Home

Uttak av avspasering

Ofte stilte spørsmål om arbeids- og fleksitid

Avspasering skal avtales. Den ansatte har derfor ikke en ensidig rett til å bestemme når avspasering skal skje. Som leder må du ivareta de tjenstlige behovene og avveie dette opp mot arbeidstakers ønsker. Et tips er å ta praten om oppsigelsestid og avvikling av plusstimer så raskt som mulig når oppsigelse er mottatt Skillet mellom det å ha avspasering til gode, og det å ha en uke ferie til gode, er at du ved å ha en ferieuke til gode har krav på sammenhengende avvikling av ferien. Dersom du kun har avspasering til gode, vil arbeidsgiveren din kunne kreve at du deler opp avspaseringstiden på ulike dager/timer Uttak av avspasering - Endret timesats siden innarbeidet. ‎19-06-2017 12:48. Noen som har innspill på hvordan de gjør det når timene er innarbeidet til annen timesats enn den som er pr. idag når uttak skal skje? Det vil jo bli en differanse på internordren til den enkelte Avspasering er med andre ord ikke lovregulert. - En ansatt som for eksempel er 50 prosent sykmeldt kan gjerne avspasere på den delen av dagen da han eller hun egentlig skulle vært på jobb og deretter ha fri, eller rettere sagt være sykmeldt, resten av dagen

Husk at ledere har styringsrett på uttak av fleksitid fra timebank. Det er imidlertid normalt at det ikke er inngått avtaler i detalj om hvilke regler som gjelder ved avspasering. Det kan likevel være fornuftig at ansatte som jobber fleksitid kan ta ut disse timene i avspasering når det er mindre å gjøre Avspasering av overtid # Har du opparbeidet pålagt overtid, kan denne avspaseres time for time. Du kan velge om du vil avspasere opparbeidet overtid eller om du vil ha dette utbetalt som lønn. Overtidstillegg vil uansett utbetales. Krav til dokumentasjon og kontroll av overtid Bruker jeg ikke avspasering som er opparbeidet, må jeg jobbe inn dette i det kommende halvåret. De 5 ukene med ferie er bestemt av arbeidsgiver, noe som er helt greit for jeg ville nok valgt å ha ferieukene mine på disse tidspunktene uansett. Jobber forøvrig innen byggevarebransjen, en liten bedrift sentrert rundt ledelsen som er en familie

I Oslo kommune er dette ikke hjemlet i velferdsreglementet. Her pekes det på at det i slike tilfeller kan tilrettelegges for uttak av fleksitid/ avspasering eller feriedager (pkt. 8). Slike løsninger kan også være aktuelle for arbeidstakere som har problemer med å synkronisere egen arbeidstid med barns skoleferie Denne artikkelen tar for seg generelle regler knyttet til permittering. Vi har laget egne artikeler som er basert på regelendringer vedrørende koronaviruset. Mer om dette finner du her 1. Når starter egentlig permitteringsperioden? Det er en varselsperiode på 14 dager, deretter 15 arbeidsdager med lønnsplikt hvor den ansatte ikke skal jobbe, og så tre karensdager før arbeidstaker får.

Avspasering/uttak av mertid/flexitid Mange virksomheter har ordninger for å registrere arbeidstid og har avtaler om hvordan arbeidet tid utover den faste arbeidstiden kan benyttes. I mange tilfeller vil man etter avtale med arbeidsgiver kunne ta ut mertid som fritid i tilfeller der man har behov for noe tid til egen disposisjon eller som et «frikvarter» i livet Men avspasering satt i system (obligatorisk) for overtid ellers i året, skulle ikke gi noe dårligere vern mot å få den tiden tilbake ved sykdom enn om man avtaler frivillig avspasering. Tvertimot! Da har man jo ikke noe valg, men MÅ avspasere. Men jeg mener at avspasering er det samme, enten man gjør det frivillig eller obligatorisk Uttak av avspasering skal alltid avtales med nærmeste leder. Det er viktig å hensynta de prosjekt (er) den ansatte er engasjert i og om en eventuell avspasering vil bli en utfordring for prosjekt (ene). Oppstår slike situasjoner kan den ansatte blir forespurt om å være tilgjengelig på telefon og/eller epost under avspaseringsperioden På alle mine tidligere arbeidsplasser har man kunnet avtale uttak av avspasering med sjefen. Altså kan man sette inn opparbeidet overtid som avspasering, og så be om å avspasere når man har behov for det. F.eks hvis man må gå før en dag, trenger fri en fredag for å reise bort i helgen etc. På min.. Overtid og avspasering # Alt om overtid og avspasering. Uttak av fleksitid, overtid og reisetid # Det er tre ulike tidsregnskap for fleksitid, overtid og reisetid. Fleksitid kan opparbeides i plusstimer og tas ut i fritid som fleksitidsdager etter eget tidsregnskap, med inntil 24 dager pr. år

Jobbeksperterne: Styrt avspasering - er det lov

 1. Fleksitidsordninger kjennetegnes også av at det er en kjernetid hvor alle arbeidstakere som omfattes av ordningen må være tilstede. Det er en ytre arbeidstid som angir tidspunktet for når arbeidstaker kan velge å starte og avslutte arbeidsdagen. Her er 8 punkter du bør kjenne til om bruk av fleksitid
 2. Fullt uttak av livsfasetiltaket og fast overtid skal ikke kombineres. I slike tilfeller vil løsningen være at læreren aksepterer et redusert uttak av livsfasetiltaket, eller at fag deles slik at den totale beskjeftigelsen ikke overstiger 100 %. avtalt avspasering e.l.),.
 3. Fleksibel arbeidstid kan for eksempel være en avtale om gjennomsnittsberegning som gjør det mulig for arbeidstakeren å arbeide mer i deler av året, for så å ha mer fri i andre perioder. Begrepet fleksibel arbeidstid omfatter også andre former for fleksibilitet i tilknytning til arbeidstiden
 4. st må tilsvare
 5. Summen av foreldrepenger blir den samme enten man velger delvis permisjon eller vanlig permisjon. Delvis permisjon kan avtales for maksimum tre år. Delvis permisjon gir småbarnsforeldre en mulighet til å kombinere gradert uttak av foreldrepenger med deltidsarbeid

KAs arbeidsgiveravdeling får mange henvendelser knyttet til stengte skoler og barnehager, sykepenger, karantene, feriereiser og mye annet. Se de mest stilte spørsmålene - og svarene - her. Sist oppdatert 11.06.2020 Skrevet av: Lisbeth Bremnes, i nformasjons- og PR-konsulent i Accountor. (Dette innlegget ble først publisert på nettsidene til Accountor den 28.04.2017). Arbeidsmiljøloven stadfester at ordinær arbeidstid ikke skal overstige ni timer i løpet av et døgn, og maksimalt 40 timer hver uke På de vilkår som følger av §§ 6 og 7 kan ferie fastsettes og avvikles i tiden etter arbeidstakers oppsigelse. (3) (Endring av tiden for fastsatt ferie) Tiden for fastsatt ferie kan ikke uten arbeidstakers samtykke endres på grunn av oppsigelse, med mindre vilkårene i § 6 nr. 3 er oppfylt. (4) (Rett til å kreve ferie lagt til. Foto: Colourbox LOV TIL JUBEL: Plassering og uttak av ferie kan være komplisert. Grunnen til dette er at sjefen har omfattende styringsrett når det gjelder ferie. Samtidig har man som ansatt en rekke rettigheter. Alt dette styres av Lov om ferie, vanligvis bare kalt ferieloven

Uttak av avspasering - Endret timesats siden innar

Avtalen regulerer arbeidstid, overtid og uttak av avspasering. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene ble i møte 7. november 2017 enige om ny Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten. Ny avtale har virkning fra 1. januar 2018 til og med 30. juni 2019 Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, kan utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjør. I utbetalingen kan det gjøres fradrag med et beløp som utgjør 1,4 prosent av det feriepengegrunnlag som er opptjent hos vedkommende arbeidsgiver i det forkortede opptjeningsår 1 mai - 31 desember 1988

Gradert sykmeldt kan avspasere - Infotjeneste

 1. Kundens uttak av rapporter påvirker ikke den bokførte avsetningen. DFØ kjører avsetningen 5. virkedag i neste måned Avsetning for opptjente timesaldoer til avspasering (YPT_BUDSJ_FLEKS) For å kunne kjøre rapporten i SAP må man først legge inn transaksjonskoden i feltet øverst til venstre
 2. Arbeidsgiver kan ikke pålegge den ansatte å arbeide fleksitid. Arbeid som pålegges, skal kompenseres som overtid, enten til utbetaling eller til avspasering. Gå i dialog om uttak av plusstid. Dersom den ansatte ønsker å ta ut opparbeidet plusstid, i form av hele eller halve dager, må dette godkjennes av arbeidsgiver
 3. Se på løsninger som hjemmekontor, uttak av avspasering eller ulønnet permisjon. Ulønnet permisjon må innvilges av arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven (§ 12-10, andre avsnitt) gir deg som arbeidstaker rett til permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner
 4. 9.15 Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene ble i møte 25. juni 2020 enige om å videreføre gjeldende særavtale om fleksibel arbeidstid i staten til og med 28. februar 2021

Det koster å ikke ha kontroll på ansattes fleksitid

Det kan avtales avspasering av overtidstimer, time mot time. Men det er ikke tillatt å avtale avspasering av selve overtidstillegget, f.eks ved 50% tillegg så avspaseres det 1 ½ time. Selve overtidsgodtgjørelsen på minimum 40 % skal utbetales til arbeidstakeren. Publisert 21.11.2007. Relaterte lenker: Arbeidstilsynet Oversikt over reglene. Tidspunkt for uttak av overlegepermisjon. Som nevnt ovenfor har legen krav på å få avviklet overlegepermisjon i 4 måneder pr. 5 års periode. Arbeidsgiver skal dermed innvilge permisjon senest etter 4 år og 8 måneder. Dette er også i samsvar med etablert praksis. For å benytte seg av rettigheten må legen fremsette et krav Dagpenger Informasjon om dagpenger når du er arbeidsledig eller permittert i Norge eller i et annet EØS-land Det er de sentrale parters intensjon at fullt uttak av livsfasetiltaket og fast avtalt overtid ikke skal kombineres. I slike tilfeller vil løsningen kunne være at læreren bes om å akseptere et redusert uttak av livsfasetiltaket slik at den totale beskjeftigelsen ikke overstiger lærerens stillingsstørrelse Artikkelen ser nærmere på hva som karakteriserer en ledende eller særlig uavhengig stilling, som medfører at arbeidstaker ikke omfattes av arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven. Omkring 10-15 % av arbeidstakerne er unntatt på dette grunnlaget. 1. Innledning Arbeidsmiljøloven kapittel 10 regulerer i detalj arbeidstidens lengde, plassering og grenser for de aller fleste arbeidstakere

Overtid og avspasering - Wiki - innsida

Både tidspunktet for ferieavviklingen og utbetalingen av feriepengene kan påvirkes av oppsigelsesetiden din. Du har sannsynligvis rett på samme antall feriedager i løpet av et år, uansett om du skifter jobb eller ikke, men det er et viktig skille mellom feriedager du ikke har brukt opp, og som du kan ta med deg til din nye jobb, og opptjente feriepenger, som normalt skal utbetales siste. Avspasering Avspasering skal tas ut etter avtale med leder; når avspasering skal tas ut har leder myndighet til å bestemme. Hvis driften tillater det slik situasjonen er, er lederne pålagt å sørge for at så mye som mulig av avspasering tas ut nå. Seniordager Mange seniorer har lagt plan for avvikling av seniordagene sine i 2020. Hvis det. Avspasering når du er sykmeldt. Ettersom ferieloven gir rett til fem ferieuker, ikke 25 feriedager, blir uttak av feriedager for ansatte med delvis permisjon omgjort til uttak av hele ferieuker. Dette følges opp og korrigeres av DFØ. Ferie skal forstå som ferietid, og skal være 5 ferieuker for deg med delvis permisjon På bakgrunn av bestemmelsen om overføring og erstatning, vil arbeidsgiver ofte pålegge ferieavvikling innen utgangen av ferieåret. Den ansatte derimot vil ofte ønske å ta ut avspasering fremfor ferie, siden overføring av ferie er hjemlet i loven, mens uttak av opparbeidet flexitid ofte har et svakere vern, typisk begrenset i personalhåndbok eller annen avtale Dersom det er et «særlig og tidsavgrenset behov», kan arbeidstakere bli pålagt av arbeidsgiver å jobbe overtid. Men det finnes noen rammer for hvor mye overtid man kan pålegge: 10 timer i løpet av 7 dager. 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker. 200 timer i løpet av 52 uker. Overtiden må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer

Retten til avspasering vil i stor grad avhenge av hva som er avtalt i den enkelte virksomhet, men uttak av fleksitid må vanligvis også avtales med leder. Dersom en arbeidstaker setter seg opp på avspasering på slutten av året og arbeidsgiver ser at vedkommende ikke kan avvikle all ferien (eller overføre denne), kan arbeidsgiver i stedet pålegge arbeidstaker å ta ut ferie Disse reglene gjelder for ferie i oppsigelsestid. Ferieloven regulerer bestemmelsene om ferie i oppsigelsestid. Inger Rose Mathisen, rådgiver i Sticos. 25.06.18. Reglene er forskjellige ut fra oppsigelsestidens lengde, og om oppsigelsen gis av arbeidsgiver eller arbeidstaker Det kan være mye nytt å sette seg inn i når man skal ut i fødselspermisjon. Vi har fått NAV til å svare på de vanligste spørsmålene om foreldrepenger Om avregningsperioden er litt lenger kan det kanskje være enklere å tilpasse innarbeiding og avspasering etter arbeidsbelastningen? Dersom man ønsker å avtaleregulere uttak av hele fleksidager er det vanlig å legge inn årlige grenser for dette i avtalen. Derved kan systemet også benyttes til å varsle brukerne før grensene brytes

Arbeidsgiver krever avspasering - Juss - Diskusjon

Uttak av plusstid skal normalt avtales med nærmeste leder. Både spørreundersøkelsen og de kvalitative intervjuene viser at det i de fleste tilfeller er uproblematisk å få tatt ut opparbeidet plusstid, og at prosessen med å avtale avspasering fungerer bra Uttak av foreldrepenger og foreldrepermisjon kan utsettes når den som mottar foreldrepenger har lovbestemt ferie jfr. Ferielovens § 9 (2) og Folketrygdloven § 14-11 første ledd bokstav a, eller når vedkommende er i inntektsgivende arbeid på heltid, jfr. Folketrygdloven § 14-11 første ledd bokstav b Bedriften har både ansatte som har ferie til gode, og mange som har opparbeidet seg avspasering, blant annet fordi de har stått på ekstra i en krevende korona-tid. Spørsmål: Vi sendte ut en fellesmail etter hovedferien, med oppfordring til alle om å planlegge uttak av feriedager de har til gode Du kan velge å starte uttaket av pensjon tidligst fra 62 år, eller i det lengste vente til du fyller 75 år. De fleste tar ut pensjonen samtidig som de slutter å jobbe, men noen velger også å ta ut pensjonen allerede fra fylte 62 år, samtidig som man fortsatt jobber - Det er ingen lovregler om avspasering. Så dette vil bero på en fortolkning av de avtaler som gjelder i virksomheten. Det er sjelden at slike avtaler gir arbeidsgiver rett til å pålegge uttak av avspasering. Som regel krever uttak av avspasering at partene blir enige. Medisinske undersøkelser

Du som arbeidstaker har også i noen tilfeller rett til å motsette deg at ferie avvikles i denne perioden dersom du av personlige grunner har behov for det. - Arbeidstaker kan kreve at ferien avvikles før oppsigelsesfristen utløper , hvis det etter oppsigelsestiden ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret, sier advokaten videre Uttak av ferie/avspasering. Søknad om uttak av ferie/avspasering må vurderes nøye opp mot den enkelte enhets fravær på tidspunktet. Dersom enheten har stort fravær som følge av Covid-19, vil muligheten til å ta ut ferie og avspasering være mindre Samtidig uttak av foreldrepenger. Hvis dere vil være hjemme med barnet samtidig eller bytte på å være hjemme, har dere flere muligheter. Én av dere kan være hjemme og få 100 prosent foreldrepenger fra sin kvote. Den andre kan kombinere delvis jobb med inntil 50 prosent foreldrepenger fra fellesdelen Også uttak av ferie skal drøftes mellom ansatt og sjef. Blir dere ikke enige, er det arbeidsgiveren som har det siste ordet. Men som ansatt kan du kreve tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september Videre rullerer vi poliklinikken to år frem i tid. Denne langtidsplanleggingen gir også gevinst for de ansatte ettersom vi er fleksible med uttak av avspasering, ferie og overlegepermisjon. «Har stålkontroll» Klinikken har i underkant av 20.000 konsultasjoner i året. Hittil i 2016 har samtlige nyhenviste pasienter fått time i første brev

Hva har du rett på når barna starter i skole og barnehage

2162 KFRI Kompensert fridag, dvs. uttak av KFRI dag 6000 LTRK Avspasering m/lønnstrekk. Brukes ofte i forbindelse med overtid. yppig helg tillegg for påfølgende helger og høytidsdager. Vaktkode: G = flexitid, GX = flexitid + overtid, X = ren overtid, AVSF = avspasering flexitid Opprinnelig / planlagt vaktkod Foreldrepenger skal sikre deg inntekt når du skal ha foreldrepermisjon. Hvis du ikke har hatt inntekt, kan du få en engangssum isteden

I motsetning til uttak av ferie, som er en lovpålagt rettighet, er feriepenger derimot noe du tjener opp basert på inntekten året før ferien skal avvikles. - Dette betyr i utgangspunktet at du vil bli trukket i lønn når du avvikler ferie da ferie er ubetalt fritid, med mindre du har en avtale som sier noe annet, sier Espejord Jensen utsatt uttak av fedrekvoten til oppstart 1. august 2013, slik at fedrekvoten vil være avviklet 23. oktober 2013. Saken ble brakt inn for tvisteløsningsnemnda av Skolenes landsforbund, på vegne av A, ved brev av 2. mai 2013. Overfor nemnda har begge parter fått anledning til å komme med utfyllende merknader i saken NAV Foreldrepenger. 55 946 liker dette · 179 snakker om dette. Her svarer vi på spørsmål om svangerskap, fødsel, adopsjon, kontantstøtte, barnetrygd, sykt barn-dager, sykepengerettigheter ved ulønnet.. Avspasering. Uttak av ferie for de over 60. Annet. Hvilke undervisningstimer vil det være behov for vikar: (time, fag) * Hjelp. Lukk. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke. Av de fem ukene har du krav på å ta ut tre av ukene samlet innenfor den såkalte hovedferien; tiden mellom 01. juni og 30. september. I tillegg kan du også kreve å ta ut de sju resterende feriedagene samlet innenfor ferieåret. Men hvordan fungerer dette om du jobber deltid? Kan du fordele ferien utover flere uker enn de som har full stilling

10 spørsmål og svar om permittering - Stico

Avtale om en evaluering av hele fleksitidsordningen. 3. At den nye ordningen skal ha en prøvetid på 1,5 år. - De tre tingene var avgjørende, konstaterer Aas. For LO Stat var det sentralt å sikre at de ansatte får den daglige og ukentlige hviletid, som er nedfelt i Arbeidsmiljøloven. Dette har vi fått en forsikring om i fra staten timer/5 dager). Dette gjelder imidlertid ikke ved planlagt uttak av ferie, seniordager, de fem ekstra fridagene pr. år etter arbeidstidsavtalens § 4 siste ledd eller permisjoner uten lønn, jf. omtale i pkt. 2.6.2 i veiledningen til særavtalen. Dersom fravær skyldes ovennevnte skal normaltimetallet for en uke reduseres med 5,7 timer per dag Hjemme med barn. Alle foreldre med rett til omsorgsdager har fått full årskvote for siste halvår av 2020 (fra 1. juli til 31. desember). Hvis man må være hjemme med barn på grunn av stengte skoler eller barnehage, kan man bruke omsorgsdager Det nærmer seg slutten av året. Hva skjer da med ferie som ikke er tatt ut? Faller den bort, eller kan den tas ut i lønn? Blir ferien overført automatisk eller må det avtales? Kan arbeidsgiver pålegge uttak av ferie på tampen av året? Slike spørsmål kan det være greit å få svar på før ferieåret er omme

Permisjon, avspasering og ferie - Helsedirektorate

Min arbeidskollega har satt seg opp på ei ferieuke i Mai. Skulle til Spania. Men turen blir det ikke noe av. Hun vil utsette den ferieuken. Men sjefen sa nei. Alle skal ta ferie på dem ukene vi har satt opp. Dette pga at vi jobber i kommunen og blir problem hvis alle skal utsette ferien sin. Dem. Uttak av avspasering er ikke regulert i lov eller tariffavtale, men kan noen steder være nedfelt i personalhåndbok eller andre lokale retningslinjer. Der sistnevnte ikke er tilfellet, faller dette under arbeidsgivers styringsrett, og ansatte kan således pålegges å ta ut avspasering uttak av avspasering i oppsigelsestiden fordi avspasering vil falle bort uten noen kompensasjon fra arbeidsgiver når arbeidsforholdet avsluttes. Arbeidstaker har imidlertid krav på utbetaling av opparbeidete feriepenger fra arbeidsgiver dersom feriepenger ikke er utbetalt før avslutning av arbeidsforholdet Uttak og avspasering av fridager kan skje når tjenesten tillater det og det foreligger samtykke fra prosten eller den som er bemyndiget. I departementets rundskriv V-7/2002 av 23. januar 2002 til presteskapet, heter det - Dersom den ansatte har fått sykemelding, så gjelder de vanlige reglene for sykelønn og arbeidsgiverperiode. Dersom den ansatte må være hjemme fordi de har barn i en barnehage som blir stengt, så er det i utgangspunktet foreldrene som må benytte seg av enten avspasering, uttak av ferie eller ulønnet permisjon

Avspasering. - Karriere, arbeidsliv og utdanning ..

Opparbeidelse av avspasering skjer i henhold til eventuell fleksitidsordning på din arbeidsplass. og kan dermed både søke om og starte uttak av AFP, selv om du skulle bli meldt ut av pensjonsordningen. Dette kan du lese mer om på siden til Fellesordningen for AFP Ansatte som selv ønsker slik isolasjon, kan ta ut ferie eller avspasering etter avtale med arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan tillate fleksibelt uttak av omsorgsdagene, se spørsmål og svar. Ved reduserte åpningstider i barnehagen kan derfor én løsning være at den ansatte tar ut enkelttimer I hvert tariffoppgjør må Fagforbundet forberede seg på at det kan bli streik. Arbeidet med streikeuttak er krevende i alle tariffområder, men det må aldri være tvil om at forbundet er beredt til å iverksette arbeidskamp hvis det blir nødvendig. Det dukker opp en rekke spørsmå;l hos medlemmer ved streik

Avtalehåndbo

Tilbakedatering av sykmeldingen skal i utgangspunktet ikke skje, men i spesielle tilfeller kan sykdommen begrunnes eksempelvis ved epikrise eller liknende. I de tilfellene hvor du mener det foreligger en god dokumentasjon kan du sykmelde og datere til den datoen det foreligger dokumentasjon Av disse gjør vi spesielt oppmerksom på følgende: - Justeringer vedr rutiner for innarbeiding og uttak av avspasering og overtid (pkt. 10.2 og 10.3). - Frihelg tredjehver helg for menighetsansatte, barn- og ungdomsarbeidere mv. (unntatt pastorer som har rett til en frihelg fjerdehver helg). Uttak av frihelger kan gjennomsnittberegnes.

Econa tilbyr karriereveiledning, arbeidsrettslig hjelp, økonomiske fordeler og faglig påfyll. Bli med i interesseorganisasjon med 23 500 siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag Normalt vil det omfatte alle representanter og vararepresentanter til statlige, fylkeskommunale og kommunale verv, styrer, råd, nemnder og utvalg opprettet i eller i medhold av lov. Det antas også at bestemmelsen omfatter rett til permisjon etter domstolloven, for eksempel plikt til å møte som domsmann, lagrettsmedlem eller rettsvitne Landsoverenskomsten for elektrofagene 1. april 2018 til 30. april 2020 Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Nelfo og Landsorganisasjonen i Norge/EL og IT Forbundet. § 1 Overenskomstens omfang og varighet Overenskomsten gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. Det gis adgang til avspasering av opptjente plusstimer i. Ved gradert sykemeldt er det ikke anledning til å opparbeide pluss-tid. Snakket om at ferie er fem uker om sommeren, og resten er avspasering som man ikke får igjen. Overtidsarbeid ved gradert foreldrepermisjon eller ved gradert sykmelding Nedenfor følger en gjennomgang av reglene for avvikling av ferie i oppsigelsestid. Ferieavvikling ved oppsigelse gitt fra arbeidsgiver. Ferieloven operer med to forskjellige regler når det gjelder avvikling av ferie i oppsigelsestid, ved oppsigelse gitt fra arbeidsgiver. Det avgjørende er hvor lang oppsigelsestid arbeidstakeren har

 • Nyx matte liquid lipstick.
 • Antrag wertmarke versorgungsamt.
 • Solsiden spa bestilling.
 • Edelrost schild individuell.
 • Ww dab.
 • Mini bichon frise te koop.
 • Oseberg plattform kart.
 • Omg fredrikstad.
 • Jury tingretten.
 • Mitsubishi varmepumpe ecodan.
 • Alte bahnschwellen kostenlos.
 • Icd 10 rusmisbruk.
 • Ipad undervisning forskning.
 • 1live party mönchengladbach.
 • Bakgården harstad 2017.
 • Al jazeera philosophy.
 • Palo palo hannover fotos.
 • Den stolte hane kyllingvinger.
 • Catering jugendweihe.
 • Oslo ess album.
 • Neuburg events bilder 2018.
 • Glasnost.
 • Levere inn brukte klær.
 • Bruke iphone som ruter.
 • Parallellkoble batterier.
 • Boliglån dnb.
 • Fangstrapport otra.
 • Anime mit schwertern und magie.
 • Borscht suppe oppskrift.
 • Indianapolis airport.
 • Guds rike definisjon.
 • Göta kanal sjötorp.
 • Mot i brøstet komplett.
 • Elverum øif arendal.
 • Budgie talking.
 • Nightcrawler stream kkiste.
 • Bankid på mobil nordea app.
 • Hvad koster varmepumpe.
 • Le bon coin travail de nuit.
 • Min radio app.
 • Uni sommerfest 2018.