Home

Arbeidstakers plikter og rettigheter

Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter forts. §4-1-Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd-Det skal legges vekt på å forebygge skade og sykdom §4- Arbeidstakers arbeidsplikt Arbeidstaker plikter å utføre de arbeidsoppgaver som er avtalt. Hvilke oppgaver som hører inn under en arbeidstakers stilling vil ofte fremgå av arbeidsavtalen, stillingsbeskrivelse eller lignende En arbeidsavtale innebærer en rekke plikter og rettigheter for arbeidsgiver og arbeidstaker. Styringsretten = arbeidsgiverens rett til å ansette, si opp, kontrollere og lede. Restkompetanse = arbeidsgiverens rett til å avgjøre alle spørsmål som ikke er regulert av lovverk, kollektive avtaler eller arbeidsavtalen. Arbeidsplikten = En typisk trekk ved en arbeidsavtale er at arbeidstakeren. Arbeidstakers plikter og opptreden på jobb. I et arbeidsforhold er det ikke bare arbeidsgiver som har plikter overfor sine ansatte. Også de ansatte har plikter å forholde seg til overfor sin arbeidsgiver. Disse oppstilles gjerne i tre hovedkategorier: Arbeidsplikt, lydighetsplikt og lojalitetsplikt. Snakk med oss Ring 2293385 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Bestemmelsene i kapittel 2: Har du personalansvar? Meld deg på vårt nyhetsbrev for arbeidsgivere, ledere, HR-ansvarlige og andre som jobber med personalsaker, og få eboken ARBEIDSRETTSGUIDEN GRATIS TILSENDT + et gratis minikurs i arbeidsrett. Som abonnent på nyhetsbrevet får du tips om arbeidsrettslige temaer, oppdateringer ved.

Ulike oppgaver tilknyttet helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) kan delegeres til andre, men arbeidsmiljøet forblir arbeidsgiverens ansvar. Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker ikke bare rettigheter, men også plikter for å medvirke til et godt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidsgivers plikter er fastsatt i arbeidsmiljøloven kapittel 2 Formålet med denne artikkelen er å gjøre rede for hovedtrekkene knyttet til hvilke rettigheter og plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har overfor hverandre i forbindelse med sykefravær, for blant annet å avlive noen myter. 2 Arbeidsgivers oppfølgning og arbeidstakers medvirkningsplikt under sykefravæ Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter. Slike verneombud kan få oppgaver, plikter og rettigheter som nevnt i §§ 6-2 og 6-3 overfor arbeidsgivere på arbeidsplassen. (2) Departementet kan gi forskrift om at det skal være regionale verneombudsordninger som skal omfatte flere virksomheter innenfor ett geografisk område. (3). Arbeidstakers rettigheter og plikter etter virksomheten er blitt overført. Hovedregelen er at alle de rettigheter og plikter som følge av arbeidsavtalen og arbeidsforholdet, overføres uendret til den nye arbeidsgiveren. Dette gjelder også rettigheter opparbeidet ved praksis hos den tidligere arbeidsgiveren

Dersom du blir sykemeldt på grunn av en skade mens du var i arbeid, i en trafikkulykke eller dersom sykemeldingen skyldes arbeidet ditt av andre grunner, må du være oppmerksom på at du i tillegg har andre plikter og rettigheter i forhold til NAV, og at du kan ha krav på erstatning. Dette kan du lese mer om her Plikter og rettigheter. Dine plikter. I arbeidslivet i Norge har man som arbeidstaker mange rettigheter. Men som arbeidstaker har man også noen plikter overfor arbeidsgiveren. Les mer. Vern mot diskriminering. Det finnes et omfattende vern mot diskrimingering Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter (§§ 2-1 - 2-5) § 2-1. Arbeidsgivers plikter. Av: Advokat Eivind Arntsen Publisert:02/03/2015 Sist endret på: 01/12/2015 § 2-1.Arbeidsgivers plikter Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt. >> Gå til.

Arbeidstilsynet svarer på generelle spørsmål om rettigheter og plikter i jobb. Du kan kontakte dem på telefon 73 19 97 00, eller send dem en epost. Les mer om arbeidstilsynet og hvordan kontakte dem på deres nettside Hvilke rettigheter og plikter har du i arbeidslivet? Vi svarer deg på de mest vanlige spørsmålene. Trenger du hjelp til å løse en konkret sak? Da får du bistand i det YS-forbundet du er medlem av Det er begrensninger i adgangen til bruk av overtid, og du har som arbeidsgiver ansvar for at arbeidstakerne tar ut den lovbestemte ferien. Du må sette deg inn i reglene om arbeidstakers rett til personvern på arbeidsplassen. Dette gjelder blant annet hvilke kontrolltiltak du kan gjennomføre, bruk av personalmapper og utsending av lønnsslipp Arbeidstakers plikter i HMS-arbeidet. Vi har mange rettigheter som arbeidstaker i Norge, og vi beskyttes i stor grad av arbeidsmiljøloven når det gjelder både arbeidstid, helse, miljø, sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen. Men vi har faktisk ikke bare rett til,.

Problemstillingen i oppgaven, og tematikken som skal presenteres er forholdet som oppstår mellom de ulike parter i permitteringssaker. Selve problemstillingen er Arbeidstakers rettigheter og plikter under permittering. Arbeidstaker er således den ene parten, mens arbeidsgiver og Folketrygden er de andre partene Sykefravær: Arbeidsgivers plikter og rettigheter i oppfølging av ansatte I følge Folketrygdloven skal arbeidsgiver ta initiativ til dialog med den ansatte ved sykmelding. Her får du innsikt i ansattes rett til egenmelding og hvordan du følger opp ansatt, tillitsvalgt, lege og Nav ved sykemelding

Jusinfo.no: Arbeidstakers plikter

I dette direktesendte kurset vil du lære hvilke plikter og rettigheter begge parter har ved fravær. Hva kan du kreve og hvordan kan du som leder ha innvirkning på for eksempel sykefravær, ferier, permisjoner, legebesøk m.m. Videre vil kurset presentere hvilke ansvar og rettigheter arbeidstaker har ved ulikt fravær Som lærling har du rettigheter og plikter etter både Opplæringsloven og etter Arbeidsmiljøloven. Du er vanlig arbeidstaker, men har også krav på opplæring tilpasset deg og dine evner. Her er en huskeliste som kan være nyttig på veien fra å være elev til å bli lærling: Rettigheter: Du skal få en skriftlig lærekontrakt jobbforalle.no / For arbeidssøkere / Plikter og rettigheter / Dine plikter. Dine plikter. I arbeidslivet i Norge har man som arbeidstaker mange rettigheter. Men som arbeidstaker har man også noen plikter overfor arbeidsgiveren. Publisert : 16. november 2016. Følg interne regler

Arbeidsgivers rettigheter og plikter Arbeidsgiver må sørge for at han oppfyller alle sine plikter overfor lærlingen når det gjelder bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, ferieloven, permitteringslønnsloven og eventuelle tariffavtaler, på samme måte som overfor øvrige ansatte Om samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte i HMS-arbeidet: Arbeidsmiljøloven § 3-1 (1) Om arbeidsgivers plikt til å ta arbeidstakere eller deres representanter med på råd: Forskrift om organisering, medvirkning og ledelse kapittel 2. Om arbeidstakers plikt til å medvirke: Arbeidsmiljøloven § 2-

De samme rettigheter og plikter som følger av arbeidsforholdet gjelder fortsatt. Imidlertid er det slik at hvis hjemmekontor-ordningen praktiseres slik at den må ses på som en fast ordning, så kommer Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem fra 2002 til anvendelse Dine rettigheter rundt koronaviruset. Det kan være både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsforholdet ikke bringes til opphør permanent ved oppsigelse. Begrunnelsen er at arbeidstaker plikter å arbeide hjemmefra i slike tilfeller,. Arbeidskontrakten beskytter både deg og arbeidsgiveren din mot misforståelser om hvilke rettigheter og plikter dere har. Du er ikke hlt forsvarslø uten kontrakt, men sørg for å starte arbeidsforholdet ditt på en god måte ved å sørge for at papirene er i orden. Opplæring Stress og bekymring når livssituasjonen endrer seg. Det er vanlig å oppleve økt stress og bekymring ved unntakstilstander. Les om hvordan du selv kan ta grep for å mestre situasjonen, og om hvem du kan kontakte for råd og veiledning. Mens du er sykmeldt

Arbeidsgiveres og arbeidstakeres rettigheter og plikter til ferie gis i dag gjennom ferieloven (Lov om ferie).1. juli 2014 ble loven endret. Tidligere fikk arbeidstakerne kun kompensert for sykdom i ferien etter at den enkelte hadde vært arbeidsufør i minst seks virkedager Lær om plikter og rettigheter i arbeidslivet. Plikter er det du som ansatt må gjøre. Eksempler på plikter kan være at du må komme presis på jobb og at du må gjøre arbeidsoppgavene dine. Rettigheter er det du har krav på som ansatt. Eksempler kan være at du har rett til en skriftlig arbeidskontrakt. lønnsslipp og en attest

Rettigheter for arbeidsgiver og arbeidstaker - Studieweb

 1. Dine plikter som arbeidstaker Som arbeidstaker har du mange rettigheter, men også mange plikter. Du har rettigheter og plikter som avtalt med din arbeidsgiver i arbeidskontrakten, for eksempel hvor mye du får i lønn og når du skal møte på jobb
 2. Hvile rettigheter har jeg som gravid arbeidstaker i denne situasjonen? Gravide arbeidstakere har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 4. Du må ta opp din bekymring med arbeidsgiver, og gjerne tillitsvalgt, for å få avklaring på om det er behov for tilrettelegging
 3. GDPR artikkel 9 og personopplysningsloven § 6 gir NMBU adgang til å behandle sensitive personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter. Det kan gjelde både NMBUs og arbeidstakernes rettigheter og plikter
 4. Rettighetene og pliktene til tillitsvalgte kan kort skisseres slik: Rett og plikt til å drøfte/forhandle om spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, og til å påse at rettigheter og plikter overholdes i forhold til gjeldende lov og avtaleverk
 5. Arbeidstaker plikter å følge arbeidsgivers instrukser og styring. Følgende fremkommer av den såkalte Nøkk-dommen, RT. 2000 s. 1602: Det skyldes bl.a. at arbeidsgiver ofte vil oppstille rettigheter for den ansatte, Arbeidstakers ordrenekt og pliktbrudd
 6. Arbeidsgiver plikter å legge til rette for at arbeidstakere med redusert arbeidsevne som følge av sykdom kan fortsette i sitt vanlige arbeid, eller eventuelt få et annet passende arbeid Arbeidstakers plikter. medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner når du er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, Se temaside om.
Konflikthåndtering

Arbeidstaker: Dine plikter på jobb

Arbeidsmiljøloven sikrer derfor at arbeidstakers rettigheter blir ivaretatt. Hovedregelen er at alle de rettigheter og plikter som følge av arbeidsavtalen og arbeidsforholdet, overføres uendret til den nye arbeidsgiveren. Dette gjelder også rettigheter opparbeidet hos den tidligere arbeidsgiveren Du har krav på veiledning om hvilke rettigheter og plikter du har. Hvis det skjer endringer som kan ha betydning for beløpet du får utbetalt, må du melde fra til NAV.Hvis du er usikker på om endringen vil virke inn på utbetalingen din eller retten til AAP, kan du lese mer i vedtaksbrevet du har fått fra oss

Postdoktorer og stipendiater. For postdoktorer og stipendiater gjelder de ovennevnte rettigheter og plikter ved sykdom på samme måte som for øvrige ansatte. Ved sykefravær over to sammenhengende uker forlenges ansettelsesperioden til postdoktorer og stipendiater tilsvarende sykefraværsperioden, jf Dine rettigheter og plikter som ansatt . Gjelder for ansatte i Molde kommune under håndteringen av koronasituasjonen. Arbeidsgivers lønnsplikt. Faste ansatte, midlertidig ansatte og vikarer med fast månedslønn som ikke får utført sitt arbeid pga. stengt arbeidsplass, beholder sin lønn inklusive faste og variable tillegg Rettigheter som fornærmet (offer) eller pårørende. Rettigheter som mistenkt for en straffbar handling og som innbrakt

Arbeidsrett

2. Elevens og foreldrenes rettigheter og plikter og kommunenes plikter. Hovedregelen er at alle barn og unge som oppholder seg i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Retten og plikten til grunnskoleopplæring kan oppfylles på fire forskjellige måter: offentlig grunnskole; privat hjemmeundervisnin Koronaviruset - rettigheter og plikter i arbeidsforhold. Pålegg om endring av arbeidssted, f.eks. til hjemmekontor, vil kunne være saklig av hensyn til andre ansatte og driften for øvrig. Arbeidstakers lojalitetsplikt tilsier at han eller hun må finne seg i et slikt tiltak

Sykepenger, foreldrepenger og feriepenger for

Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ..

Rettigheter og plikter for folkevalgte. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold. Organet skal også vedta å lukke et møte når det behandler en sak som inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt Arbeidstakers rettigheter og arbeidsgivers plikter. Arbeidsmiljøloven har bestemmelser som gjelder rettigheter og plikter for henholdsvis arbeidsgiver og arbeidstaker. En rettighet for én part utløser en plikt for den annen part, og omvendt. Plikter utløser rettigheter, og krav på rettigheter utløser plikter Arbeidstakers plikt til å bidra i HMS-arbeidet. Arbeidstaker har både en rett og en plikt til å medvirke når virksomhetens systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet utformes, gjennomføres og følges opp. Det gjelder arbeidstakere på alle nivåer i virksomheten Når bedriften går konkurs: Arbeidstakers rettigheter Hvilke En oppsigelse må likevel være saklig begrunnet, og må basere seg på arbeidstakers tilpasning, faglige dyktighet og pålitelighet. I utgangspunktet er oppsigelsesfristen for ansatte i prøvetid på 14 dager Etter loven plikter NSB ikke bare å iverksette tiltak for å heve kompetansen til A, Retten bemerker også at arbeidsgiver ikke kan iverksette tiltak som medfører at andre arbeidstakeres rettigheter krenkes. Og overordnet fastslår retten lovens utgangspunkter, og arbeidstakers forslag til hva arbeidsgiver kan bidra med

Arbeidsmiljø - arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Permisjonsrett gir gyldig grunnlag for fravær. Rett til permisjon er regulert i lov, men kan også være regulert i avtale og/eller virksomhetens interne bestemmelser. Permisjon er et midlertidig avbrudd i arbeidsforholdet som innebærer at arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter opphører så lenge permisjonen varer hvilke rettigheter og plikter som gjelder i arbeidslivet. Vi ønsker derfor velkommen til et lite kurs! Temaer: • Arbeidstakers plikter • Arbeidstakers rettigheter • Overtid • Pause • Ferie/fravær • Egenmelding • Sykemelding PS: Bli også med på vår konkurranse hvor du kan vinne gavekort fra Akademika på 500 kr. Plikter og. Vi tilbyr kurs i sykefravær - arbeidstakers rettigheter og plikter. Lær hvordan du håndterer sykefraværet på en korrekt måte. At rettigheter og plikter i denne forbindelse gjennomgås på en god måte, er viktig både for deg og den ansatte Plikter og rettigheter. Her får du en oversikt over de viktigste plikter og rettigheter du som folkevalgt har. Møteplikt/ forfallsmelding (kommuneloven § 8-1) Medlemmer av et kommunalt folkevalgt organ har plikt til å delta i organets møter med mindre de har gyldig forfall Pårørende er gitt rettigheter og oppgaver i lovverket. At du som pårørende har kunnskap om dine rettigheter, er til hjelp både for deg og den som er syk

Arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter

Blant annet bør tillitsvalgte og berørte ansatte involveres før permitteringen. 14 dagers varsel: Det skal sendes skriftlig varsel 14 dager forut for en permittering til den berørte. Varselet skal inneholde årsaken til permittering, hvor lenge arbeidsgiver plikter å betale lønn og sannsynlig lengde av permitteringen Reglene for sykefravær, sykefraværsoppfølging, permisjoner og ytelser er omfattende. Det er mye arbeidsgiver, leder, og ansatt må ha oversikt over. Målsetningen med kurset er å gi en grunnleggende kompetanse i regelverket og trygghet i håndteringen av sykefravær- og permisjonsarbeidet internt i bedriften, og for å kunne være en veileder og rådgiver for deres kunder eksternt Hvilke rettigheter og. hvilke plikter påligger arbeidstaker og arbeidsgiver i en slik situasjon? Det omfattes av en arbeidstakers lojalitets- og lydighetsplikt å møte på arbeidsplassen selv om vedkommende heller ønsker å arbeide hjemmefra, dersom arbeidsgiver krever dette

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv

 1. Barns rettigheter fremkommer av Barnekonvensjonen, som også er en del av norsk lov. Barnekonvensjonen beskriver blant annet barns rett til god nok levestandard og til økonomisk hjelp hvis de trenger det. Barns rettigheter har også fått en egen bestemmelse i den norske grunnloven
 2. Samfunnskontrakten: Rettigheter og plikter i et demokrati - Mange land kan skryte av å ha en demokratisk styreform, men ofte er dette bare på papiret. Det er ikke nok å ha en lov som foreskriver demokratiske rettigheter, dette må også håndheves, sier Jonas Linde ved Universitetet i Bergen

Som lærling har du rettigheter og plikter etter både Opplæringsloven og etter Arbeidsmiljøloven. Du er vanlig arbeidstaker, men har også krav på opplæring tilpasset deg og dine evner. Rettigheter: Du tegner lærekontrakt med Lærlingsenteret Innlandet (det er som regel bedriften du jobber i som kontakter oss) Rettigheter og plikter. Hva er personvern? Hva er en personopplysning vil de ikke lagres på din enhet med mindre du samtykker til dette. Les om hvilke vi bruker og hvordan vi administrerer dem nederst på nettsiden. Nødvendige institusjon, foretak, forening, etc.) først dersom du mener dine rettigheter ikke er oppfylt Plikter og rettigheter når arbeidsforhold endres. Kan vi flytte en ansatt over til en annen avdeling/butikk? Av: - Norsk Sportbransjeforening Sist oppdatert: 2020-10-14T11:24:11.0000000Z. Jeg er daglig leder for en sportsforhandler som driver et par butikker. Det er litt avstand. Dette er en guide til dine rettigheter og plikter i arbeidslivet. Oppgave . Lag brosjyre om et yrke . Lær om et yrke ved å lage en brosjyre om det. Oppgave . Jobbskygging med kamera . Gjør deg kjent med et yrke ved å bli med noen på jobb. Lag en.

3.4 Arbeidstakers plikter viktigste rettigheter og plikter som oppstår når du blir ansatt og går inn i et arbeidsforhold. Den viktigste betingelsen for at reglene i arbeidsmiljøloven skal gjelde for deg, er at du er arbeidstaker. Loven gjelder derimo Reglene i arbeidslivet regulerer rettigheter og plikter for både arbeidsgiver og arbeidstaker, og er laget for at man skal ha en størst mulig forutsigbarhet og trygghet. Her får du informative og nyttige artikler om reglene i arbeidslivet, konkrete svar på spørsmål og verifulle tips fra noen av Norges fremst eksperter på arbeidsrett Arbeidsgivers oppfølgingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt.. 34 4.1. Innledning Hovedproblemstillingen i oppgaven er rekkevidden av arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved sykefravær, herunder plikten til tilrettelegging, Temaet er avgrenset mot arbeidstaker rettigheter til i ytelser i henhold til folketrygdloven 12 Arbeidstakers plikter og rettigheter i arbeidslivet. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert. Temaet er avgrenset mot arbeidstaker rettigheter til i ytelser i henhold til folketrygdloven12. En arbeidsavtale innebærer en rekke plikter og rettigheter for arbeidsgiver og arbeidstaker. Styringsretten = arbeidsgiverens rett til å.

Arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Dine rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet hos tidligere arbeidsgiver overføres til den nye arbeidsgiveren. Avtalte ansettelsesvilkår som f.eks lønn, telefongodtgjørelse, reise og diett, mv fortsetter uendret hos ny arbeidsgiver. Muntlig avtalte vilkår overføres også til ny arbeidsgiver Arbeidstakers rettigheter og plikter under permittering. Rettigheter og plikter i arbeidslivet — YS. 5.1 Innledning I arbeidsretten ser vi på ulike regler som Hms kurs for ledere. Rettigheter og plikter - For ansatte - Universitetet i Oslo. Spilleregler i arbeidslivet Rettigheter og plikter Rettigheter og plikter. Her finner du en oversikt over rettigheter og plikter som lærling. Publisert av Hege Wallenius. Publisert 08.10.2019 12.13. Sykdom i læretid, permisjon og heving av kontrakt. Lærlingen er.

En virksomhetsoverdragelse kan også ha andre rettslige sider som bør vurderes, f. eks. konkurranserettslige-, skatterettslige- og selskapsrettslige konsekvenser. Dersom bedriften står overfor en potensiell virksomhetsoverdragelse, enten som overdrager (tidligere arbeidsgiver) eller overtaker (ny arbeidsgiver), anbefaler vi at dere tar kontakt med advokat for juridisk bistand Påkrevde og anbefalte vurderinger for arbeidsgiver knyttet til vaksinasjon Regelverk (lov eller forskrift). Innhenting av opplysninger om vaksinasjonsstatu Politikk og samfunn Fag Utdanning Jus og arbeidsliv Medlemsfordeler Om oss Rettigheter og plikter for lege og pasient Legers yrkesutøvelse er regulert av en rekke lover og regler

Rettigheter og plikter Rettighetene og pliktene knyttet til kompetanseutvikling er regulert i Arbeidsmiljøloven, Arbeidstakers ansvar. Hver enkelt har et ansvar for å tilegne seg de nødvendige kunnskaper og ferdigheter som kreves for å utføre pålagte arbeidsoppgaver tilfredsstillende Rettigheter og plikter i arbeidslivet Arbeidslivet i Norge blir styrt av mange lover og avtaler, for eksempel arbeidsmiljøloven og ferieloven. Politikerne på Stortinget vedtar lovene, mens arbeidsgivere og arbeidstakere blir enige om avtaler gjennom fagforeningene sine Denne forskriften regulerer plikter for Norsk Helsenett SF, helsevirksomhetene, helsepersonell og rettigheter for pasienter. Hjemmelen for forskriften er pasientjournalloven § 13. Nasjonal kjernejournal er et sentralt virksomhetsovergripende behandlingsrettet helseregister som skal inneholde et begrenset sett relevante helseopplysninger som er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp Rettigheter ved manglende brannsikring. Utleier plikter å sørge for at den utleide bolig fyller kravene til brannsikkerhet, i hovedsak ved at den har røykvarsler, brannslukkingsapparat, tilstrekkelig med rømningsveier etc. Dersom utleier ikke oppfyller sine plikter på dette området har boligen en mangel, noe som i hovedsak gir deg følgende rettigheter/plikter

Moralsk rettighet er et begrep innen etikk og politisk filosofi, som viser til en type krav som en aktør kan rette mot andre i kraft av fundamentale moralske prinsipper. Å bryte en rettighet regnes som moralsk galt. Den politiske filosofen John Locke hevdet for eksempel at alle individer har en rett til liv, frihet, helse og eiendom Les mer om arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved tilrettelegging i arbeidslivet NAV har mange mulige ordninger for tilrettelegging av arbeidssituasjonen. Blant annet kan NAV gi råd og veiledning om muligheter for tilrettelegging for å komme i jobb eller beholde jobb Rettigheter og plikter. Som lærling er du i to år i en mellomsituasjon - du er både under opplæring og arbeidstaker. Det betyr også at du har to sett med rettigheter: rettigheter etter opplæringsloven og rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Merk, at det ikke finnes fastsatte tariffer i hestefagene I tillegg sier personopplysningsloven §§ 6, 7 og 9 at særlige kategorier av personopplysninger kan behandles: når det er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter; dersom Datatilsynet har gitt tillattelse til det og har fastsatt vilkår for å verne den registrertes grunnleggende rettigheter og interesse

Rettigheter og plikter. Medlemmenes rettigheter og plikter i Arendal Boligbyggelag. 1. Hvem kan bli medlem? I disse reglene brukes betegnelsen medlem om de som er andelseiere i boligbyggelaget. Medlemskap brukes som betegnelse på andel i boligbyggelaget. 1.1 Dine rettigheter og plikter ved varsling Hva er varsling og hva menes med kritikkverdige forhold? Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer. Videre kan det gjelde forhold av arbeidsmiljømessig karakter som mobbing, trakassering Barn og unges rettigheter. Alle barn og unge under 18 år har rettigheter, som står skrevet i FNs barnekonvensjon. Det er viktig at du får kunnskap om dine rettigheter, at du vet hva de ulike rettighetene betyr og at du vet at du kan si ifra når dine rettigheter blir brutt så du kan skape endring av situasjonen, få hjelp og beskyttelse

Lønn - innføring

Her er dine og arbeidsgivers plikter ved sykemelding

Arbeidstakers rett til videre opptjening av alders-, Reglene om virksomhetsoverdragelse innebærer at de rettigheter og forpliktelser som følger av arbeidstakerens arbeidsavtale eller arbeidsforhold på tidspunktet ved sammenslåingen vil gjelde for ny arbeidsgiver. Den enkelte ansattes rettigheter og plikter Emneord: Barn og foreldre, Barns bosted og samvær, Barns rettigheter, Fars rettigheter, Foreldres rettigheter og plikter Eksen min og jeg har et barn på snart 2 år. Vi har delt foreldreansvar, men barnet vårt har fast bosted hos meg Kursbevis: Arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter ved fravær. Send mail til oss på kurs@simployer.com om du opplever problemer.kurs@simployer.com om du opplever problemer

Plikter og rettigheter - For arbeidssøkere - Nettsteder

Rettigheter og plikter Åndsverkloven. Boken din er et åndsverk, og som forfatter er det du som har opphavsretten til innholdet. I lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven) er dine rettigheter som forfatter spesifisert.. Åndsverkloven sier både noe om hvordan andre kan bruke innholdet i boken din, og hvordan du kan bruke materiale fra andre Når du er student, har du både rettigheter og plikter. Her forteller vi deg hvordan vi kan hjelpe deg hvis du har behov for tilrettelegging. Du kan også lese om hvilke lovverk som gjelder for studiene, og om økonomi knyttet til studiene. Oppdatert 28.09.20 Publisert 04.09.17. Tilrettelegging. Har du.

Frokostmøte 4Tilfredshet 2016 - - Vågar Produkter

Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter (§§ 2-1 ..

melse, medansvar, rettigheter og plikter i et samfunn som bygger på toleranse, likeverd og demokrati. De må også bli fortrolige med norske samfunnsforhold og norsk kultur og få forståelse for andre kulturer. Opplæringslovens bestemmelser og forskriftene til opplæringsloven er grunnlaget for arbeidet i den offentlige skolen Arbeidstakers rettigheter ved oppsigelse. Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan meddele oppsigelse. Å bli sagt opp av arbeidsgiver vil for de fleste ofte oppleves som svært dramatisk Plikter og Rettigheter til Ferie og Feriepenger. Rett og plikt til å ta ferie. Det gjelder en egen ferielov i Norge, som regulerer arbeidstakers rett og plikt til å ta ferie hvert år. Etter denne loven har arbeidstakere minimum krav på 25 virkedager i året

Rettigheter når du jobbe

Ferieavvikling: Dine rettigheter og plikter RETT OG PLIKT: Vet du hvilke rettigheter du har når det gjelder ferieavvikling? Foto: Mostphotos Kan Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgte i god tid før ferien skal avvikles Avhandlingen vil fokusere på rettigheter og plikter som følger av individuelle arbeidsavtaler og arbeidsforhold. Rettigheter og plikter som har sitt grunnlag i kollektive avtaler, vil ikke bli nærmere omtalt i avhandlingen. Slike rettigheter er regulert av aml. § 16-2 annet ledd Ang. rettigheter, plikter og tariffavtaler i arbeidslivet » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; Hjelp oss å rapportere regelbrudd. Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Ang. rettigheter, plikter og tariffavtaler i arbeidslivet. Av Anonym bruker, April 21, 2015 i Anonymforum - Skravle Vi svarer på både disse og en del flere spørsmål om hvilke rettigheter og plikter du har i forbindelse med koronakrisen. Saken oppdateres fortløpende. PUBLISERT: 05.11.2020 Share Tweet Share it on google+. Illustrasjon: GEMINI PRO STUDIO / Shutterstock / NTB scanpix . Text by Rettigheter og plikter. Som elev i videregående skole har du en rekke rettigheter og plikter etter ulike lover og regler. Rett til videregående opplæring. Er du søker med ungdomsrett til videregående opplæring på Vg1-nivå, har du rett til inntak på ett av tre utdanningsprogram du har søkt på

Noen plikter og rettigheter vil variere i forhold til om du tar opp et vanlig nedbetalingslån eller et rammelån/ fleksilån/boligkreditt (långiverne benytter forskjellige begreper for samme type lån). Et nedbetalingslån er et lån hvor du låner opp en gang,. Rettigheter og plikter. Som student har du flere rettigheter, men du har også plikter du må forholde deg til. Her finner du oversikt over informasjon det er viktig at du er kjent med. Tweet. Studentombudet ved UiS Rettigheter og plikter. Et kjøp bygger alltid på en avtale mellom en selger og en kjøper. Avtalen trenger ikke være skriftlig. Forbrukeren har både rettigheter og plikter, og både selger og kjøper bør kjenne til lover og regler for kjøp og salg Generelt om rettigheter og plikter. Et godt arbeids- og læreforhold kan ikke alene reguleres av lover og regler. Det er viktig å tenke samarbeid, være fleksibel og vise initiativ. I perioder kan alle arbeidstakere ha tunge tider og tunge tak - det hører med. Det betyr ikke at kvaliteten på opplæringen skal svekkes

 • Red panda wikipedia.
 • Sminkekoffert fra loreal paris.
 • Långsamt tempo synonym.
 • Ziesel fahren österreich.
 • Hva skjer i holmenkollen i dag.
 • Haarausfall homöopathie erfahrungen.
 • Behandling av sopp hos hund.
 • Dental norge forus sandnes.
 • Aeotec z stick 5.
 • Make you feel my love silya.
 • Taake baktanker.
 • Fodervärd cavalier king charles spaniel.
 • Vimpel til flaggstang.
 • Porsche 944 s2 technische daten.
 • American crime story season 1.
 • Zwergschnauzer schwarz kaufen.
 • Framtun skole.
 • Busskort pris.
 • Tvillingnavn jenter.
 • Bla i klompelompeboka.
 • Hth fargekoder.
 • Journal dyrehelsepersonell.
 • Arterenol perfusor aufziehen.
 • Icopal shingel monteringsanvisning.
 • Verdens beste pappa t skjorte.
 • Hva er vitneforsikring.
 • Foto's tis voor niks 2017.
 • Bærtørket kaffe.
 • Mia st john.
 • Solsiden spa bestilling.
 • Egalitarian democracy.
 • Euroclinix.no erfaringer.
 • Itachi mangekyou sharingan.
 • Filea gädda.
 • Tough mudder bilder startnummer.
 • Ryssland val.
 • Whatsapp android gratis.
 • Krabbe naturell tilbehør.
 • Leilighet molde sentrum.
 • Hard klump i tungen.
 • Edelrost schild individuell.