Home

Journal dyrehelsepersonell

Dyrehelsepersonell som yter dyrehelsehjelp, skal føre en journal som oppfyller kravene i § 4 og § 5. To eller flere dyrehelsepersonell kan føre felles journal dersom det dokumenteres hvem som har utført hele eller deler av dyrehelsehjelpen, jf. § 4 bokstav c Dyrehelsepersonell som yter dyrehelsehjelp, skal føre en journal som oppfyller kravene i § 4 og § 5. To eller flere dyrehelsepersonell kan føre felles journal dersom det dokumenteres hvem som har utført hele eller deler av dyrehelsehjelpen, jf. § 4 bokstav c. Dyrehelsepersonell som utfører dyrehelsehjelp i forbindelse med utøvelse a Forskrift om journal for dyrehelsepersonell Forsøksdyr: Forskrift om journal for dyrehelsepersonell. Publisert 21.08.2012 Sist endret 27.04.2016 Forskrift om journal for dyrehelsepersonell Forskrift | Dato: 20.02.2006 | Landbruks- og matdepartementet Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. februar 2006 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 24 sjette ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg II (direktiv 2001/82/EF) -En journal er et dokument som en veterinær er pålagt å føre ved dyrehelsefaglig undersøkelse, vurdering og rådgiving, forklarer veterinær Nicolai Setsaas. Så når dyret ditt gjennomgår en undersøkelse, vurdering eller rådgivning, skal dette dokumenteres av dyrehelsepersonell i pasientens journal

Forskrift om journal for dyrehelsepersonell - 20.02.2006 Forskrift om autorisering av dyrehelsepersonell fra andre EØS-land - 12.05.2005 Forskrift om veterinærvakt - 09.03.200 Om ordnede opptegnelser, meldinger, rapporter og innsyn i journal. Dyrehelsepersonell plikter å melde fra til offentlige veterinærmyndigheter om bostedsadresse, om de driver privat virksomhet og om utgangspunktet for denne virksomheten. Dyrehelsepersonell skal føre ordnede opptegnelser over sin virksomhet Dyrehelsepersonell skal, uten hinder av taushetsplikten, utlevere de dokumenter, lyd- og bildeopptak og lignende som kreves av tilsynsmyndigheten. En dyreeier har rett til selv eller ved en representant han utpeker å gjøre seg kjent med egne dyrs journal med vedlegg Dyrehelsepersonell Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet Send. Her kan du velge flere tema for ditt nyhetsbrev. Relaterte kunngjøringer. 19.05.2020. Det er ikke tillatt å bruke Flunixin vet inj, Finadyne vet inj og Tribrissen vet inj inneholdende dietanolamin til matproduserende dyr

§ 24. Om ordnede opptegnelser, meldinger, rapporter og innsyn i journal . Dyrehelsepersonell plikter å melde fra til offentlige veterinærmyndigheter om bostedsadresse, om de driver privat virksomhet og om utgangspunktet for denne virksomheten. Dyrehelsepersonell skal føre ordnede opptegnelser over sin virksomhet Veterinærer skal etterleve kravene til journalførsel i hht. § 4 i forskrift om journal for dyrehelsepersonell. Veterinærer skal kunne dokumentere sporbarhet ved retting av journalførte opplysninger. Varslingsplikt: Veterinærer skal overholde sin varslingsplikt til Mattilsynet mh Dyrehelsepersonell plikter å utøve sin virksomhet på en faglig forsvarlig måte (lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell §§ 13 og 23). Dette er overordnet tema for tilsynsprosjektet, og for vurdering av dette vil den enkelte veterinær/fiskehelsebiolog sin journal stå sentralt

Forskrifter for dyrehelsepersonell. Veiledning til journalforskriften. Forskrift om journal for dyrehelsepersonell. Forskrift om bruk av legemidler til dyr. Forskrift om melding av opplysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr. Medisinrapportering fra ProfVets programme Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell [dyrehelsepersonelloven] Kapittel 3. Dyrehelsepersonells plikter og rettigheter. Forskrift 20.02.2006 nr 229 om journal for dyrehelsepersonell definerer journalens innhold å være en sammenstilling av nedtegnede, registrerte opplysninger om dyrehelsehjelp, herunder dyrehelsefaglige undersøkelser, vurderinger og behandling av dyr. I § 4 fastsettes krav til type opplysninger som alltid skal nedtegnes i en journal Det veterinærmedisinske rettsråd konkluderte i en uttalelse med at en veterinær hadde handlet erstatningsbetingende uaktsomt etter at en storkobbe døde under et inngrep. Veterinæren fremholdt at uttalelsen var preget av saksbehandlingsfeil, og at rettsrådet hadde gått utenfor sitt mandat. Ombudsmannen kom til at rettsrådets behandling av saken ikke var i samsvar med kravet til.

Forskrift om journal for dyrehelsepersonell - Lovdat

Sak nr. 1399: Forsvarlig virksomhet - innsynsrett i journal Saken er innsendt av Mattilsynet etter mottatt klage fra hundeeier som stiller spørsmål ved indikasjon for operasjon for fremmedlegeme, bruk av smerteplaster, samt om veterinæren har utvist en oppførsel og holdninger som bidrar til skade omdømmet til dyrehelsepersonell § 24 Om ordnede opptegnelser, meldinger, rapporter og innsyn i journal. Dyrehelsepersonell plikter å melde fra til offentlige veterinærmyndigheter om bostedsadresse, om de driver privat virksomhet og om utgangspunktet for denne virksomheten. Dyrehelsepersonell skal føre ordnede opptegnelser over sin virksomhet

Dyrehelsepersonell plikter snarest mulig å yte den hjelp vedkommende evner - personlig eller ved sted-fortreder - når det etter tilgjengelige opplysninger må antas at øyeblikkelig hjelp er påtrengende nødvendig. Plikten faller bort ved gyldig forfall eller ved at hjelp i tide blir ytt av annet dyrehelsepersonell Medisinbruk til gris under lupen. Mattilsynet ønsker å kvalitetssikre bruken av medisiner i svineproduksjonen. Journalføring, rapportering og meldeplikt skal også ettersees, og tilsynet gjennomfører et nasjonalt prosjekt overfor dyrehelsepersonell i 2012 En journal skal ferdigstilles så nær opp til aktuell behandlingsdag som mulig, jf. § 5 tredje ledd. Dyrehelsepersonell skal av eget tiltak rette journalen dersom den inneholder feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige opplysninger. Rettingen skal være etterrettelig, og skal dateres og signeres, jf. forskriftens § 8

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser Annet dyrehelsepersonell har også begrenset innsynsrett, jf. dyrehelsepersonelloven § 24 femte ledd. Dyrehelsepersonellet kan kreve en rimelig betaling for utlevering av kopi eller utskrift av journal til pasientens eier. Dette var nytt for meg, og noe som ikke alle veterinærer heller vet om. Tenkte å dele det med dere,. Jamfør forskrift om journal for dyrehelsepersonell er slike slettinger og endringer i utgangspunktet ikke tillatt. Forskriftens paragraf 8 sier: «Retting skal være etterrettelig og skal ikke skje ved at opplysninger eller utsagn slettes. Retting skal dateres og signeres»

Veiledning til journalforskriften for dyrehelsepersonell

 1. Dyrehelsepersonellovgivningen stiller krav om at dyrehelsepersonell yter forsvarlige helsetjenester/ driver forsvarlig praksis. Dette inkluderer valg og bruk av medisinsk behandling, herunder lege- midler. All håndtering og bruk av IRAP og PRP samt blod og blodkomponenter må derfor være i henhold til dette forsvarlighetskravet
 2. Dyrehelsepersonell som involverer seg i isolerte helsetester og som ikke ser dyret som helhet, kan bidra til å legitimere systematiske lovbrudd. Veterinærer bør tilstrebe å gi veiledning og evidensbasert informasjon om helsescreeningen og raseavl til oppdretter
 3. Journalsystemet skal være i henhold til Forskrift om journal for dyrehelsepersonell. Den fem år gamle hunden Kjell av rasen Leonberger ble i 2008 avlivet uten samtykke og skriftlig tillatelse
 4. Bilde 9A: Journal - Medisin - visning av aktuelle felt for medisiner gitt i dyret eller til etterbehandling av eier (OBS _ ikke alte felt er framme) Mengde (per Dyreeier/medhjelper eller 2. Dyrehelsepersonell. Du må angi tallet foran for å velge. Forslagsverdi er 2. Dyrehelsepersonell. Ved bruk av journalforslag kan du angi egne valg
 5. 3. Journal- og helsekortføring Veterinær Xs advokat har i sine sakskommentarer anført at forskrift om journal for dyrehelsepersonell hadde ikrafttredelsesdato den 1. mars 2007. Ut fra dette kan det virke som at kravene til journalføring først oppsto 01.03.2007. De forhold som ligger til grunn for tilsynssaken er i størst grad fra før.
 6. FOR-2006-02-20-229: Forskrift om journal for dyrehelsepersonell . Merknad/metode. Inspeksjonsområde Helsekontroll; Oppdrettsfisk og marinfisk i settefiskanlegg, matfiskanlegg, stamfiskanlegg Inspeksjonsomfang i drift. Normativt dokument/kompetanseområde FOR-2007-01-16-50: Forskrift.
 7. Journalføring er en viktig del av vår jobb som dyrehelsepersonell. En pasients sykehistorie kan være et uvurdelig hjelpemiddel i utredning og behandling. Sykehistorien for hver enkelt pasient lagres hos oss i 10 år og er tilgjengelig i ettertid

På fredag fikk styrelederen en telefon fra MDG, som fortalte at byrådet hadde satt av 100.000 kroner i budsjettet øremerket Dyrebeskyttelsen sitt arbeid. Mattilsynet er ansvarlig tilsynsmyndighet for dyrehold samt dyrehelsepersonell FOR-2006-02-20-229: Forskrift om journal for dyrehelsepersonell FOR-2007-01-16-50: Forskrift om bruk av legemidler til dyr FOR-2014-12-15-1831 : Forskrift om fangstbasert akvakultur LOV-2001-06-15-75: Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell [dyrehelsepersonelloven] Norsk akkreditering 16.01.2020 Dat Dyrehelsepersonell plikter å utøve sin virksomhet forsvarlig og skal herunder 1. holde sine relevante faglige ferdigheter og kunnskaper ved like, 2. være bevisst egne faglige begrensninger

Landbruks- og matdepartementet Journal nr. : 2006/400093 . Mt !SD(PB 8007 Dep Arkiv : V5 0030 Oslo Dato : 11.05.2006 Deres ref . Saksbehandler : Gunhild Haugum Direkte telefon :61299255 E -post: gunhild.haugum@sor-fron.kommune.no HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING AV LOV OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL Journal nr. : 2006l400093 1 ' 1 I L .C ,--- - - -- Arkiv : V5 Dato t M= - 313 - : 10.04.2006 ; -- . -- -- -- I Deres ref: l _ Saksbehandler : Gunhild Haugum Direkte telefon : 6 1299255 H0RING AV FORSLAG TIL ENDRING AV LOV 15.JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL journal for dyrehelsepersonell § 4a- g. Begrunnelser for hvorfor dette er nødhjelp må gå tydelig frem av journalen. I tillegg må det gis opplysninger om a) dyrehelsepersonellets reise for å hjelpe dyr, herunder antall kilometer dyrehelsepersonellet har kjørt i ege

Forskrift om journal for dyrehelsepersonell Mattilsyne

Dyrehelsepersonell, dyreeiere og publikum er en viktig del av overvåkningen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer. Funn eller mistanke om utbrudd av A- og B- sykdommer hos landdyr skal varsles umiddelbart til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Som hovedregel skal derfor virksomheten umiddelbart varsle Mattilsynet, veterinær og varemottaker ve Lover og regler ved Dyreforsøk. Dyreforsøk er gjennomregulert i Norge, og det er flere lover og forskrifter å forholde seg til, i tillegg også mange internasjonale eller europeiske retningslinjer Journal of Comparative Physiology A 2007;193 (12):1235-42 Sak nr. 1508: Forsvarlig virksomhet - forsvarlig bruk av nocisepsjon og generell vurdering av veterinærpraksis Saken gjelder forhold som Mattilsynet stiller spørsmålstegn ved, etter et varslet tilsyn som ble gjennomført hos veterinær X den 30.09.10 for dyrehelsepersonell, så skal Nedtegnelsene i journalen gjøres uten ugrunnet opphold etter at dyrehelsehjelpen er gitt. I henhold til Forskrift om bruk av legemidler til dyr skal all medisinbruk rapporteres Dyreeier/medhjelper eller 2. Dyrehelsepersonell. Du må angi tallet foran for å velge. Forslagsverdi er 2. Dyrehelsepersonell. Ved bruk av journalforslag kan du angi egne valg. Tilbakeholdelsesfrister: Her angis tilbakeholdelsesfrister for kjøtt, produkter eller startnekt i døgn eller timer

Forskrift om journal for dyrehelsepersonell - regjeringen

Dyrehelsepersonell som er inhabile etter forvaltningsloven § 6, skal ikke utstede attest eller lignende erklæring. Nedenstående ti prinsipper bør gjelde ved utstedelse av veterinærattester: journal. 7. Veterinæren bør bare signere attester som er skrevet på et språk de behersker Veterinærer i media Åndalsnes Veterinærklinikk er tildelt Etablererprisen 2019. Hedersbevisning: - Det er en stor glede å dele ut Etablererprisen 2019 til Åndalsnes Veterinærklinikk, sa lederen i Rauma Næringslag, Katrine Wold Deunk. Lise Marie Ånestad, Jan Peter Valde og Linn Marita Tellefsen fikk diplom, blomster og en gavesjekk på 15.000 kroner Krav om godtgjørelse skal inneholde kopi av journal ført i henhold til forskrift 20. februar 2006 nr. 229 om journal for dyrehelsepersonell § 4 a-g. Begrunnelser for hvorfor dette er nødhjelp må gå tydelig frem av journalen. I tillegg må det gis opplysninger o Dyrehelsepersonell plikter å utøve sin virksomhet forsvarlig og skal herunder; 1. holde sine relevante faglige ferdigheter og kunnskaper ved like, - Førte ikke journal Journal for Rollag kommune. Periode: 06.03.2006 - 10.03.2006 2005/01151-006 U Datert: 06.03.2006 Arkiv: N06 Saksans: SENTRALADM /EIE Til: Lisa Johne og Steinar Staaland. Sak: Fri skoleskyss på farlig skoleveg. Dok: Fri skoleskyss på farlig skoleveg - klage på vedtak. Lnr: 780/ 06 Forrige lnr: 158/06 2006/00081-004 I Datert: 05.03.2006 Arkiv: 26/81/6/ Saksans: TEKNISK/ AE

Hva er egentlig en journal? - DRESSUR så klart!

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.2.2016) Sammendrag av innhold Formål og virkeområde mv. Rettsakten fastsetter de dyrehelsemessige betingelsene for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr mellom medlemsstatene og til medlemsstatene fra tredjestater, samt bestemmelsene om kontroll med forflytningen. Hvilke dyrearter som omfattes av kjæledyrbegrepet er spesifisert. - Vi ser at de nye bestemmelsene gjør det både dyrere og mer upraktisk å reise med hund, og vi forstår at mange reagerer på det, sier Solfrid Åmdal, seksjonssjef seksjon landdyr og dyrehelsepersonell i Mattilsynet på Mattilsynet sine sider. De viktigste endringene i reglene kan du lese her Dyrehelsepersonell plikter snarest mulig etter anmodning å yte den hjelp vedkommende evner - personlig eller ved stedfortreder - når det etter tilgjengelige opplysninger må antas at øyeblikkelig hjelp er påtrengende nødvendig. Plikten faller bort ved gyldig forfall eller ved at hjelp i tide blir ytt av annet dyrehelsepersonell Det er 155 brukere på siden. 0 brukere er logget inn. Mandag 17.08.2020 kl 19:4 Veterinær A sendte inn en bekymringsmelding til Mattilsynets beredskapsvakt vedrørende en hundeeier som ikke hadde underlagt hunden sin de undersøkelsene A mente var nødvendige. Ved en tilfeldighet fikk A senere kjennskap til hva beredskapsvakten hadde foretatt seg i saken. A klaget til Mattilsynet over beredskapsvaktens beslutninger, og senere også over Mattilsynets håndtering av As klage

FOR-2006-02-20-229: Forskrift om journal for dyrehelsepersonell Helsekontroll; Oppdrettsfisk og marinfisk i settefiskanlegg, matfiskanlegg, stamfiskanlegg Nye, Brukte, i drift, Ombygde, Flyttet FOR-2009-01-19-77: Forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtale Journal for Rollag kommune. Periode: 18.04.2006 - 21.04.2006 2005/01225-008 I Datert: 10.04.2006 Arkiv: L12 Saksans: TEKNISK/ GOT Fra: Numedalstunet. Sak: Reguleringsplan - Mykstu - Lien hytteområde Dok: Reguleringsplan - Mykstu - Lien hytteområde - oversendelse av justert planforslag. Lnr: 1212/ 06 Forrige lnr: 829/06 2006/00334-002 U Datert: 18.04.2006 Arkiv: Saksans: SK ROLLAG/ GP 627 Forskrift om journal for dyrehelsepersonell Evy Marita Røymo Offentlige bestemmelser Cermaq Norway Offentlige bestemmelser 576 Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier (produsentforskriften).

— Veterinærinstituttet analyserer nå flere prøver for å bekrefte eller avkrefte mistanken, sier Solfrid Åmdal, leder ved seksjon for landdyr og dyrehelsepersonell i Mattilsynet. Prøvesvarene kommer onsdag. Kugalskap, også kalt BSE, smitter vanligvis gjennom dyrefôr Journal for Rollag kommune. Periode: 20.03.2006 - 24.03.2006 2005/01235-005 U Datert: 20.03.2006 Arkiv: 34/1/0/0 Saksans: TEKNISK/ OTV. Til: Kongsberg tingrett. Sak: Deling av grunneiendom - 34/1/0/0. Dok: Tinglysing av midlertidig forretning. Lnr: 922/ 06 Forrige lnr: 870/06 2006/00165-006 U Datert: 20.03.2006 Arkiv: U63 Saksans: SENTRALADM / RM

Dyrehelsepersonelloven - regjeringen

Norsk Polarinstitutt søkte 01.02.2019 (FOTS id 19335) om tillatelse til å utføre et dyreforsøk på Svalbard. Forsøket innebærer at isbjørn immobiliseres medikamentelt fra helikopter med Zoletil forte vet. for merking og prøvetaking uten1. Det er betimelig å komme med noen kommentarer etter de mange artiklene om sprangridningsporten og de uheldige forhold som er avdekket rundt denne. Som en av mange foreldre til barn som driver aktivt innen sprangsporten har jeg valgt å offentliggjøre mine erfaringer med noen av de mest fremstående topprytterne og trenerne i Norge når det gjelder kjøp av hest Veterinæryrket er i Norge ett lovregulert yrke. Dette innebærer at myndighetene stiller krav til minimumskvalifikasjoner før du får praktisere yrket. For å kunne jobbe som veterinær må du først få godkjenning av Mattilsynet - autorisasjon

Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell - Lovdat

Dyrehelsepersonell som er inhabile etter forvaltningsloven § 6, skal ikke utstede attest eller lignende erklæring. Nedenstående ti prinsipper bør gjelde ved utstedelse av veterinærattester: skal beholde og arkivere en kopi av dokumentet fysisk eller elektronisk koplet til en journal Jeg lager en journal med alle de nødvendige opplysninger, slik at vi hele tiden kan tidfeste hva vi gjør og hvilke resultater vi oppnår. Jeg behandler selvfølgelig dyret ut i fra hva jeg finner ved gjennomgang. Minner om dyrehelsepersonell loven § 16, § 18 begge kan gi fengselstraff 6 Dyrehelsepersonell skal, uten hinder av taushetsplikten, utlevere de dokumenter, lyd- og bildeopptak og lignende som kreves av tilsynsmyndigheten. En dyreeier har rett til selv eller ved en representant han utpeker å gjøre seg kjent med egne dyrs journal med vedlegg. Etter anmodning har dyrehelsepersonell plikt til å låne ut eller utlevere journal med vedlegg til annen dyreklinikk eller. dyrehelsepersonell flere år. Kolonne 6: antall behandlede lisenssaker totalt hvert år. Dyrehelsepersonell inngår i den offisielle statistikken for flere år, men disse er holdt utenfor tallene her. Tallene er beheftet med noe. usikkerhet pga usikker/ varierende kvalitet på rapporterte data. Kolonne 7: antall meddelte avslag på lisenssøknaden

Dyrehelsepersonell Mattilsyne

ProfVet-brukere vil kunne rapportere direkte fra ProfVet Mobile eller fra nye ProfVet Practice på egen PC. Aktuelle data vil hentes fra veterinærens egne journal- og seminføringer. Nytt opplegg for angivelse av dagens kjørerute skal lages til, med tilhørende direkte innsending av dataene til Statens Landbruksforvaltning dyrehelsepersonell) Hundeloven (lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold) Relevant EU-rett Official Journal C 115 , 09/05/2008 P. 0001 -0388, gjentatt fra tillegg til Amsterdamtraktaten Official Journal C 340 , 10/11/1997 p. 0110. Folkerettslige tekster og internasjonal

dyrehelsepersonell) Hundeloven (lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold) Official Journal C 115 , 09/05/2008 P. 0001 - 0388, gjentatt fra tillegg til Amsterdamtraktaten Official Journal C 340 , 10/11/1997 p. 0110. Folkerettslige tekster og internasjonale retningslinje Dyrehelsepersonell, dyreeiere og publikum spiller en viktig rolle i overvåkingen av alvorlige smittsomme dyresykdommer. Alle som avdekker eller mistenker utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer hos dyr (A- og B-sykdommer) hos dyr, skal varsle Mattilsynet umiddelbart på telefon 22 40 00 00 Nå får hundene væske intravenøst og blir observert av dyrehelsepersonell både dag og natt. - Når det er nødvendig gir vi hundene antiserum, altså motgift, og ser at det gir bedre resultater, forteller veterinær Heidi Sjetne Lund, som er én av dem som står bak kartleggingen

Alle helseattester tilhører imidlertid hesten (dvs. i praksis hestens eier) og alle journaler skal følge hesten hele livet (jf. nye krav om helsekort og Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell), uansett om det er kjøper som har betalt den, og blir dermed en del av hestens journal i vårt arkiv om kjøper ikke tar hesten likevel til sykdom uansett besøk av dyrehelsepersonell eller ei, men ikke forebyggende eller subklinisk sykdom. Registreringsskjemaet var identisk i de 4 landene og inkluderte oppdagelsesdato, dato for eventuelt veterinærbesøk, symptomer observert, diagnose gitt og av hvem, behandling gitt og av hvem, informasjon o og dyrehelsepersonell og innen animalsk matkontroll og grensekontroll, for å nevne noe. - Et viktig utdanningsfelt ved Norges veterinærhøgskole (NVH) er forskning. I 2009 disputerte 21 doktorgradskandidater, og det bedrives inngående forskning på flere områder. Forskningsresultater spiller en FREMST PÅ SMITTESTOFF I DRIKKEVAN FOR-2006-02-20-229: Regulations concerning journal for animal health personnel . Remarks/method. Field of inspection Health control; farmed fish in brood stock, hatcheries and sea farms LOV-2001-06-15-75: Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell [dyrehelsepersonelloven] Remarks/method

Mattilsynet gjennomfører et nasjonalt tilsynsprosjekt

Tilsyn med fiskehelsetjenestene KYSTLAB - FISKEHELSEBLOG

Personopplysningene brukes også for å kunne gjøre ditt dyrs journal tilgjengelig for deg. 2.3. FirstVet behandler dine personopplysninger på de måter som kreves for å etterleve forpliktelser som følger av lov og vedtak fra offentlig myndighet, slik som f.eks. LOV-2015-06-19-65 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og LOV-2004-11-19-73 om bokføring, med forskrifter dyrehelsepersonell om evaluering av alle gjennomførte behandlinger mot. lakselus. h. varsle Mattilsynet ved mangelfull behandlingseffekt og ved mistanke om. resistens mot avlusingsmidler. i. sørge for å få dyrehelsepersonell til å gjennomføre utredning og undersøkelse. av årsaksforhold ved mangelfull effekt etter avlusing Forordning (EF) - Mattilsyne Lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. 3: Lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghetmv. (matloven).. Vis Anne Mette Johansens profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Anne Mette har 5 stillinger oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Anne Mettes forbindelser og stillinger i tilsvarende bedrifter

Video: FOR 2006-02-20 nr 229: Forskrift om journal for

 • Implied odds calculator.
 • Tanzen korneuburg.
 • Panama byer.
 • Fusa camping.
 • Tanzschule frankfurt bockenheim.
 • Rypejakt nordland 2018.
 • Kriminalstatistik österreich 2016.
 • Wokpanne.
 • Areal og omkrets av rektangel.
 • Magic eraser makeup remover.
 • Ordinert buddhismen.
 • Birger eriksen kongens nei.
 • Støpsel med jord.
 • Urlaub am bauernhof kinderfreundlich kärnten.
 • Tannpleier hioa.
 • Hrd trailer.
 • Belgisk vaffeljern.
 • Gasteig programm 2018.
 • Digg suppe.
 • Henrivende kryssord.
 • Bemanningsföretag undersköterska norge.
 • Tripper kryssord.
 • A1 eggløsningstest.
 • Lets dance 2017.
 • Mutter siepe seppenrade restaurant.
 • Rixe fahrrad test.
 • Kjæresten min blogg.
 • Schlagerkeller dresden öffnungszeiten.
 • Elsa ausmalbilder pdf.
 • Rosa elektrisk atv.
 • Icloud drive iphone.
 • Aldosteron nyrer.
 • Kheopspyramiden matte.
 • Agder energi vannføring.
 • Dødsannonser fauske.
 • Klacid og alkohol.
 • Caldera volcano.
 • Berliner zeitung archiv 1978.
 • Stadt hanau stellen.
 • Krav til kjetting på traktor.
 • Friseur haarlekin citygate.