannhetsvitne

petroleum - Store norske leksiko

Olje- og gassnæringen er viktig for norsk arbeidsliv, og en betydelig andel sysselsettes enten direkte eller indirekte i petroleumssektoren i Norge. Antall sysselsatte i olje- og gassnæringen falt de siste årene som følge av at næringen har effektivisert og tilpasset seg et lavere aktivitetsnivå - nasjonalt og internasjonalt Tirsdag la Norsk olje og gass ut et bilde av sitt « hovedbudskap om statsbudsjettet», som de har sendt inn som innspill til finanskomiteen på Stortinget, på diverse sosiale medier.Det har fått en del oppmerksomhet. Årsaken er at budskapet består av én enkelt setning: «Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten For å sikre et jevnt aktivitetsnivå i petroleumsnæringen er det viktig å gjøre nye funn av olje og gass. Dette gjøres best gjennom en effektiv og tidsriktig utforskning av norsk sokkel. Formålet med letevirksomheten er å bidra til ressurstilvekst, og dermed legge til rette for utbygging og produksjon av de uoppdagede petroleumsressursene Olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel inneholder tabeller med informasjon over olje-og gassfelt på norsk kontinentalsokkel.Tabellene er basert på Oljedirektoratets definisjon av et felt, det vil si at det skal eksistere en godkjent plan for utbygging og drift (PUD) for petroleumsforekomsten. Funn under planlegging, men uten PUD, er dermed ikke inkludert i tabellene Olje er en væske, (organisk væske) som ikke er oppløselig i vann. Ordet olje er et ikke-vitenskapelig ord for alle væsker med omtrentlig samme viskositet, uten å ta hensyn til væskens kjemiske innhold. I vitenskapen brukes ofte væskens alkaniske egenskaper i navnet, for å presisere hva man snakker om.. Olje er også både en energikilde og en energibærer

Norsk olje og gass - Debat

Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde på olje- og gassrikdommer langs norskekysten. Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping At Norsk olje og gass sine retningslinjer for sikkerhets- og beredskaurs opprettholdes; Hva betyr NOROG-godkjent? På vegne av operatørene opererer Norsk olje og gass med en godkjenningsordning for kursleverandører og kurssentre som tilbyr sikkerhets- og beredskaurs i henhold til kursplanen til Norsk olje og gass. NOROG-godkjente kurs.

Norsk olje og gass: - Hva er det Erna holder på med? - E2

10 vanlige påstander om norsk olje og gass

 1. dre vanlige i Europa, men er spesielt mye brukt i Midtøsten i tilknytning til avsaltingsanlegg, og er dessuten en god del brukt i Russland, Mexico og noen andre oljeproduserende land
 2. Norsk olje og gass arrangerte torsdag sin årskonferanse i Oslo, og direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen brukte store deler av sin tale til å snakke om karbonfangst og -lagring. Blant annet var han svært klar på at regjeringen bør prioritere utvikling av denne teknologien, for å skape ny næring og arbeidsplasser, men også for at Europa skal kunne nå sine klimamål
 3. e egne oppfatninger om hva oljen har betydd. Det norske oljeeventyret startet i 1962, da det amerikanske oljeselskapet Phillips Petroleum Company kom til Stavanger og spurte om lov til å lete etter olje i Nordsjøen
 4. - Det er klart det er svært alvorlig at nær en fjerdedel av norsk olje- og gassproduksjon går ned. Særlig siden dette gjelder et fåtall ansatte som er organisert hos Lederne, sier informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass
 5. Eller er høy norsk oljeproduksjon et problem for fattige land, fordi jo høyere olje og gass produksjon, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna,.

Norsk olje og gass: SSB-forskere bommer i ny rapport - E2

Eksportverdier og volumer av norsk olje og gass

Når vi forandrer klimaet, forandrer vi alt. Den globale oppvarmingen går ut over natur og mennesker jorda rundt. Den viktigste årsaken til oppvarmingen er utslipp fra olje, kull og gass. Klimautfordringen kan ikke løses uten en storstilt overgang vekk fra fossile råvarer, og over til fornybare.. Dette er en spesiell utfordring for Norge, fordi produksjon av olje og gass er vår viktigste. Olje og gassvirksomheten har drevet veksten i de samlede klimagassutslippene de siste årene, og sto i 2006 for ca 25 % av de totale norske klimagassutslippene. Fra 1990 og frem til i dag, har Co2-utslippene fra olje- og gassutvinning økt med over 78%[2] og det er ventet at utslippene fra olje og gassproduksjonen vil fortsette å øke i tiden fremover Hva er havvind? Nødvendige tiltak. Direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass, Hildegunn T. Blindheim, tidfester taktskiftet til desember 2018. Det var da EU lanserte «A clean planet for all» - et strategidokument som anbefalte netto nullutslipp i 2050

Olje og gass stod for 26,4 prosent hver av den totale norske eksporten i 2018. - Behovet for gass er økende, både i England og fastlandseuropa, sier Equinors sokkelsjef Arne Sigve Nylund. Foto. Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene Dette nettstedet drives av Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet i samarbeid. Illustrasjoner, kart, grafer, tabeller med mer kan gjenbrukes hvis materialet merkes med kilde og henvisning til www.norskpetroleum.no. Bildene på nettstedet er kopibeskyttet og kan ikke gjenbrukes uten fotografens samtykke

Olje og gass Landsorganisasjonen i Norg

Det er på høy tid at selv miljøbevegelsen begynner å innrømme at norsk olje— og gassproduksjoner verdens mest miljøvennlige. Vi har verdens strengeste krav til HMS, vi er en demokratisk, forutsigbar leverandør av energi verden trenger, vi har verdens høyeste CO2-avgift, vi er del av EUs kvotepliktige sektor, og vi tar klimaendringene på alvor Norsk olje- og gassarkiv ble etablert av Arkivverket som et treårig pilotprosjekt i perioden 2014-2016 med tanke på å opprette en nasjonal enhet innenfor Arkivverket med ansvar for å dokumentere norsk olje- og gassvirksomhet

“Big data” – hva betyr dette i forhold til gjennomføring

gass - Store norske leksiko

 1. Det er derfor vanskelig å skjønne at Norsk Olje og Gass ikke visste hva de gjorde. Så amatørmessig opptreden er uforenlig med profesjonell drift, og saken blir ikke bedre av at alle fylkene i landet har vært utsatt for den samme misbruken av fylkesvåpnene
 2. Norges Rederiforbunds og Norsk olje og gass' SUT-håndbok, Handbook for Acknowledgement of Compliance (AoC), Revision 05, August 2015, dekker søknad om SUT og kan brukes som anerkjent norm, jf. veiledningen til rammeforskriften § 25 om søknad om samsvarsuttalelse for enkelte flyttbare innretninger til havs
 3. Norsk olje og gass har i perioder skrapt arbeidsmarkedet tomt for skarpe ingeniørhoder som er gode på å løse kompliserte problemstillinger. Omstillingen i olje og gass-sektoren bidrar til at sykehus, kommuner og helsenæringen får tak i nødvendig kompetanse
 4. I tillegg til økte utslipp, mener jeg verdens demokratier svekkes uten norsk olje og gass, sier Færøvik. Over fire femtedeler av verdens ressurser av olje og gass er i hendene på autokratiske regimer. Av verdens topp ti oljeprodusenter er kun to demokratiske, nemlig USA og Canada
 5. Det er en utbredt misforståelse at Parisavtalen betyr slutt på olje og gass. Ryktene om industriens død er som vanlig overdrevet. Gitt at verden lykkes med Paris-målene, gir det internasjonale energibyrået for eksempel en prognose på at gassetterspørselen i 2040 vil være omtrent som i dag.. Prognosene sier heller ikke slutt for olje, selv om målene skal nås

Gass - Energisentere

Norsk olje og gass vil også påpeke at Ptils gjennomgående henvisning til presisering av intensjonen i regelverket når en begrunner endringsforslag både er uheldig og misvisende. Det må være et krav at når en foreslår en endring av regelverket at en klarer å beskrive hva som er problemet med gjeldene bestemmelse, og Norsk oljehistorie på 5 minutter. Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde på olje- og gassrikdommer langs norskekysten. Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet I 2019 er det 50 år siden olje først ble funnet på norsk sokkel. Aktiviteten i Nordsjøen har gitt oss store inntekter, og fått konsekvenser for store deler av økonomien. Hvor viktig er oljen for norsk økonomi

Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel har relativt lave klimagassutslipp, og er underlagt strenge nasjonale klimapolitiske rammevilkår, som CO2-avgift og kvoteplikt. Fremtidig petroleumsvirksomhet i både etablerte og nye områder må kombineres med strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap og til sameksistens med andre næringer, spesielt fiskeri- og havbruksnæringen Innlegg av olje- og energiminister Tord Lien på Norsk Olje og Gass årskonferanse 20.03.2014. (SJEKKES MOT FRAMFØRING) Takk for introduksjonen. Nå som dere har fått en historiker som olje- og energiminister har dere fått en som er opptatt av å fortelle historier om det norske oljeeventyret Derfor trenger verden norsk olje og gass Alle seriøse analyser viser at også i en verden som når målene i Parisavtalen, vil det være behov for betydelige mengder olje og gass i mange tiår. Utslippene fra olje og gass er den store synderen. Den økte med 2,5 prosent fra 2014 til 2015, og fra 1990 er økningen på hele 83,3 prosent. Nå står norsk olje- og gassutvinning for hele 15,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det betyr at bransjen står for hele 28 prosent av de totale norske klimautslippene i 2015 Etter snart fem år med tidligere Ap-politiker Karl Eirik Schjøtt-Pedersen som leder, skal interesseorganisasjonen Norsk olje og gass få ny administrerende direktør. For stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) er det klart at Equinor og de andre medlemsbedriftene i Norsk olje og gass selv må finne ut av hva som trengs av en ny lobbysjef

naturgass - Store norske leksiko

Norge er en stabil, sikker og langsiktig gassleverandør, og norsk gass er viktig for energiforsyningen, energisikkerheten og energiomleggingen i Europa. Norsk gasseksport har lavere klimagassavtrykk en annen gass til Europa. Dette er som følge av en effektiv produksjon og et transportsystem med lave utslipp Knutsen er professor i økonomihistorie ved Handelshøyskolen BI. Påstanden om at Norge i 1950 var blant Europas fattigste land, er rett og slett feilaktig, skriver han. Et godt utgangspunkt. Norge var heller ikke et fattig land i tiden rett før vi fant olje. - På slutten av 60-tallet hadde vi en BNP som ikke var så langt fra Hellas Kull, olje og gass er pekt på som noe som må vekk - samtidig som store deler av verdens energibehov i dag og de neste tiårene vil dekkes av fossile brensler. Vi har dårlig tid til å skifte.

Myter om norsk olje og gass - naturvernforbundet

 1. Olje og gass. Du er her: En artikkel fra 9. klasse om den norske oljehistorien og hvor avhengige Norge er av oljen. Karakter: 5 Bokmål Temaoppgave. hva brukes olje og gass til mm. Bokmål Temaoppgave. Samfunnsfag - eksamensnotater. Notater til samfunnsfag 10. klasse pensum for late elever som ikke orker skrive selv
 2. Uten produkter laget av olje og gass, hadde vi rett og slett ikke klart å få melken fra ku og til forbruker. Og hva er kjøleskapet vårt laget av? For det er utrolig hva som lages av petroleumsprodukter. «Alt» er ikke helt korrekt. Men nesten
 3. Om Norsk Industri Olje og gass Vi bidrar til å sikre langsiktig verdiskaping og norske arbeidsplasser i en innovativ, klimaeffektiv og bærekraftig leverandørindustri innen olje og gass og tilstøtende bransjer
 4. Hva gjør vi? Gassco er operatør av det norske transportsystemet for naturgass. Det er olje- og gasselskapene som står for produksjonen og salget av norsk gass. Gassco har ansvaret for transporten. Det er avgjørende at Europa kan stole på leveransene av gass fra Norge

Hva gjør Arbeiderpartiet med oljeskatten? Finansdepartementet gir ikke ved dørene. Norsk olje og gass er misfornøyd med Jan Tore Sanners skattepakke. I ukene fremover vil presset bli satt mot Stortinget - og særlig mot Arbeiderpartiet. Kommentar 27. april 2020 Skrevet av Anders Bjartnes Fakta om olje Olje Norsk olje skaper klimaendringer. I lang tid har ikke nordmenn sett på olje som en del av klimapolitikken, men dette er i ferd med å snu. Dette arket vil beskrive argumentene våre i detalj, og vil derfor være litt komplisert. Nå som du er advart kan vi sette i gang

Endringer i norsk olje- og gassproduksjon kan derfor potensielt gi store endringer i globale klimautslipp. Nettoeffekten avhenger imidlertid av hva som skjer i inter-nasjonale energimarkeder dersom Norge endrer sin utvinning av olje og gass. Dersom redusert norsk produksjon fører til at andre olje- og gass produsente Realiteten er at Norge eksporterer olje og gass nesten utelukkende til rike OECD-land, og at disse landene i dag er i ferd med å fase ut sin egen bruk av fossil energi. Oljesatsing er dårlig butikk Å fase ut norsk olje og gass er ikke bare viktig for miljøet - det er også det klokeste Norge kan gjøre for å sikre vår egen velstand i framtiden Hva som må til for god forståelse av risiko i norsk olje- og gass-virksomhet. KRONIKK: Etter en rekke hendelser og nesten-ulykker i 2016 er sikkerheten i norsk olje- og gassvirksomhet igjen kommet i søkelyset

Olje og gass | Alt du bør vite | Strøm

- Kull fra Store Norske gir lavere utslipp enn kull fra mange sammenliknbare leverandører. Total sett kan vi konkludere med at norsk produksjon av fossilt brennstoff er bra uanset fordi: Norsk olje og gass er rent og erstatter kull. Norsk kull er bedre enn mye annet kull, og oljesand kan vi utvinne på en positiv måte Hva er olje? For flere hundre millioner år siden ble rester etter døde planter og dyr fra urtiden utsatt for et enormt trykk uten lufttilførsel og omdannet til kull, olje og gass. Kull, olje og gass er derfor via fotosyntese omdannet solenergi, men regnes som ikke-fornybart siden omdannelsen tar flere millioner år

Det farlige oljeveddemålet - BellonaGC4YXAF Sandstein, hva er det? (Earthcache) in Rogaland- Kvinnelige forbilder er viktig uansett bransje, menHva er ytringsfrihet uten sikkerhet? - SINTEF

Dannelse av hydrokarboner. Petroleum er fellesbenevnelsen for olje, kondensat og gass. Utgangspunktet for dannelsen av petroleum er biologi. Små organismer som vi knapt ser med det blotte øyet, plankton og alger, er kildematerialet til store forekomster av petroleum Erfaring fra olje og gass brukes i verifisering av offshore fiskefarmer. DNV GL har verifisert majoriteten av olje- og gassplattformene på norsk kontinentalsokkel og er verdensledende innen klassifisering av skip og rigger Hva er den lagd av og hvor gammel er den egentlig? Det er ganske utrolige svar på det! All olje og gass er laget av bittesmå alger som levde i havet for omtrent 200 millioner år siden! Da gikk det dinosaurer rundt på jorda og energien fra sola som skinte da, er den som er fanget i algene og som i dag driver motorer i biler og fly

 • Veranstaltungen morgen essen.
 • Unabhängigkeitserklärung englisch.
 • Wp_list_categories リンク先.
 • Numeros para whatsapp.
 • Kulelager sparkesykkel.
 • Flodkrydstogt douro 2018.
 • Hvor får man kjøpt fast grønnsåpe.
 • K ehleyr.
 • Muerte del actor del señor de los cielos en la vida real.
 • Kik help.
 • Chana masala.
 • R134a norge.
 • Tinder gold price.
 • Induktiv giver wiki.
 • Langtidsstekt lårtunge.
 • Gjelleråsen ringnes.
 • Shell 7 eleven kaffeavtale.
 • List of states by electoral votes.
 • The fall sesong 3.
 • Luck oslo grunerløkka.
 • Gave til pårørende.
 • Timer app.
 • Gravid etter kyssesyken.
 • Best savage pick up lines.
 • Toxoplasmos fosterskador.
 • Stocznia gdańska adres.
 • Sayako kuroda.
 • Indisk karripasta.
 • Rainbow six siege new operators 2018.
 • Rotere skjerm samsung s6.
 • Eve online youtube.
 • Unfall waren müritz.
 • Busfahrplan berlin bvg.
 • Oppdrettere av newfoundlandshund.
 • Dødsannonser fauske.
 • Sopot flashback.
 • Al jazeera philosophy.
 • Snapping turtle wiki.
 • Megalodon zahn ebay.
 • Hotel atlantic hamburg frühstück preis.
 • Icloud drive iphone.