Home

Strategisk klasseledelse

Klasseledelse er praktisk og viser seg gjennom handling, men bak denne handlingen ligger teoretiske forståelser basert på ervervet kunnskap integrert med lærerens erfaring og lærers personlighet. Hva som betegnes som god klasseledelse, har endret seg gjennom tidene og ulike teoretiske retninger har vektlagt ulike sider av klasseledelse Klasseledelse handler om lærerens arbeid som bidrar til elevenes faglige, sosiale og emosjonelle læring og utvikling, og spenner over et bredt praksisfelt. Det dreier seg om ledelse av grupper som lag, av den enkelte elev som aktør i en gruppe, og om lærerens tilrettelegging for læring i elevfellesskapet Mye av litteraturen om klasseledelse tar utgangspunkt i en tradisjon der læreren først og fremst skal etablere rutiner og skape ro, eller der læreren tar rollen som lagleder og skaper et godt læringsmiljø. Men i tillegg til slike generelle innfallsvinkler er det behov for teorier om klasseledelse som tar utgangspunkt i det fagdidaktiske arbeidet og lærerens verktøy for ledelse og.

Kjennetegn på god klasseledelse - Læringsmiljøsentere

Forskning på relasjonsbasert klasseledelse hadde som mål å få mer kunnskap om hvordan lærere kan videreutvikle sin kompetanse, og hvilke elementer som er avgjørende for god klasseledelse og positive relasjoner mellom lærer og den enkelte elev Innenfor klasseledelse kan en skille mellom strategisk klasseledelse og situasjonsbestemt ledelse (Søby, 2009 sitert i Nordahl, 2012). Den første viser til planlegging og forberedelse av undervisningen, mens den andre viser til det direkte møte med elevene i undervisningen. Læreren bør ha fokus på begge Klasseledelse handler om lærerens evne til å skape et positivt klima eller læringsmiljø, lærerens evne til å etablere og bevare arbeidsro, og lærerens evne til å motivere elevene til arbeidsinnsats. Læreren har et stort behov for lederkompetanse hvis hun eller han skal få undervisningen til å lykkes

relasjonsbasert klasseledelse blitt forstått som en kombinasjon av lærerens relasjonelle og strukturelle ferdigheter. Problemstillingene rapporten har forsøkt å besvare er: 1. Hvordan vurderer og opplever ulike grupper av elever lærernes praksis relatert til en relasjonsbasert ledelse av klasser. Klasseledelse må defineres Forskning på hva som er effektiv klasseledelse har pågått i over 40 år. Her finner du flere definisjoner på klasseledelse samt en forklaring på forholdet mellom begrepene klasseledelse og læringsledelse Strategisk og situasjonsbestemt klasseledelse. Strategisk klasseledelse handler om lærerens forberedelse til en undervisnings økt. En lærer som benytter seg av forskningsbaserte modeller for læring og samtidig bruker sin kunnskap om elevene og bruker egne erfaringer har alle forutsetninger for å lykkes i undervisningsøkten og vil klare å legge til rette for læring for de fleste elevene Klasseledelse blir altså beskrevet og forstått på ulike måter i faglitteraturen, det er et omfattende, innholdsrikt og noe upresist begrep. Noen har fokus på elevenes atferd i klasserommet at få eleverne til at opføre sig ordentlig, lade være med at forstyrre undervisningen og bevare fokus på undervisningens tema og ikke alt mulig andet, (Andersen 2006 s.7)

lærerens klasseledelse. Klasseledelse har mye å si for elevens læringsutbytte og spesielt mye å si for svake elever (jfr. Hattie 2009, s. 102ff). Skolevandring er foreslått som en metode som kan bidra til bedre klasseledelse. God klasseledelse er også ofte et krav som man finner i mange utlyste lærerstillinger Denne oppfatningen av klasseledelse har mange. Utfordringen er å utøve klasseledelse slik at det blir et godt arbeidsmiljø, læringsklima og gode relasjoner. Nordahl (2012) skiller mellom situasjonsbestemt klasseledelse og strategisk klasseledelse

Klasseledelse må defineres - Læringsmiljøsentere

Strategisk klasseledelse. Arbeidet som lærer handler mye om å forberede seg godt, både faglig og med tanke på hvilke aktiviteter og metoder man skal bruke i undervisningen. Forberedelse av økter er helt avgjørende for at man skal unngå kaotiske situasjoner der både du som lærer og eleven mister oversikten situasjonsbestemt klasseledelse står frem på en klar og tydelig måte, takler uforutsigbare hendelser og vender oppmerksomheten mot læring. Den strategiske klasseledelsen viser til lærerens forberedelser. Lærere som utøver strategisk klasseledelse vet hva de vil når undervisning starter og har klare og gjennomtenkte mål Besøks- og leveringsadresse: Grenseveien 60, 0579 Oslo. Postadresse: Oslo kommune Utdanningsetaten, Teglverket skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Osl Lærerens klasseledelse henger uløselig sammen med elevenes læring og utvikling i de enkelte fag, derfor har klasseledelse knyttet til sentrale skolefag og til fagdidaktikk fått rikelig plass i boka. Glenna, A.H., & Postholm, M.B. (2013). En helstøpt lærerutdanning. Fokus på klasseledelse med fundament i teori og praksis Klasseledelse har både et sosialt og et faglig perspektiv. Det er ingen motsetning mellom det å ha faglig ledelse i klassen og det å ha god relasjon til elevene (Mausethagen og Kolstøl 2009

Klasseledelse må defineres - Utdanningsforskning

I morgen skal vi ha om klasseledelse i undervisningen i 1.klasse - 5-10 lærerutdanning. Jeg sitter her og forbereder meg - hva skal jeg framheve, hva skal jeg velge ut? Det er mye forskning om emnet og mange begreper å forholde seg til: strategisk og situasjonsbestemt klasseledelse, relasjonell klasseledelse, regelledelse, rammeledelse, prosessledelse, klasseledelse gjennom fa Når blikket for klasseledelse som strategisk brug af interiør og arkitektur er etableret, bliver det også muligt at stille krav til det interiør, som man skal færdes i. Så arkitektur og interiør kan være med til at fremme elevernes læring i skolen. Reference 25.06.2013 1 Kapittel 2 Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner Monica Storvik 25.06.2013 Hva er mål? • Mål er en beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand. 25.06.2013 2 Målhierarki Operasjonalisering a

HVORFOR STRATEGISK LEDELSE? Bedrifter - private så vel som offentlig, står i dag overfor store strategiske utfordringer. Økt konkurranse, dynamiske omgivelser, og et stadig økende krav om kostnadseffektivitet krever da også en tilsvarende økt strategisk forståelse Strategisk ledelse er beslutninger og handlinger som avgjør virksomhetens langsiktige kurs og mål, inkluderer situasjonsanalyse, strategi formulering og implementering, kontroll og evaluering. Hunger & Wheelen (2002: 2) Strategisk ledelse går ut på å lede virksomhetens strategiske planleggingsprosess Strategisk endringsledelse i utdanningssektoren Jus for skoleledere: Ingrid Engelsen: Tlf: 982 51 716 E-post: ingrid.engelsen@bi.no : Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole Skoleprogram i Stavanger: Stina Pedersen Tlf. 92894092 E-post: stina.pedersen@bi.no : Lederskap og omstilling i skolen: Therese Foss Hals Tlf: 45272858 E-post. Strategi er en betegnelse som tidligere særlig ble anvendt om store militære operasjonsplaner, mens taktikk betegnet føringen av mindre enheter. Begrepet brukes nå generelt om opplegg og gjennomføring av planer med sikte på å nå bestemte mål av militær så vel som sivil karakter. Begrepet strategi har sin etymologiske rot i gresk, og er satt sammen av stratos (hær) og agein (å lede) Læreren utøver sin klasseledelse blant annet gjennom regler, rutiner og struktur, positivt elevsyn og anerkjennelse av kommunikasjon, samt relasjoner og relasjonsarbeid. Informanten arbeider strategisk i for- og etterkant av undervisningssituasjoner. Dette gjør han på litt ulike måter

› I klasseledelse er det viktig å forholde seg til både en strategisk og situasjonsbestemt ledelse. › I all pedagogisk virksomhet er det avgjørende å finne en hensiktmessig balanse mellom voksenkontroll og elevkontroll. › Klasseledelse handler om å være mer proaktiv enn reaktiv. › God klasseledelse kjennetegnes av at de Klasseledelse sees her som en fellesbetegnelse av lærerens nødvendige ledelse av undervisningsforløpet og det sosiale fellesskapet i klassen (Ogden, 2012). Her forstår vi god klasseledelse ved at læreren i rollen som klasselederen er en tydelig voksenperson, som samtidig har et profesjonelt forhold til elevene Strategisk klasseledelse viser til lærerens forberedelse av en undervisnings- eller læringssituasjon. En lærer som utøver strategisk klasseledelse med utgangspunkt i kunnskap fra forskning, fra egne erfaringer og kunnskap om elevene, vil kunne legge til rette for god undervisning for alle elevene

I denne bloggen tar jeg opp noen viktige sider ved klasseledelse og relasjonsbygging i klasserommet, med særlig fokus på det relasjonelle forholdet mellom læreren og eleven. Klasseledelse Ifølge Thomas Nordahl handler klasseledelse om å skape gode betingelser for både faglig og sosial læring i skolen (Nordahl 2012, s. 13). Han nevner tre kompetanser som inngå Du skriver et godt innlegg om klasseledelse og verktøykassen til Bergkastet, Dahl og Hansen. Jeg likte veldig godt måten du har lagt opp innlegget på. Å gå strategisk gjennom emnene og trekke paralleller opp mot hvordan dere arbeider med de forskjellige emnene hos dere var interessant og spennende å lese Klasseledelse kan forstås som lærerens evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere til arbeidsinnsats. Relasjonen til eleven er vesentlig. Viktig å skille mellom strategisk og situasjonsbestemt ledelse. Vær analytisk, proaktiv og systematisk Proaktiv aggressivitet og forstyrrende atferd i klasserommet. Læreren er den viktigste enkeltpersonen i å utvikle klassen som kontekst. Derfor bør lærere forstå prinsipper i interaksjon mellom aggressivitet hos elever og dem selv som ledere i klassen Klasseledelse er en integrert kompetanse •I klasseledelse er det viktig å forholde seg til både en strategisk og situasjonsbestemt ledelse. •I all pedagogisk virksomhet er det avgjørende å finne en hensiktmessig balanse mellom lærerkontroll og elevkontroll. •Klasseledelse handler om å være mer proaktiv enn reaktiv

Klasseledelse - Udi

 1. Strategisk klasseledelse viser til lærerens forberedelse av en undervisnings- eller læringssituasjon. En lærer som utøver strategisk klasseledelse med utgangspunkt i kunnskap fra forskning, fra egne erfaringer og kunnskap om elevene, vil kunne legge til rette for god undervisning for alle elevene.
 2. istrasjon. Noen videreutdanninger er spesielt tilpasset ulike sektorer, og krever relevant kompetanse
 3. klasseledelse Åruregionen Grete Sevje grete@sevje.no . Mål for dagen Mål for dagener at alle skal få vite mer om: • Hva forskning vet om god klasse- og undervisningsledelse • Hvordan vi kan etablere og håndheve regler og rutiner i klasserommet.
 4. Den strategiske planen tar utgangspunkt i det strategiske kartet for Osloskolen og inneholder risikovurderinger i forhold til de strategiske målsettinger Osloskolen har valgt. Det er satt inn risikoreduserende tiltak for å håndtere risiki og foreta forbedringsarbeid. Strategisk plan er behandlet og vedtatt i skolens driftsstyre

Strategisk kompetanseutvikling i lærende organisasjoner..47 3. Hva sier opplæringsloven om systemrettet arbeid Klasseledelse i praksis handler i stor utstrekning om læring, bevisstgjøring og videreutvikling av lærerens ferdigheter Strategisk klasseledelse viser til lærerens forberedelse av undervisnings- eller læringssituasjoner. Situasjonsbestemt klasseledelse viser til lærerens direkte møte med elevene i undervisnings- eller læringssituasjoner. Klasseledelse handler om lærerens evne til å være proaktiv.

Klasseledelse - verktøy for ledelse og lærin

Lyngsnes og Rismark kap 6 Briseid Klasseledelse i et danningsperspektiv Manger og Lilejo... Vis mer. Universitet. Universitetet i Stavanger. Fag. Pedagogikk og elevkunnskap 2 Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold (MGL2200) Opplastet av. Marit Stensland. Studieår. 2018/201 Læringsmiljøets betydning og bruk av veiledningsmateriellet Bergen, 25.05.10 Thomas Nordah

Introkursus: Kom tættere på lærernes klasseledelse med QTI

Relasjonsbasert klasseledelse - Udi

I Strategisk plan for 2020, Felles rutiner, felles standarder, forutsigbarhet, trygg klasseledelse og kompetente voksne på både skole og AKS er med på å fremme et godt å trygt skolemiljø med ro og orden og en høflig og vennlig tone. På Hasle har vi et engasjert og kompetent personale også på AKS Strategisk Plan - Bjørnholt vgs - 2017 Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing Risikovurderinger Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020 Klasseledelse er ikke god nok og læringstrykk er for lavt -Handlingsplan med felles praksis for trygg skole utarbeides og implementere Strategisk plan for skolen. Vedlegg 1 - Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering. Vedlegg 2 - Aksjonsperiode 1 klasseledelse. Vedlegg 6 - Oppstartsrutiner skoleår klasseledelse. Vedlegg 7 - Minivennskapsuke oppstart januar 2014. Vedlegg 8 - Uteskoleplan Storforshei skole

Klasseledelse og relasjon lærer-elev, komponenter i et

 1. Strategisk Plan - Trosterud skole - 2018 Innhold Klasseledelse og relasjonsbygging til elevene er svært viktige kvaliteter hos oss. Vi vil ha lærere og elever som spiller på lag, og som sammen bidrar til elevenes utvikling av kompetanse gjennom arbeidsglede og mestring
 2. osloskole.no. De ansatte på Svendstuen skole jobber systematisk med klasseledelse og inkluderende læringsmiljø for å kunne gi elevene en trygg og god skolehverdag. Et trygt skolemiljø er en forutsetning for at alle elever skal kunne yte sitt beste og få best mulig læringsutbytte
 3. Standarder for klasseledelse og læringsøktene Satsingsområdet vårt er å kvalitetssikre hver eneste læringsøkt, slik at læringsutbytte blir maksimalt for hver enkelt elev. Skolen har laget én standard for god klasseledelse og én for en god læringsøkt
 4. Strategisk plan for Skøyen skole 2020. Kortversjon: Vi dypdykker i mestring og folkevett, og surfer klokt på læringsbrett. Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet. Mål: Innføring av læringsbrett fører til økt læring og motivasjon Tilta

Strategisk plan for Refstad skole er utviklet i tett samarbeid mellom skolens ledelse, Driftstyre, plangruppe og det øvrige pedagogiske personalet med utgangspunkt i Osloskolens sakskart og overordnede mål. Planen for 2018 er utviklet ut fra skolens visjon og løfter, og på bakgrunn av evalueringer fra fjorårets plan Klasseledelse og forventninger til læring Utvikling av sosiale og pedagogiske relasjoner Strategi-teori, strategisk utvikling av egen skole, og ledelse av strategiske prosesser i egen skol Områdene i Strategisk plan for 2018 er basert på føringene fra Byrådet og Utdanningsetatens verbalvedtak for perioden: Alle skal lære. Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring Strategisk plan for 2020 (pdf) Oppsummering: Ny læreplan er en fornyelse av eksisterende plan, bl.a. skal arbeidet med grunnleggende ferdigheter videreføres. Skolen har utviklet en omfattende plan for elevenes leseopplæring og leseprogresjon. Denne skal repeteres jevnlig og jobbes aktivt med i alle fag og på alle trinn

• Klasseledelse - å utøve god klasseledelse er grunnlaget for å drive god undervisning. Strategisk plan og tiltaksplan blir evaluert hver vår med tanke på kommende år. Først i ledelsen, før evaluering blir lagt fram for personalet for innspill. Title Oppsummering Strategisk plan 2019. Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter er hovedsatsing i 2018. Skolen viderefører arbeidet med å utvikle en fagovergripende leseplan og skriveplan. Videre er skolen med i et forskningsprosjekt i regi av SSB og FAFO i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo: Program for bedre gjennomføring i. Strategisk Plan - Ellingsrudåsen skole - 2020 Oppsummering Strategisk plan En innovativ, fremtidsrettet og læringsstøttende skole. Ellingsrudåsen skole er betydningsfull for hver enkelt elev - vi utgjør en forskjell. Skoleåret 2020/2021 markerer oppstarten av ny læreplan, fagfornyelsen Teoretisk Rammeverk Det blir hovedsakelig tatt utgangspunkt i teorier om god klasseledelse (Ogden), om lærerens fagdidaktiske kunnskap (Shulman) og om agency (Emirbayer og Mische, Biesta). Ledelsesperspektivet blir særlig ivaretatt ved å bruke Moos teori om «passende forstyrrelser» og Elstads teorier om strategisk samhandling og profesjonelle ansvarliggjøringsmekanismer Strategisk plan Publisert: 8.4.2015 Endret: 18.9.2018 Vi ønsker at Bryn skole skal være det beste stedet for våre elever å lære og å utvikle seg

Klasseledelse UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis

Strategisk Plan - Ellingsrud skole (U22) - 2019 Innhold Gode relasjoner mellom lærer- elev og mellom elever er et resultat av god klasseledelse og arbeid med skolens sosiale mål. Med god klasseledelse menes evnen til å lede en undervisningssituasjon - God klasseledelse, godt klassemiljø Vurdering - God underveisvurdering - Elevenes egenvurdering Fagfornyelsen - Overordnet del - Tverrfaglighet - Kritisk tenkning og dybdelæring - Planer i fag UTFORDRINGSBILDE Skolen har fra tidligere elevundersøkelser scoret lavt på spørsmål om arbeidsro

Hva er klasseledelse? - Klasseledelse - Skole

Strategisk plan for Haukeland skole 2012-2016 Visjon Haukeland skole Haukeland! En skole for trivsel, samarbeid og læring! Bergen kommunes visjon for skole Kompetanse for alle i mulighetenes skole Verdigrunnlag Skolens verdigrunnlag er bygget på Bergen Kommune sine verdier; Kompetanse, Åpenhet, Pålitelighet og Samfunnsengasjement Strategisk plan. Publisert: 21.8.2017 Endret: 1.10.2020. Raus - robust Trygge læringsmiljø utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne med god klasseledelse, i samarbeid med elevene. Ved oppstart av skolen i 2018 ble det fokusert på trening av Sos-EM,.

Strategisk Plan - Apalløkka skole - 2017 Innhold Skolens profil psykososiale læringsmiljø, klasseledelse, vurdering og tilbakemelding og lesing, skriving og regning som grunnleggende ferdigheter. Oslo kommune Side 3 av 8. Strategisk Plan - Apalløkka skole - 201 Strategisk plan er ment som ei overordnet føring for det arbeidet som skolen skal gjøre, i det Klasseledelse vektlegges som tema i skolens oppfølging av Respekt-program, og det arbeides spesielt gjennom vurdering med å sette tydelige krav og forventninger til elevene

MAN 5128 Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole. MAN 5128 Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole. Kurskode: MAN 5128. Institutt: Kommunikasjon og kultur. Studiepoeng: 30. Hvordan legge til rette for et godt læringsmiljø, herunder klasseledelse,. Strategisk plan for 2012 - 2016 10 3 VERKTØY FOR MÅLOPPNÅELSE AV SATSNINGSOMRÅDENE Klasseledelse Strategi/tiltak: o Skolevandring med fokus på klasseledelse o Skolevandring med fokus på LeseLos; organisering og observasjon Vurdering Strategi/tiltak: o Fokus på vurdering for læring o Ekstern/intern kompetansehevin Tittel: Strategisk plan Url: https://www.rana.kommune.no/barn_familie_skole/skole_sfo/skolene/storforshei_skole/Sider/Strategisk-plan.asp Hjem / Oppvekst / Skoler og SFO / Saksvik skole / Saksvik skole / Om skolen / Klasseledelse Lytt til teksten Stopp avspillingen Publisert 30. september 2014 av Torbjørn Vassli | Oppdatert 30. september 201

Modern School Interior | Constructing Kids

Klasseledelse knallipadde

klasseledelse • Stortingsmelding nr. 22 (2010-2011) Motivasjon - Mestring - Muligheter ble lagt fram i statsråd 29. april 2011, • I meldingen blir det lansert et skolebasert program for kompetanseutvikling. i klasseledelse, • Utvikling av læreren som klasseleder skal bidra til bedre læring og. trivsel for elevene Klasseledelse og veiledning. Prinsipper for god pedagogisk praksis. Hva er evidens i undervisning? - LP. Lærer Harald Ødegaard, Engebråten skole, En lærers. LEDERDOKUMENT - forslag til oppstart ogiganssetting. Skriftlighet som metode for refleksjon i praksis. Klasseledelse Hva er klasserommet ledelse? Klasseledelse er et begrep som brukes til å beskrive ulike praksiser ansatt av lærere til å sørge for at atferden til elevene ikke avbryte eller forstyrre med timeplaner. Mange tenker på klasserom atferdsmessige problemer som er spesifikke for stude

KLASSELEDELSE Pedagogikk- og veiledningsblog

Klasseledelse omfatter både planlegging, gjennomføring og refleksjon av og rundt undervisningsøkter. Klasseledelse dreier seg også om å kunne ta situasjoner på strak arm og bruke sine erfaringer til å lede gruppen i uforutsette situasjoner. En kan skille mellom strategisk og situasjonsbestemt klasseledelse Klasseledelse og læringsmilj Informasjon om svakhetstrekk eller sårbarheter kan betraktes som strategisk viktig informasjon for den som ønsker å erobre makt på bekostning av andre. Ettersom læreren er den formelle lederen i klassen kan det å vinne makt på bekostning av nettopp læreren være ekstra stimulerende

Pluss Leadership fyrer op under evalueringsområdet | Pluss

Litt av hvert: KLASSELEDELSE- ULIKE UTFORDRINGE

Strategisk plan. Publisert: 11.12.2015 Endret: 2.7.2020. Et trygt og inkluderende læringsmiljø er en forutsetning for læring. Her avgjør lærerens klasseledelse, høye forventninger og evne til å skape nysgjerrighet og engasjement for faget, graden av suksess Strategisk plan for Bjørnholt videregående skole viser derfor våre fokusområder og det vi ønsker å forbedre. Vi har også stort fokus på kompetanseheving for våre ansatte når det gjelder klasseledelse og relasjonsarbeid Delleveranse 3 - nettressurser som skal bidra til at skolens arbeid med elevenes læringsmiljø er systematisk, kontinuerlig og kunnskapsbasert. Senter for praksisrettet utdanningsforskning God klasseledelse er en integrert kompetanse I klasseledelse er det viktig å forholde seg til både en strategisk og situasjonsbestemt ledelse dc.contributor.author: Puertas, Olivier Munoz: dc.date.accessioned: 2014-08-21T22:00:56Z: dc.date.availabl

Strategisk plan 2019 Løren skole har siden oppstarten i 2014 jobbet med å bygge opp en god og robust organisasjonen som legger vekt på godt læringsmiljø og mye læring. Dette har vi gjort ved å ha fokus på hvilken kultur vi ønsker på skolen, ha grundige og gode planer og rutiner, og ved å tilsette de som passer inn i strukturen Strategisk Plan- Ullevål skole - 2019 Innhold Elevene møter kompetente lærere som utøver god klasseledelse og setter elevenes faglige og sosiale læring i sentrum. Hver enkelt elev skal få tilpasset undervisning som gir både mestringsopplevelser og utfordringer Strategisk Plan - Persbråten vgs - 2018 Innhold Skolen har de siste årene arbeidet med klasseledelse og felles retningslinjer. Vi har i 2017 arbeidet systematisk med å lage en felles skolekultur hvor alle har et eieforhold til felles standard for det gode læringsmiljø Klasseledelse Klasseledelse Pål Roland Læringsmiljøsenteret.no Ulike perspektiver på klasseledelse Et økologisk perspektiv: Relasjoner, organisering og læringsstøtte (Pianta et al 2012) Kommunikasjonsperspektivet (Røkenes og Hansen 2008) Det autoritative perspektivet Mestring av stress (Lazarus 2006) Det inkluderende klasserommet (Lane et al 2015/ Bukowski et al 2007. Social.

Pluss inspirerer til innovation | PlussStartboliger styrker indsatsen over for udsatte unge | PlussStrategi, proces og redskaber til et stærkt samarbejde medKoding på Skøyen skole

Barna nå for tiden er tyranner. De trosser sine foreldre, hiver maten i seg og tyranniserer sine lærere (Sokrates) Klasseledelse Situasjonsbestemt klasseledelse Læreren må fremstå som en felles og samlende leder for klassen/gruppa, men samtidig kunne se og møte den enkelte elev. God klasseledelse vil stimulere utviklingen av et læringsfellesskap blant elevene Mobil: 996 23 456 E-post: jens.berget@malvik.kommune.no Ansvarsområder. NK rådmann Strategisk ledelse i tråd med kommunens mål og verdier. Sørge for videreutvikling og nyskaping innen organisasjonsavdelingen som består av rådmannens fagstab, personal, IT og servicetorg Strategisk plan for Hovseter skole 2018-2021 Elevene på Hovseter skole skal oppleve god undervisning og møte forventninger om god innsats for at de skal nå sine faglige mål. Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag, evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag, skal utvikles gjennom hele skoleløpet

 • Total war warhammer faction leaders.
 • Wow rassenboni legion.
 • Vondt i øret etter hopp i vann.
 • Straßenverkehrsamt meckenheim online termin.
 • Heineken experience preise.
 • Dhl my.
 • Steke eggerøre i stekeovn.
 • Hva er majoritet.
 • Engelsk test gratis.
 • Autohaus kastner team.
 • Verkaufsoffener sonntag ikea sindelfingen.
 • Kompetansebiblioteket.
 • Boken om jubelårene.
 • Stolpejakt kongsvinger.
 • Pseudomonas lavere klassifiseringer.
 • Bloomers baby mønster.
 • Känguru chroniken aachen.
 • Autodiebstahl spremberg.
 • Psykogen epilepsi.
 • Microtemp mtc 1991.
 • Feste kabel til vegg.
 • Skøytesport kryssord.
 • Emmaljunga nxt60 test.
 • Hva er add.
 • Kofferraumschutz hund.
 • Karneval grevenbroich 2018.
 • Lærer henger ut elev.
 • Fartøykvoter 2018.
 • Körpersprache beine.
 • Kaos ransel stelleveske.
 • Spree neiße kreis karte.
 • Hpv ausheilen.
 • James tupper.
 • Krystallklare dager tekst.
 • Feuerwehreinsatz heilsbronn heute.
 • Sølvkre egg.
 • Telc b1 b2 beruf modelltest.
 • Tjensvoll bydelshus.
 • Blackjack strategie.
 • Abels tårn publikum.
 • Stolpejakt kongsvinger.