Home

Hva er allmenn stemmerett

Stemmerett - Wikipedi

 1. Stemmerett er retten til å avgi stemme ved valg til en nasjonalforsamling eller et annet bestemmende politisk organ. Stemmeretten er en menneskerett.Den er en del av demokratiet og en forutsetning for utøvelse av folkesuverenitetsprinsippet.. Stemmerett kan referere muligheten til å stemme til representative forsamlinger (for eksempel stortingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg) eller retten.
 2. Stemmeretten i Norge er allmenn for de fleste valg, noe som innebærer at stemmeretten ikke er innskrenket på bakgrunn av kjønn, religion, etnisitet, eiendomsbesittelse eller andre gruppeinndelinger. Retten til å stemme ved valg i Norge regulert gjennom valgloven og denne stiller ulike krav til hva som kreves for å ha stemmerett
 3. Stemmerett har alle de personer som har rett til å stemme ved valg, og er ved valg til nasjonale eller regionale besluttende myndigheter med noen få unntak utelukkende knyttet til alder.I Norge får man stemmerett det året man fyller 18 år, som også er myndighetsalderen. Ulike land opererer med ulike unntaksbestemmelser
 4. nelig stemmerett for alle over 25 år ble innført i 1913, da også kvinner fikk stemmerett ved stortingsvalg, ble allmenn stemmerett først reell da utestengelsen av dem som mottok fattighjelp ble fjernet i 1919. I perioden denne bestemmelsen gjaldt var det på det meste 47.500 personer utestengt fra å stemme
 5. 1913: allmenn stemmerett for kvinner ved alle valg. 1920: stemmerettsalderen satt ned til 23 år. 1946: stemmerettsalderen satt ned til 21 år. 1967: stemmerettsalderen satt ned til 20 år. 1978: stemmerettsalderen satt ned til 18 år. 2011: Forsøksordning i 20 kommuner med stemmerett for 16-åringer ved kommune- og fylkestingsval

Stemmerett - Valgdirektorate

 1. I Norge har vi vært vant til å tenke at allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898, og for kvinner i 1913. I Norges stemmerettsjubileum i fjor, lærte vi at det ikke stemmer
 2. Vi har allmenn stemmerett i Norge, men det betyr ikke at alle landets innbyggere kan stemme. Barn og unge under 18 år har ikke stemmerett, heller ikke innbyggere som ikke har bodd her lenge nok. Det er selvsagt mange argumenter for at disse gruppene ikke får delta i valg. Like fullt skal samfunnet også ta seg av deres interesser
 3. Hva mener vi med begrepet allmenn stemmerett, og hvorfor er allmenn stemmerett viktig i et demokrati? Det vil si at alle som er over 18 år eller blir 18 år det valg året har stemmerett ved et valg, resultatet av dette er en ny gruppe av mennesker av folket steg for steg har oppnådd demokratiske rettigheter. 3
 4. Østerrike er foreløpig det eneste landet i Europa med allmenn 16-årig stemmerett. Flere andre land har innført stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg, eller gir 16-åringer i arbeid rett til å stemme ved valg
 5. elle lavalderen i Norge er 15 år, og at når ungdom er gamle nok til å bli dømt for lovbrudd så bør de også være gamle nok til å påvirke dem
 6. Da Venstre i 1898 oppnådde grunnlovsflertall, vedtok Stortinget å innføre allmenn stemmerett for menn. «Det er på tide å tenke nytt om hva Norge kan og bør gjøre i Venezuela.
 7. istiske bevegelser. Det oppstod mot slutten av det 19. århundre bevegelser i flere land som kjempet for at kvinner skulle få samme stemmerett som menn. Fra århundreskiftet hadde stemmerettsbevegelsen vokst til en stor og godt organisert internasjonal bevegelse, med International Woman Suffrage Alliance (nå International.

Hva er stemmerett? - Civit

Man må vente til man er minst 18 år (prøveordningen med stemmerett for 16 og 17-åringer blir ikke gjennomført. Les mer her). 3) «Jeg stemmer fordi unge har for lite innflytelse.» Valgdeltakelse er lavest blant folk under 30 år. Godt voksne er flinkest til å stemme, men det betyr ikke at de har enerett på hva som er god politikk Dersom man er på jakt etter det som er feilfritt og perfekt blir man sittende singel i sofaen under valget.» Hva mener han med det? 3. Tenk deg at du har en venn som akkurat har fått stemmerett ved stortingsvalg, men som ikke planlegger å bruke den. Skriv ned fem argumenter for hvorfor vedkommende bør stemme. 4 Allmenn stemmerett for menn ble innført først i 1898, og kun i 1901 begynte prosessen som gradvis ga kvinner stemmerett på lik linje med menn. Tegning av drakter fra Kinsarvik i Hardanger av Johannes Flintoe, ca. 1822 Selve aldersgrensen er én ting. Da den norske grunnlov ble utformet, og i tiårene etter, var også allmenn stemmerett høyst upløyd mark. I 1814 hadde bare embetsmenn, medlemmer av borgerskap og selveiende bønder over 25 år lov til å putte stemmeseddel i urnene Hva gjelder forståelsen av hva det innebærer å være en medborger, var det først da kvinner fikk allmenn stemmerett at dagens forståelse av medborgerskap kunne bli en realitet. I dag forstår vi statsborgerskap som en formalisering av ideen om samfunnskontrakten mellom stat og borger gjennom etablering av juridiske rettighete

Allmenn stemmerett 100 år. Spesifikasjoner. Valør: 10 kroner Opplag Proof Kv. 0 Kv. 0/01 Kv. 01 Kv. 1+ Kv. 1 Kv. 1-Spesifikasjon; Lyst til å se hva mynten er verdt? Logg inn her eller registrer deg for et HELT GRATIS digitalt abonnement på Den siste minnemynten i gull er foreløpig den utgitt til hundreårsjubileet for. For 100 år siden fikk de som gikk på fattigkassa endelig lov til å delta i valg. Og med det fikk Norge endelig allmenn stemmerett. Før det hadde kvinner kjempet seg til stemmerett i 1913. Foran kommunevalget 9. september står derfor ikke kampen om hvem som har stemmerett, men om hva stemmeretten er verdt, og hvem som bruker den allmenn stemmerett for både kvinner og menn under stortingsvalget. I stemmemanntallet kom dette fram ved et kryss: «et kryds eller kors foran Navnet betyr, at vedk. persons stemmerett er suespendert.».5 Ifølge Bergkvist og Hovdhaugen var det omkring 5 % som ble fratat Østerrike er foreløpig det eneste landet med allmenn stemmerett for 16-åringer. Stemmerettsalderen har aldri vært hugget i stein. Tvert imot har rammene for stemmeretten stadig vært under utvikling: stadig flere grupper har fått stemmerett, og stemmerettsalderen har gått nedover Det er flere måter vi kan delta i demokratiet på. Den vanligste måten å påvirke på er ved å bruke stemmeretten vår. I Norge har vi allmenn stemmerett. Det betyr at alle har stemmerett uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, om vi eier eiendom eller annet. Retten til å stemme ved valg i Norge er regulert i valgloven

Kvinnedagen, stemmerett og Grunnloven. 8. mars feirer vi den internasjonale kvinnedagen. Men hvorfor er datoen 8. mars, når begynte man å markere dagen og hva var kampsakene? Artikkel ⏲ 8. mars 2019 08:19 Line Tveter, Lovdata Del artikke MeningerDette er et debattinnlegg. Demokratiet står sterkere jo flere stemmer som blir hørt, derfor burde vi innføre allmenn stemmerett for 16-åringer - også ved nasjonale valg. Det er nemlig vi unge som skal leve lengst med konsekvensene av politikken som vedtas i dag Hva er i så fall den mest moderne eller fremtidsrettede av de to formene? Svar. Som det går fram av Bokmålsordboka, er allmenn i dag den eneste korrekte formen på bokmål. Skal dere følge offisiell norsk rettskrivning, må dere velge den. I offisielt språk er almen bestemt form entall av en alm

I 1913 vedtok Stortinget allmenn stemmerett. For å markere 100-årsjubileet for denne begivenheten, ga Norges Bank ut en 10-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg 8. mars 2013. Mynten er tvungent betalingsmiddel og ble utgitt til pålydende 17. juli i år feirer Norge 100 år med allmenn stemmerett. Først i 1919 fikk alle, også de som gikk på offentlig fattigstøtte, men om hva stemmeretten er verdt Definisjon av allmenn i Online Dictionary. Betydningen av allmenn. Norsk oversettelse av allmenn. Oversettelser av allmenn. allmenn synonymer, allmenn antonymer. Informasjon om allmenn i gratis engelsk online ordbok og leksikon. adjektiv 1. som gjelder alle, felles for alle allmenn stemmerett 2. offentlig en sak av allmenn interesse 3. vanlig, generell den allmenne oppfatning.. Det er flere ulike valg i Norge. Et felles krav for alle valgene er at du må være 18 år eller eldre for å kunne stemme. Du har stemmerett fra det året du fyller 18. Det vil si at du har stemmerett hvis du er 17, men blir 18 år i valgåret. Stortingsvalg. Du kan stemme ved stortingsvalg hvis du er norsk statsborger og er 18 år eller eldr Da kvinner fikk rett til å stemme i 1913, var det innført allmenn stemmerett i Norge. 95 år senere er det likevel mennesker som ikke har muligheter til å utøve stemmeretten. Personer med nedsatt funksjonsevne møter hindringer på veien til valgurnene

Rett til å stemme. Stemmerett for alle i 100 år ..

Det er også 106.000 flere innvandrere som har stemmerett nå enn for fire år siden. Av de som hadde stemmerett i 2015, er 133.000 nå døde. 82.000 utenlandske statsborgere med stemmerett har. Hva er menneskerettigheter? Menneskerettigheter er rettigheter alle mennesker har, uavhengig av kjønn, alder, lik respekt for alle borgere og lik stemmerett. Stoikerne, en filosofisk retning fra rundt 300 f.Kr., innførte begrepet naturrett. Med det mente de normer som var felles for alle mennesker, uavhengig av tid, sted og status,. Allmenn stemmerett ble gjennomført den 2. mars, og gav Frankrike ni millioner nye stemmer. WikiMatrix WikiMatrix Gustav Vasas bibel anses i allmennhet å være et meget rimelig kompromiss mellom gammelt og nytt språk 11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken

Samfunnsfag YF Vg2 - Stemmeretten - NDL

 1. Norge innførte allmenn stemmerett for menn i 1898, og kvinners stemmerett ble allmenn også til stortingsvalg i 1913. Begge deler er en forutsetning for et representativt demokrati
 2. Selv er Hilde Sandvik spesielt opptatt av forhistorien til at allmenn stemmerett for kvinner ble innført i Norge. Siden de store reformene i kvinners rettigheter først kom fra andre halvdel av 1800-tallet og utover, er første del av århundret lite undersøkt
 3. Gradvis får kvinner stemmerett. Ved valget i 1901 var det kvinner slik Høyre ville, de fikk delta i valg etter prinsippet om å være kvalifisert. Men kravet om allmenn stemmerett for kvinner vokste fram og ved valget i 1913 fikk vi allmenn stemmerett også for kvinner. Helt fram til 1919 blir suspensjonen for fattige opprettholdt
 4. Da Norge fikk allmenn stemmerett for kvinner i 1913, var det som det første selvstendige landet i verden. Imidlertid var New Zealand, som er underlagt Storbritannia, enda tidligere ute, og fikk stemmerett for kvinner allerede i 1893, fulgt av Australia (også underlagt Storbritannia) i 1902 og Finland (underlagt Russland) i 1906
 5. Likevel skulle vi ønske valglovutvalget gikk enda lenger. Demokratiet står sterkere jo flere stemmer som blir hørt, derfor burde vi innføre allmenn stemmerett for 16-åringer - også ved nasjonale valg. Det er nemlig vi unge som skal leve lengst med konsekvensene av politikken som vedtas i dag
Om kvinnelig stemmerett på Statsviterseminaret 14

Alle stemmer teller - V

Om vi skal ha tro på en framtid med samfunnsorden og stabil trygg utvikling, er jeg ikke sikker på at det er bra med allmenn stemmerett, slik det fungerer i dag. En stor del av befolkningen skjønner og vet egentlig for lite om hva de stemmer på. Stemmerett burde kanskje vurderes å kun være forbeh.. Allmenn stemmerett, men ikke for alle: Fattigdom og stemmerett i Oslo 1913-1915. Hva skulle til for å bli fratatt stemmeretten, og hvem ble rammet av dette? Bilde fra Kanten 3b i Hammersborg, cirka 1910.1 Kanten er en nedlagt gate på gamle Hammersborg. Numme innføringen av allmenn stemmerett for menn i 1898. Den gang handlet diskusjonen først og fremst om hvorvidt stemmeretten skulle utvides for menn og ikke om fattigunderstøttelse skulle være grunnlag for suspensjon av stemmeretten. Til tross for at den utgjorde en liten del av stemmerettsdebatten i Norge, er et hovedpoeng

Samfunnsfag YF Vg2 - Hvorfor skal jeg delta? - NDL

Allmenn stemmerett for menn i 1898, som unnskyldte seg med at partiet ikke hadde gått lenger i det opprinnelige forslaget enn hva det trodde det kunne få flertall for. 26 Det fikk de , som efter gjeldende grundlov beholder sin stemmerett til tross for at de ikke er selvhjulpne Hva mener vi med begrepet allmenn stemmerett? Allmenn stemmerett er at alle skal ha lov til å stemme hvis de er norske statsborgere og fyller 18 ut valgåret. Det har ikke noe å si om du er kvinne eller mann, rik eller fattig Men bør 16-åringer få stemmerett? Politikerne i Norge er uenige. Partiene SV, Venstre, MDG og Rødt på Stortinget mener at 16-åringer må få stemme, ifølge Dagbladet. Hva er de viktigste grunnen til at noen mener det? Det er negativt at man kan komme i fengsel når man er 15, men ikke får stemme før man blir 18 år,. Det er forøvrig et poeng at også allmenn stemmerett for 18-åringer er relativt nytt. Det kom først i 1978. Det er vanlig å argumentere at 16-åringer er umodne og ikke er ansvarsfulle nok til å ta et aktivt politisk valg. Det er jeg uenig i. Jeg jobber som lærer i videregående og har mye å gjøre med borgere i denne aldersgruppen Det er uklart hva barneombudet mener om det, Da ville vi endelig få allmenn stemmerett. At spørsmålet dukker opp nå, er nok en følge av at det er sommer og agurktid i mediene

Samfunnsfag kap. 7 Flashcards Quizle

Fem argumenter for og mot stemmerett for 16-åringe

Så det er også med ordet stemmerett hvorfor man bør sørge for at synonymer som er funnet egner seg egentlig til konteksten der du vil bruke dem. Takk fra oss på OrdetBetyr.com Vi er stolte og glade for at du bruker OrdetBetyr.com for å finne synonymer og forklaringer for ordets betydning 1814 Stemmerett til embetsmenn, byborgerskap og jordeiende bønder. 1860 Det er anslått at bare 7,5 prosent av befolkningen hadde stemmerett. 1884 Stemmeretten ble utvidet til menn med en skattbar inntekt på minst 500 kroner på landsbygda og 800. kroner i kjøpstedene. 1898 Allmenn stemmerett ble innført i Norge - men kun for menn over 25 å Hva bør alle vite om verdens/norges historie? Hva vet du, som du blir forundret over hvis andre ikke vet? Jeg er dum når det kommer til allmenn kunnskap, og synes ikke det er noe gøy med kunnskapsspill o.l. Hva burde jeg vite for å ikke skjemmes Røysterett er retten til å røysta i val. Allmenn røysterett blir i dag sett på som ein viktig byggestein i eit demokrati.Gjennom tidene har likevel røysteretten vore avgrensa ut frå kjønn, rase, sosial klasse, eigedom eller utdanning.I dag er han avgrensa ut frå alder i alle land, medan visse grupper kan vera utelukka, til dømes psykisk utviklingshemma, innsette i fengsel, dømde.

Bør 16-åringer få stemmerett? - Aftenposte

Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Den skrev at et samfunns grad av demokrati ofte kan måles etter i hvilken grad borgerne er sikret stemmerett. WikiMatrix. gratis offentlig utdannelse, skille mellom kirke og stat, allmenn stemmerett for menn og større beskyttelse for fagforeninger. opensubtitles2. HERR PRESIDENT- HVA # DU GJØRE FOR KVINNERS STEMMERETT. WikiMatrix. I 1910. Siden 1978 har man hatt allmenn stemmerett for folk over 18 år ved alle valg. I samme periode har også myndighetsalderen vært det samme. Det er ingen logisk sammenheng i at man ikke kan være myndig, men samtidig ha stemmerett

HVA MED STEMMERETTEN TIL MENN? - Debat

Kvinnelig stemmerett - Wikipedi

Hvorfor er det viktig å stemme? : Akershus Fylkesla

Hundre år med stemmerett for kvinner. 11. juni er det hundre år siden innføringen av allmenn stemmerett i Norge, og det skal feires. I Oslo arrangerer Høyskolen i Oslo og Akershus en todagers konferanse ved navn Women's Suffrage - Women's Voices på Litteraturhuset mandag 10. og tirsdag 11. juni Etter 25 års strid vedtok Stortinget 11. juni 1913 allmenn stemmerett for kvinner. - I år skal vi feire at de som kjempet for kvinners stemmerett vant fram. Nasjonalt vil det bli fire store arrangement. Men på grasrotplan vil det bli mange flere. Mangfoldet av arrangement og tiltak rund omkring i landet er stor, fortalte Kirsti Kolle. Ein utbreidd alder for allmenn stemmerett i verda i dag er 18 år. Då allmenne stemmerett blei innført var aldergrensa typisk 21 år. Det finst også døme på grenser på 16 år, særleg ved meir lokale val. Ein kan ha lågare stemmerettsalder ved andre val, til dømes har ein stemmerett ved. 100 år med allmenn stemmerett for kvinner. 11 Fakta om stemmerett for unge. 16 år ved lokalvalg og ved parlamentsvalg hvis man er gift *Øst-Timor: 17 år allmenn Appen som skulle stoppe koronasmitten er fortsatt ikke i bruk. Hva. Allmenn stemmerett gjaldt ikke alle. Kvinner hadde fått allmenn stemmerett i 1913. Fra stortingsvalget i 1915 av skulle det være lik stemmerett for menn og kvinner. Det nye demokratiet var likevel ikke for alle. En paragraf i Grunnloven sørget for det. Fikk du støtte fra fattigvesenet, ble du ikke sett på som skikket til å delta

En stemme – ditt valg

Bruk stemmeretten - stortinget

 1. Vi spurte elever på Hamar katedralskole hva de mener → Les flere argumenter for stemmerett for 16-åringer. To forsøksvalg ga gode resultater. I 2011 og 2015 fikk 16- og 17-åringer stemme i lokalvalgene i 20 kommuner. 16- og 17-åringene stemte like ofte og på omtrent de samme partiene som foreldrene sine
 2. Allmenn formuerett er en samlebetegnelse på regler om rettigheter til formuesgoder (formuesrettigheter). Rettigheter i formuesgoder kan være av flere slag (eiendomsrett, bruksrett, panterett, osv.), og de kan stiftes på ulike måter (f.eks. produksjon, arv, avtale, kreditorbeslag osv.)
 3. Også denne gang deltar 20 kommuner, ti av dem deltok forrige gang, og ti er nye. Les NRK.no: Prøver igjen med stemmerett for 16-åringer. Et av spørsmålene regjeringen vil ha svar på er hvorvidt de som stemte som 16-åringer forrige gang, også benytter stemmeretten i år. Men Venstre mener dette også er kunnskap som er vel etablert

Hvert fjerde år er det kommunevalg, og da stemmer du på hvilke partier og hvilke politikere som skal styre i kommunen der du bor de neste fire årene I Den norske kirke er det allmenn stemmerett for alle medlemmene. Ved medlemskapet uttrykker 491 000 medlemmer i Borg at de har en tilhørighet til kirken og vil benytte seg av kirkens tjenester og rom når det er naturlig for dem. Valget er ikke en avstemming om Gud og hva en måtte mene og tro. Alle medlemmer er verdige deltagere i valget

Velkommen, Marcus Thrane! | Oslo Museum

Kvinnelig stemmerett møtte lenge liten oppslutning fra stortingspolitikerne, også her var Venstre først ute med å endre kurs. Den mangslungne veien videre fremover mot allmenn stemmerett var brolagt så vel med ideologiske som med partitaktiske elementer. Venstre vant et stort flertall ved valget i 1882 LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I dag for 101 år siden, den 17. juli 1919 endret Stortinget Grunnloven. Nå kunne de som trengte demokratiet som mest endelig få lov til å delta. Allmenn stemmerett var et resultat av en lang kamp for større frihet og grunnlovsmessige rettigheter Hva passer sammen (1) 1910: allmenn stemmerett. Bokmål Språk Start Tekster B. Den internationale Kvinnedagen 8.mars. rana mars 11, 2020. Kvinnenes frigjøringskamp begynte i England. Suffragettene er en betegnelse på de mest radikale forkjemperne for kvinnelig stemmerett i Storbritannia. Organisasjonen Womens Social and Political.

JUBILEUM: Neste år er det 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge. Grete Nordbæk og de andre i jubileumskomiteen vil gjøre befolkningen oppmerksom på betydningen av demokrati og likestilling 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett. Neste år er det 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på linje med mennene. — Det var da Norge egentlig fikk et demokrati, sier likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) Allmenn stemmerett for kvinner ble i Norge innført i 1913. Begivenheten markerer en milepæl i norsk likestillingshistorie og er avgjørende for dagens forståelse av hva det vil si å være en medborger. Innføringen av allmenn kvinnestemmerett er dermed en eget betydningsfull etappe i utviklingen av vårt demokrati Hva kan vi si om kvinnenes «valgdeltakelse» i folkeavstemningen i 1905 - åtte år før de fikk allmenn stemmerett? Forfatter: Fride Eeg-Henriksen Fra slutten av 1800-tallet til tiden etter første verdenskrig foregikk det et aktivt internasjonalt samarbeid for stemmerett for kvinner, og seier i ett land var inspirerende for andre Hva er valgkamp? 2. mai 2018. Valgkamp beskriver prosessen hvor politiske partier, interessegrupper eller enkeltpersoner forsøker å mobilisere velgerne til støtte for sine synspunkter. Les mer » Hva er stemmerett? 27. februar 2018. I Norge får man stemmerett det året man fyller 18 år,.

I juni 1913 fattet Stortinget et vedtak som ga alle voksne borgere - uavhengig av kjønn og økonomisk status - fulle statsborgerlige rettigheter. Dermed var et viktig demokratisk vilkår oppfylt: allmenn stemmerett 6. mar 2013 Skjønt halve befolkningen var det strengt tatt ikke, og selv i dag har ikke hele befolkningen stemmerett. Hva som anses som allmenn stemmerett er relativt og endres kontinuerlig. Ved innføring av Grunnloven i 1814 kunne 40 % av norske menn over 25 år gi sin stemme. Embetsmenn, borgerskap og bønde Det er klart det finnes 16 åringer som er politisk engasjerte mens det også er 16 åringer som virkelig ikke kunne brydd seg mindre. Når man blir 18 år og myndig blir de fleste mer voksne av den grunn og kan har større forutsetninger for å engasjere seg i diskusjonstemaet hva er best for meg? Ellers på 1900-tallet er det skjedd vedtatt en rekke endringer, selv om Stortinget ikke har ønsket en omfattende revisjon av Grunnloven som helhet. Et eksempel på en paragraf som er endret flere ganger er paragraf 50 om stemmeretten og valg til Stortinget. Etter flere mindre utvidelser ble det innført allmenn stemmerett for begge kjønn i 1913

Man koblet altså stemmerett til eiendom. Årene gikk, dette kravet falt bort, og i 1913 fikk også kvinner stemmerett i Norge. Allikevel ble det ikke allmenn stemmerett før 17. juli 1919, da også de som mottok fattigstøtte kunne få stemme. Derfor er det helt uaktuelt og direkte bakstreversk å igjen koble eiendom med stemmerett Les her hvilke regler som gjelder for nordiske statsborgere når det gjelder stemmerett ved valg og folkeavstemninger i Danmark. Folketingsvalg og folkeavstemninger Du kan stemme ved danske folketingsvalg og folkeavstemninger hvis du har fylt 18 år, er dansk statsborger og har fast bolig i Danmark

Tirsdag 11. juni feires hundreårsdagen for kvinners stemmerett. I den forbindelse publiserer vi en serie med kronikker skrevet av kvinner med tilknytning til Sørlandet stemmerett for kvinner i Norge. I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner Statssekretær Øystein Bø sin tale ved KFBs kvinnekonferanse 13. november 2014. Tittelen på talen var «Allmenn verneplikt - hva nå?»

Det er helt utrolig å høre argumentasjonen for hvorfor det skal være slik: Det er nemlig «begrensende» å ha stemmerett fordi man må ta stilling til og sette seg inn i alle slags saker. I mars i år anbefalte Europarådets komité for politiske anliggender at medlemslandene starter en debatt om å senke stemmerettsalderen ved ulike valg til 16 år. Østerrike innførte allmenn stemmerett for 16-åringer i 2007. I Tyskland ga enkelte delstater stemmerett til 16-åringer ved kommunevalg allerede på 1990-tallet

Unge Høyre vil nekte 16-åringer stemmerett. Forskere mener stemmerett for 16-åringer vil styrke demokratiet, men ungdomspartiet er uenig i at det er en god idé Hva er historien om kvinner stemmerett? De kvinners stemmerett bevegelse var en av de definerende sosiale bevegelser i den moderne verden. En forløper til moderne feministiske bevegelser, stemmerett bevegelsen fokuserte på å skaffe stemmerett for kvinner Reidar Heian, formannn i Landsstyret, tror det kan bli en utfordring å konkretisere hva de mener er lærespørsmål, men han håper at de skal greie å takle det. - Har det vært problematisk tidligere at kvinner har hatt stemmerett ved årsmøtet? - Nei, det har det ikke. Han vil ikke anslå hvor mange de er i Lekmannsmisjonen

Kvinner hadde ikke stemmerett i 1905. Det betyr ikke at de satt passive og lot være å delta i kampen for Norge som suveren stat. Aslaug Moksnes mener kvinnesakskvinners innsats i 1905 var med og la grunnlaget for at kvinner fikk allmenn stemmerett i 1913 Grunnloven og stemmerett i nord I 1821 fikk deler av Finnmarks befolkning stemmerett ved stortingsvalg. Landsfedrenes regler om stemmerett i 1814-grunnloven vår dårlig tilpasset det tidligere eneveldets administrasjon av Finnmark . Jonas Hansen Ottar 300 - 2014 (2): 4-10 G runnloven er den mest levende av de mange lovtekstene våre Allmenn- og spesialpedagogikk hånd i hånd i barnehagen. I Hammerfestgata barnehage er det etablert en avdeling med færre barn og styrket bemanning. Barn med spesielle behov er sammen med barn uten spesielle behov. Avdelingens fysiske miljø er tilrettelagt for å fremme selvstendighet og inkludering hos alle barna

Menneskerettigheter - regjeringenKvinner snakker om sin politiske oppvåkning | FrihetskampVI FEIRER BÅDE DEN STERKE OG DEN SÅRBARE KVINNENFrivilligheten vekket oppmerksomhet utenfor Stortinget17

Den femte vil jeg si var fullføringen allmenn stemmerett. Mange opererer med 1913 da kvinnene fikk stemme, men strengt tatt skjedde det ikke før i 1919 da også folk som hadde vært på fattigkassa kunne stemme Utgitt av Sandefjords Blad AS, Postboks 143, 3201 Sandefjord Ansvarlig redaktør: Steinar Ulrichsen Personvernpolicy / Informasjonskapsler Redaktørplakaten PFU Sb.no blir innsamlet og lagret av Nasjonalbiblioteket besøksadresse: Jernbanealleen 17, Andre etasje. 3210 Sandefjord. EF Allmenn er tilgjengelig ved alle EF-destinasjoner unntatt våre skoler i Australia og New Zealand. EF's Læringsgaranti Vår læringsgaranti betyr at du vil ha en progresjon på et kursnivå hver sjette uke - hvis ikke studerer du gratis til du kommer deg dit Det er fordi det aller største flertallet ikke bryr seg stort om hva politikk er, Folk snakker om at å gi 16-åringer stemmerett er dumt fordi de er umodne (noe jeg er helt enig i). Å gi barn under 16 år stemmerett vil da være et skudd i blinde - ­Målet er fortsatt allmenn stemmerett Hong Kongs nyvalgte leder Carrie Lam forsøker å nå ut til de unge i finansbyen, men sier demokratiseringen er satt på vent av protestene de siste årene. 3 min Publisert: 02.04.17 — 19.40 Oppdatert: 3 år siden. Politikeren Carrie Lam. Posts about allmenn stemmerett written by sirien. I år feirer vi at det er 100 år siden alle i Norge fikk stemmerett. Grunnloven Norge vedtok i 1814 var moderne for sin tid

 • Polkaholix, freiheit fünfzehn, 23. märz.
 • Kristent interkulturelt arbeid.
 • Blodtrykk gravid høyt.
 • Jungfrau frau eigenschaften.
 • Lustige anmachsprüche whatsapp.
 • Pels pels.
 • B2b relationship.
 • Chess 1gb.
 • Fotoshoot baby.
 • Ute aktiviteter for voksne.
 • Sjove kort til guldbryllup.
 • Google alexa norge.
 • Solheimsgaten 23 b.
 • Lagotto romagnolo fakta.
 • Aikido rheine.
 • Sparkasse eberbach telefonnummer.
 • Hundertwasserhaus wien innen.
 • Røykvarsler falsk alarm.
 • Godset fra drammen.
 • Dreams app spara.
 • Pass til usa.
 • James tupper.
 • Affe gemälde.
 • Volli car rheine.
 • Obagi trondheim.
 • Viking tattoo half sleeve.
 • Affiliate produkte finden.
 • Ambulansehelikopter pilot.
 • Vad är epitel.
 • Iphone 8 comparison.
 • Sukienki koktajlowe zalando.
 • Kardashian west.
 • Importere veteranbil fra usa.
 • Bells parese.
 • Norges råfisklag.
 • Heineken experience preise.
 • Hvordan vinne tilbake dama.
 • Feinkost online shop.
 • Vom korn zum brot bildergeschichte.
 • Bin ich attraktiv für männer.
 • Helium halveringstid.