Home

Innsynsbegjæring frist

Innsynsrett i offentlige dokumenter - ny offentlighetslov

Frister og klageadgang - Om NRK - Innsy

 1. Etter å ha redegjort for at 40 % av sakene ombudsmannen har undersøkt, har en saksbehandlingstid på mer enn tre dager, står det følgende i punkt 4.2.3: «Departementet har oppgitt ulike grunner til at en innsynsbegjæring kan ta lang tid å besvare
 2. Innsynsbegjæring etter offentlighetsloven Innsynsbegjæringer skal normalt avgjøres innen 1-3 virkedager. (jfr. Rundskriv G-69/98) Innsynsbegjæringer . Når du får en innsynsbegjæring fra presse/publikum skal følgende skje: 1. Du må først vurdere om dokumentet kan utleveres, eller om det skal unntas fra offentlighet
 3. Offentlighetsloven - Innsyn i offentlige saksdokumenter - Fylkesmannen. Alle kan be om innsyn i saksdokumenter hos de forvaltningsorganene som er omfattet av offentlighetsloven
 4. Fristen regnes overensstemmende med reglene i domstollovens §§ 148 og 149. 0: Endret ved lover 9 jan 1998 nr. 5, 21 des 2001 nr. 117 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 21 des 2001 nr. 1475), 14 juni 2013 nr. 42 (ikr. 7 feb 2014 iflg. res. 7 feb 2014 nr. 101), 4 sep 2015 nr. 91 (ikr. 1 jan 2016 iflg
 5. Lurer du på hvorfor en privat eller offentlig virksomhet behandler personopplysningene dine eller hvilke opplysninger de har lagret om deg? Da kan du benytte deg av innsynsretten din

Krav til saksbehandlingstid for innsynsbegjæringer i

Frist: Hvis det går 5 arbeidsdager etter at organet mottok kravet og kravsetter fortsatt ikke har fått en tilbakemelding, regnes det som et avslag som kravsetter kan klage på (§ 32). Tvangsgrunnlag: Vedtaket til klageinstansen er særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13 for kommuner, fylkeskommuner og virksomheter Frist for avklaring av melding gjelder uavhengig av om meldingen er fremsatt skriftlig eller muntlig, og uavhengig av om melder er en offentlig ansatt eller en privatperson. Det skal alltid opprettes en undersøkelse når en privat part selv ber om et tiltak fra barneverntjenesten, eksempelvis gjennom en søknad

Rutine for behandling av innsynsbegjæringer etter

 1. Manglende svar på innsynsbegjæring skal regnes som et avslag, som kan påklages. Dette gjelder dersom det ikke gis svar på innsynskravet innen 5 arbeidsdager. Krav om innsyn ved offentlige anskaffelser skal avgjøres uten ugrunnet opphold
 2. Naturvernforbundet hadde i brev 16. september 2008 til Kautokeino kommune bedt om å få oversendt saksdokumenter i flere ulike saker om dispensasjon for motorferdsel i utmark. Da forbundet ikke mottok svar etter en uke, ble saken tatt opp med Fylkesmannen i Finnmark 23. september 2008. I brev 6. oktober fra fylkesmannen ble kommunen bedt om [
 3. Flere departementer har de siste ukene opplevd en svært stor økning i antall innsynskrav fra en eller noen få anonyme personer. Et av departementene mottok 1.000 innsynsbegjæringer sist helg
 4. GDPR - Innsynsbegjæring Personopplysninger. Fra itINFO. Hopp til: navigasjon, søk. Kortfattet informasjon om regelverket. Frist for å gi svar Vi har plikt til å svare uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager etter å ha fått din henvendelse

I denne artikkelen behandles forvaltningslovens bestemmelser om partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter etter forvaltningsloven (fvl.). Utfyll skjema og motta tre tilbud, fra tre forskjellige advokater 1. Innledning En part defineres i fvl. § 2, e) som person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder § 31 - Forvaltningsloven § 31 - ett års frist - klage fra Kristen Steinhaug § 32-8 - Departementets svar på anmodning om omgjøring av Fylkesmannens opphevelse av vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - Oslo kommune - Damveien 15 b - gnr 86 bnr 741 § 33 - Forvaltningsloven § 33 annet ledd - klageren får delvis medhold i underinstanse Innsynsbegjæring Side 3 beskriver rettigheter og plikter i forbindelse med innsyn. krav 1 Jeg ønsker innsyn i personopplysninger som er registrert hos NTNU om: Frist for å gi svar. Fristen for å gi svar er en måned. Fristen kan forlenges med ytterligere to måneder innkommet innsynsbegjæring. Innsynsbegjæringer på en journalpost omfatter både hoveddokument og evt. vedlegg. Fristen for behandling er 1-3 arbeidsdager. Hvis den som begjærer innsyn ikke har fått svar innen fem dager, er dette etter loven å betrakte som et avslag. Dersom det må gjøres undersøkelser, om kravet reiser vanskelig Frister ved innsynsbegjæringer. Forespørsel om innsyn skal avgjøres uten ugrunnet opphold, jfr. offentleglova § 29 første ledd.; Dersom innsynsbegjærer ikke har fått svar innen 5 virkedager, regnes dette som avslag på innsynsbegjæring og kan påklages (jfr

Fristen skal regnes fra det tidspunkt melding om enkeltvedtaket har kommet fram til klageren, se § 5-5 første ledd. Det er gitt særlig klagefrist på tre uker for klage over avslag på innsynsbegjæring etter § 5-4 åttende ledd , og for klage over pålegg etter § 11-4 første ledd Inneholder en innsynsbegjæring feil, misforståelser, unøyaktigheter eller andre mangler som avsenderen bør rette, skal organet om nødvendig gi beskjed om dette. Organet bør samtidig gi frist til å rette opp mangelen og eventuelt gi veiledning om hvordan dette kan gjøres. IV: Unntak fra innsynsretten

En innsynsbegjæring kan framsettes muntlig eller skriftlig og kommer som regel til e-postadressen mailto:postmottak@tingvoll.kommune.no Innsynsbegjæringer som kommer til andre e-postadresser, Tingvoll kommunes frist for å svare på innsynsbegjæringer er 3 arbeidsdager Dette må også gjelde dersom det skulle vise seg vanskelig å få til en avtale med arbeidsgiver om en frist. dessuten være hensiktsmessig at partene regulerer i kontrakt hva som skal være konsekvensen av å ikke etterkomme en innsynsbegjæring. Meld fra til Arbeidstilsynet Meld ulykke Tips oss. Kontakt os Rett til dokumentinnsyn i tilsettingssaker i offentlig sektor I privat sektor har man normalt ingen lov- eller tariffbestemmelser som regulerer arbeidsgivers utvelgelse av personer til tilsetting, og det foreligger ingen lov- eller forskriftsbestemmelse som regulerer ev. innsyn Elever får vitnemål etter 10. trinn i grunnskolen og etter et fullført og bestått videregående opplæringsløp som gir studie- og/eller yrkeskompetanse. Vitnemålet brukes som dokumentasjon ved søkning til høyere utdanning i inn- og utland Innsynsbegjæring på en journalpost omfatter både hoveddokument og evt. vedlegg. Fristen for behandling er 1 - 3 arbeidsdager. Hvis den som begjærer innsyn ikke har fått svar innen 5 dager, er dette etter loven å betrakte som et avslag. Ta kontakt med arkivet for råd og veiledning . U. Foreløpig svar på innsynsbegjæring

Datatilsynet har i brev til B 3. oktober 2017 bistått A. I brevet påpekte tilsynet at A ikke hadde mottatt svar på sin innsynsbegjæring, og presiserte overfor B at han hadde krav på et slikt innsyn innen en frist på 30 dager, jf. personopplysningsloven § 16. B har i brev til A 27. september 2017 delvis etterkommet innsynsbegjæringen Innsynsbegjæring side 1; Din henvendelse er mottatt! Dersom vi mot formodning ikke klarer å behandle forespørselen innen fristen, vil du bli informert om dette før utgangen av den opprinnelige fristen på 30 dager

Du har bedt om innsyn, men får ikke svar - Presse

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter Har ikke oppdragsgiver fulgt reglene for offentlige anskaffelser, kan du klage Et spørsmål som kommer opp ofte knyttet til GDPR er innsyn i og sletting av personopplysninger som er lagret i eposter og andre ustrukturerte personopplysninger. Å gi innsyn eller slette ustrukturerte personopplysninger kan både være en omfattende eller komplisert oppgave. Men det å slette eller gi innsyn kan medføre ytterligere behandling av personopplysninger, som i enkelte tilfelle. Foredrag på IKATs kontaktseminar 7. mai 2010. arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå. Kapittel 9 i Arkivhåndboken for offentlig forvaltning, Innsyn i offentlig arkivmateriale og kapittel 9 og 10 i Rettleiar til offentleglova, om Handsaming av innsynskrav samt Klage og andre kontrollordningar, er anbefalt lesning når det gjelder rutiner for praktisering av offentlighet og innsyn i kommunal forvaltning Innsyn - behadling av innsynsbegjæring Utskriftsvennlig versjon. Allmennhetens rett til innsyn i saksdokumenter. det kan derfor være nødvendig å gi et midlertidig svar til den som har bedt om innsyn dersom man ser at fristen ikke kan overholdes

Kommunens frist på at en innsynsbegjæring skal besvares innen 30 dager er ikke i henhold til offentlighetslovens krav om at innsynsbegjæringer skal besvares innen tre virkedager. Det er og revisors vurdering at kommunen har noe mangler i sine rutiner for hvordan et innsynskrav ska Behandling av innsynsbegjæring. det kan derfor være nødvendig å gi et midlertidig svar til den som har bedt om innsyn dersom man ser at fristen ikke kan overholdes. Midlertidige svar skal også registreres i arkiv- og saksbehandlingssystemet.. I stortingsmelding nr. 32 (1997-98) Om offentlegprinsippet i forvaltninga, har Justis- og politidepartementet gått inn på gjeldende rett om journalføring etter offentleglova. I punkt 5.3.2.4 står det om tidspunktet for journalføring: Arkivinstruksen har ikkje føresegner som uttrykkjeleg regulerer tidspunktet for når journalføring skal finne stad I offentleglova er det fastslått som en hovedregel at publikum har rett til å se arkivmateriale fra offentlig forvaltning. Derfor er det Arkivverkets mål at avleverte arkiv i størst mulig grad skal være åpne for bruk for alle. Allikevel inneholder en del arkivsaker taushetsbelagte opplysninger som det ikke uten videre kan gis innsyn i Kravet for anskaffelser som er gjennomført etter Del II i forskriften er rimelig frist. Etter at du har sendt en begrunnelse og karensperioden er utløpt, kan du inngå kontrakt, under forutsetning av at du ikke får en klage. Det er ingen frist for å avvente med å inngå kontrakt etter at karensperioden er utløpt

Offentlighetsloven - Fylkesmannen

Innsyn i personopplysninger Hva er innsynsrett? Innsynsretten (som du finner i personvernforordningen artikkel 15) går ut på at du kan spørre en virksomhet om hvordan opplysningene om deg behandles, og få vite hvilke opplysninger de har lagret om deg. Det koster ingenting å benytte seg av innsynsretten.. Retten til innsyn og virksomhetens plikt til å gi informasjon er lik for både. INNSYNSBEGJÆRING Datatilsynets innsynsmal, side 1 Til: Frist for å gi svar . Virksomheten har plikt til å svare uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager etter å ha fått henvendelsen. Fristen gjelder uansett om innsynet gjelder generell informasjon eller innsyn i egn Frist for å gi svar. Virksomheten har plikt til å svare uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager etter å ha fått henvendelsen. Fristen gjelder uansett om innsynet gjelder generell informasjon eller innsyn i egne personopplysninger

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Frist for behandling av innsynsforespørsler er 3 virkedager. Hvis det du etterspør inneholder sensitive opplysninger kan du få avslag. Hvis kravet om innsyn blir avslått skal vi angi årsak for avslaget og opplyse om klageadgang og klagefrist. (sende innsynsbegjæring). Personvernombud Svar på innsynsbegjæring. Finans Norge Forsikringsdrift vil besvare en henvendelse om innsyn uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager fra vi mottok henvendelsen. Dersom særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen fristen, vil vi gi deg en forklaring på forsinkelsen samt informasjon om når vi kan gi deg svar Frist for å stille spørsmål tilkonkurransegrunnlaget 17.08.2020 12:00 Ved en eventuell innsynsbegjæring må Miljødirektoratet gjøre en selvstendig vurdering av om de sladdete opplysningene oppfyller vilkåret for taushetsplikt og unntak fra offentlighet Svar på innsynsbegjæring. FNF vil besvare en henvendelse om innsyn uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager fra mottak av henvendelsen. Dersom særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen fristen, skal vedkommende gis en forklaring på forsinkelsen, samt informasjon om når svar kan forventes

Vi digitaliserer byggesaksarkivet vårt. Dette betyr at du ikke lengre kan få innsyn i saksdokumenter ved personlig oppmøte. Saksdokumenter i byggesaker registrert etter 24. september 2018 finner du her.Er byggesaken du ønsker innsyn i eldre enn dette, må du be om innsyn i en innsynsbegjæring Dok.beskr: Svar - Innsynsbegjæring - Frist 3-5 virkedager Lnr: 37586/19 Regdato:24.10.2019 Arkivkode:432 Saksnr: 19/10315-2 Dok.type: /U Gradering:KL UO, Ofl §13.1, Spesialisthelsetjenesteloven §6.1 Saksb: KIRURGI/STAB/SONJAO Journalenhet:SOH Navn: Helseklage - Nasjonalt klageorgan for helsetjeneste

Rett til innsyn Datatilsyne

Både fosterforeldrene og barneverntjenesten fikk frist til eventuell uttalelse i saken innen 1. november 2017. Ingen av partene har inngitt merknader. 3 A og Bs anførsler. Det forhold at fosterforeldrene deretter, etter å ha fremsatt egen innsynsbegjæring til barneverntjenesten,. Verdikupong for avlyste forestillinger. Til alle dere tålmodige publikummere som hadde billetter til forestillinger på Oslo Nyes scener som ble avlyst/flyttet grunnet covid-19-pandemien, har vi nå endelig i samråd med Ticketmaster fått klar en løsning med verdikupong, som erstatning for billettene dine Jeg er ikke forpliktet til videre kjøp, men jeg blir abonnent ved å bestille, og må si opp innen 14 dager før ny forsendelse hver andre mnd (frist står på faktura) ved å kontakte kundeservice. Abonnementet løper til jeg sier det opp selv, og levering gjøres hver andre mnd Innsynsbegjæring - avgjørelser i saker om økonomiske forhold Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2018/7840-2 60370/2018 Løpenr.: 04.07.2018 Journaldato: Svar på søknad om særskilt vurdering etter fristen Sakstittel: Søknad om opptak etter fristen - ***** ***** ***** Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2018/7856-2 60544/2018 Løpenr.: 06.

Klage delvis avslag om innsyn i vurderinger av miljømessige konsekvenser i forbindelse med 19. konsesjonsrund Frist for å gi svar: Virksomheten har plikt til å svare uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager etter å ha fått henvendelsen. Fristen gjelder uansett om innsynet gjelder generell informasjon eller innsyn i egne personopplysninger

Universitetet i Bergen (UiB) er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet Offentlighetsloven med forskrifter oppstiller en frist på tre dager på å etterkomme en innsynsbegjæring. I praksis skjer utlevering fra oss i hovedsak samme dag som begjæringen mottas. For det andre legger vi postjournal på internett (e-innsyn), og plikten til dette følger av offentliglovens § 10 POSTLISTE Dokumenter registrert: 23.10.2019 - 23.10.2019 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: BEH PS, BEH RS, DOK I, DOK N, DOK S, DOK U, DOK X Journalenhet

kven av leverandørane som vil få kontrakten, med ei frist for å klage eller komme med innvendingar, sjå til dømes forskrift om offentlege innkjøp §§ 10-3 og 17-3. Ved at . 11 unntakshøvet berre gjeld fram til slik melding er sendt til leverandørane, vil jamve PBL er frustrert over det de omtaler som «kommunens sene saksbehandling og manglende svar på PBLs innsynsbegjæring, i forbindelse med den omfattende analysen av tilskuddsberegningene i kommunen». Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, mener Eigersund kommune bevisst har trenert denne prosessen ved å unnlate å svare på PBLs innsynsbegjæring, og senere på klagen om avslag på. Det er en frist Frogn kommune ligger godt an til å bryte: 21. desember i fjor ble det søkt om deling av tomt, ettersom paret skal bygge i hennes foreldres hage. Paret har fått beskjed om at det kan ta mellom 6 og 12 måneder å få tilbakemelding på saken Frist for å gi svar. Virksomheten har plikt til å svare uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager etter å ha fått henvendelsen. Fristen gjelder uansett om innsynet gjelder generell informasjon eller innsyn i egne personopplysninger. Hvis særlige forhold gjør det umulig å svare innen 30 dager, må virksomheten sende e

Fristen for å klage på vedtak om avslag på innsyn er 3 uker. (Rutinebeskrivelsene ved krav om innsyn i dokumenter i henhold til Offentlighetsloven, Varanger Kraft (oktober 2016) Kirkenes 17.1.2017 Kenneth Stålsett Liv Jullum Kristoffersen Lise Fl En innsynsbegjæring som er fremsatt som brev, e-post eller på annen måte som er dekket av dokumentbegrepet etter offentlighetsloven § 4 er å anse som saksdokument for organet i relasjon til arkivforskriften § 2-6 første ledd Frist for å gi svar Vi har plikt til å svare uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager etter å ha fått din henvendelse. Fristen gjelder uansett om innsynet gjelder generell informasjon eller innsyn i egne personopplysninger. Hvis særlige forhold gjør det umulig å svare innen 30 dager, må vi sende et foreløpig svar med en begrunnelse fo

Offentlighetsloven Norsk arkivra

INNSYNSBEGJÆRING Til: Eidsiva Nett AS Frist for å gi svar . Virksomheten har plikt til å svare uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager etter å ha fått henvendelsen. Fristen gjelder uansett om innsynet gjelder generell informasjon eller innsyn i egne personopplysninger Det framgår klart av våre sider på regjeringen.no/hod at innsynsbegjæring skal sendes postmottak i departementet. Dette for å sikre gode rutiner og behandling innen fristene satt i loven. Kommunikasjonsenheten kan videreformidle til postmottak, men det er den enkelte saksbehandler, og ikke kommunikasjonsenheten som gir innsyn i de enkelte dokumentene Fristen for å klage til Sivilombudsmannen er ett år fra den endelige avgjørelsen i saken ble tatt eller fra det tidspunktet det forholdet det klages på inntraff eller oppstod. For nærmere informasjon om Sivilombudsmannen Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming - helse- og omsorgstjenesteloven kapittel

Søknadene er offentlige dokumenter, og ved en innsynsbegjæring vil Kulturrådets praksis følge offentlighetslovens bestemmelser. Søknadsfrist. des. 02. 2020. Kl. 13:00. Tildelingen faller bort dersom utfylt kontrakt ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten Bufdir er et fagorgan på områdene barnevern, oppvekst, adopsjon, familievern, tilskudd, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner. Bufdir styrer Bufetat som har ansvar for det statlige barne- og familievernet Jusinfo.no er laget for å være et slags juridisk oppslagsverk, der privatpersoner og bedrifter kan få mer informasjon om et rettsområde Retten til innsyn etter nye personvernregler skal gi enkeltpersoner bedre kontroll over sine personopplysninger og hvordan de behandles. Men hva innebærer den retten i praksis og hva må virksomheter tenke på når de behandler innsynsbegjæringer

Saksbehandlingsrundskrivet - Bufdi

Frist for innlevering av tilbud er den frist som er angitt iKGV løsningen og ikonkurransegrunnlagets punkt 1.4. Tilbud som ikke er kommet oppdragsgiver iKGV systemet innen tilbudsfristen avvises ihenhold tilregelverket for offentlige anskaffelser. Tilbyder har risikoen for ikke å få levert tilbudet elektronisk innen fristen Fristen for behandling er 1-3 arbeidsdager. Etter fem dager uten svar, er dette å betrakte som avslag. Ved undersøkelser eller mange dokument, kan det gis lengre frist. I slike tilfeller bør det gis et foreløpig svar. Ved mottak av samlebestillinger gjør arkivet avsender oppmerksom på at sakene vil bli behandlet separat Saksbehandlingstid pr innsynsbegjæring i Finansdepartementet, 2008-2014. Figur 23: og at fristen om tre dager i større grad overholdes enn tidligere

Avsender: Avskjermet Sak: KIRKERÅDET - MEDLEMSKAP I DEN NORSKE KIRKE - GENERELLE HENVENDELSER Dok.: Inngående eksternt produsert, 17/00029-50 Konsekvenser av utmelding Offl. Lastebil.no har gjennom innsynsbegjæring fått tilgang til rapporten fra tilsynet, Vegvesenet satte frist til 2. juli for å ettersende dokumentasjonen, som gjaldt 310 sjåfører fordelt på 143 kjøretøy i den utvidede kontrollperioden. Hevdet at serveren krasjet etter strømbrudd

Rutiner for behandling av innsynsbegjæringer ved Arkiv LOS

GDPR: Innsynsrette

Tingretten har satt fristen for påmelding til den 1. september. (Detaljer om påmelding ligger vedlagt.) En gjennomgang av listene for den aktuelle perioden i 2018, samt saksbehandlingen av vår innsynsbegjæring vil ta noe tid Innsynsbegjæring - Spørsmål fra media - 2019 DokType U Sak/dok nr: 2019/96-152 9266/2019 Løpenr.: 29.08.2019 Journaldato: 29.08.2019 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: TV2 Innhold: Oversikt over økonomien til de ulike helseforetakene. Sakstittel: Innsynsbegjæring - Spørsmål fra media - 2019 DokType U Sak/dok nr: 2019/96-153. Innsynsbegjæring - Innsyn i rapporter om seksuell trakkasering - Forskerforum Sadia Zaka 16.102018 16.102018 Tilg. kode: Arkivdel: Sakarkiv Saksbehandler: Klasse: Kunsthøgskolen i Oslo [Annemarie Bechmann Hansen 046 l, 18/00731-10 Uttalelse fra Felles klagemend - Begjæring om utsatt frist

Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1987 - Innspill til svar med frist 4. juli DokType I Sak/dok nr: 2019/560-1 7183/2019 Løpenr.: 01.07.2019 Journaldato: 01.07.2019 Dok.dato: Tilg.kode UO Hjemmel: Offl. §14, 1. ledd Avsender\mottaker: ***** Innhold: Innsynsbegjæring Sakstittel: Innsynsbegjæring - Beslutningsforum - Sak 18/594-36. Internt notat uten oppfølging, 19/617312-26 Innsynsbegjæring og avklaringer - Tap av retten til å praktisere for trygdens regning - Lege - Avskjermet offl. § 13 (1), fvl. § 13 (1) nr. 1) Journaldato: 30.04.2020 Tilg. kode: Avskrevet: 28.04.2020 Klasse: Saksbehandler: HELFO - Administrativt saksarkiv Dok. dato: Arkivdel: 511 Helfo kontroll. http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.naroysund.kommune.no Filtrering Utgående internt produsert, 19/717587-11 Utsatt frist for uttalelse til varsel om tilbakekreving av feilutbetalt refusjon - Lege - Avskjermet offl. § 13 (1), fvl. § 13 (1) nr. 1) Journaldato: 07.10.2020 Tilg. kode: Avskrevet: 07.10.2020 Klasse: Saksbehandler: HELFO - Administrativt saksarkiv Dok. dato: Arkivdel: 511 Helfo kontroll, seksjon Kurs for arkivmedarbeidere som ønsker grunnleggende faglig kunnskap om arkiv, dokumentbehandling og lovverket. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Fremtidens arkiv og dokumentsenter Kursstart 13.09.2018 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Sortland Påmelding 07.09.2018 12:00 Ledige Frist utløpt Les mer Frist utløp Ansv./frist. Sak 49/15 Referat fra møte 30.10.2015. Konklusjoner: Referat godkjent. Sak 50/15 Orienteringssaker. Robin Kåss orienterte om forespørsel og svar på innsynsbegjæring hos Kystverket vedr sak rundt Brevik Sjøtrafikksentral

 • Ferienwohnung saalfeld knochstraße.
 • Hva er en energimottaker.
 • Faz kundenservice telefon.
 • Bergen psykologi årsstudium.
 • Hogwarts mystery norge.
 • Trondheim gymnastikk.
 • Katzenakne globuli.
 • Sodas coca cola owns.
 • Stekt ostekake det søte liv.
 • Kursiv trang fødsel tekst.
 • Legevakt bergen loddefjord.
 • Gardena 35 li 8025.
 • 4chan norg.
 • Massimo dutti köpa.
 • Ak74u.
 • Renseri storo.
 • Tvillingnavn jenter.
 • River and joaquin phoenix.
 • Sodas coca cola owns.
 • Sandaker senter parkering.
 • Danzig grünes tor.
 • Airydress reviews.
 • Anime mit schwertern und magie.
 • Definisjon samarbeid.
 • Forkjørsvei eller ikke.
 • Nikon rumors.
 • Bilder von gnus.
 • Programspråk kryssord.
 • Skoki narciarskie na żywo.
 • Togepi pokemon go.
 • Vinmesse.
 • Montere dusjdører selv.
 • Jeanne d'arc credit union.
 • Bilderwand anordnung.
 • Fakta om vaskemaskinen.
 • Kindle paperwhite treiber windows 10.
 • St hanshaugen senter apotek.
 • Beste frisør fyllingsdalen.
 • Bilbranner i sverige 2017.
 • Best games to buy on pc.
 • Musik från tyskland.