Home

Bedre bistand bedre beredskap høring

Høring: NOU 201711 Bedre bistand. Bedre beredskap 1 INNLEDNING Vi viser til departementets høringsbrev av 14.6.2917 vedrørende ovennevnte høring. Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder NOU 2017:11 Bedre bistand Bedre beredskap - Høring Vi viser til brev av 14. juni 2017 med vedlegg om ovennevnte. Samferdselsdepartementets underliggende etat, Vegdirektoratet, har avgitt eget høringsinnspill. Departementet stiller seg bak synspunktene og konklusjonene i dette, jf Høring - NOU 2017:11 Bedre bistand - Bedre beredskap Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev av 14.06.17 angående ovennevnte. VEDRØRENDE MANDAT OG METODE Utvalget ble bedt om å se på den fremtidige organiseringen av særorganene i lys av politireformen. Utredningen bygger på forutsetninger som ikke er godt forankret 1 27.11.17 Høring - NOU 2017:11 - Bedre bistand. Bedre beredskap Det vises til NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap. Politiets Fellesforbund Politiets utlendingsenhet (heretter kalt PFPU) ønsker med dette å fremme sine synspunkter p

Høring-NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap Innledning l DATO 27.11.2017 2 9 NOV 2017 Det vises til Justis-og beredskapsdepartementets brev 14. juni 2017 om høring av NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap. Frist for å avgi høringsuttalelse er 1. desember 2017 HØRING NOU 2017: 11 BEDRE BISTAND. BEDRE BEREDSKAP HØRINGSUTTALELSE FRA KRIPOS 1 INNLEDNING Kripos oversender med dette vårt høringssvar til NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, heretter kalt utredningen. Innledningen er tredelt. I kapittel 1.1 presenterer vi vårt primære syn på anbefalingene i NOU 2017: 11

Høring: NOU 201711 Bedre bistand

Bedre bistand. Bedre beredskap — Fremtidig organisering av politiets særorganer Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 11. mai 2016. Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 18. mai 2017. Utvalget har vurdert. Bedre Vi viser til høring fra Justis- og beredskapsdepartementet der det bes om innspill til NOU 2017:11 bistand - bedre beredskap, utarbeidet av det regjeringsoppnevnte Særorganutvalget. har begrenset høringsuttalelsen til utvalgets anbefaling om å overføre ansvar fo Høring - NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap. Fakturaadresse: Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til- organisasjonsnummer: 970 168 16 Utlendingsnemnda (UNE) viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev 14. juni 2017, hvor det bes om innspill til NOU 2017: 11 Bedre bistand - Bedre beredskap. UNE vil i det følgende gi sine kommentarer til de deler av utredningen som gjelder Politiets utlendingsenhet (PU), og vi vil konsentrere vår uttalelse rundt hvilket samarbeid vi har med PU i dag, og hva som er vårt behov.

FORENKLET HØRINGSINNSPILL TIL NOU 2017:11 - BEDRE BISTAND. BEDRE BEREDSKAP (SÆRORGANUTREDNINGEN) 1. Innledning Politidirektoratet viser til e-post fra Justis- og beredskapsdepartementet 19. juni 2017, der det bes om innspill til forslagene fra utvalget som har vurdert politiets særorganer Høring - NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høring angående fremtidig organisering av politiets beredskapsressurser. NHO Transport vil særskilt fokusere på utredningens anbefaling om at trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene. Foreningen har følgende kommentarer Høring åpnet. 18. mars 2019. Høring - læreplaner i mat og helse. Vi fornyer alle læreplanene for grunnskolen og læreplanene for de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Vi håper du både vil lese hver læreplan for seg, og lese læreplanene på tvers av fag ; Forslagene skal drøftes og sendes på høring i distrikt og særorgan

Å bedre den sivile og militære beredskapen har vært, og er et prioritert område for Solberg-regjeringen. Å utnytte Norges sivile og militære beredskapsressurser effektivt er avgjørende for beredskapsevnen. Instruksen for forsvarets bistand til politiet er forenklet slik at forsvaret raskt kan støtte politiet ved behov NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap, sendt til Justis- og beredskapsdepartementet Høring Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) - sendt til Utenriks- og forsvarskomitee

NOU 2017:11 Bedre bistand Bedre beredskap - Høring

NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap. Barneombudet er bekymret for at en omorganisering kan svekke barns rettsikkerhet. Barneombudet ønsker i denne saken å stille spørsmål ved behovet for å endre etablerte, fungerende strukturer i en tid da politiets kapasitet allerede er påvirket av andre omfattende endringsprosesser De nasjonale enhetene vil ha som hovedoppgave å yte bistand som ikke er hensiktsmessig å bygge opp i det enkelte politidistrikt. Utvalget mener anbefalte modell vil gi bedre bistand og beredskap i møte med fremtidens kriminalitetsutfordringer. Del på Facebook; Du kan laste ned NOUen her . Les mer på hjemmesidene til regjeringen Utredningen er sendt på høring med frist 1. oktober 2017. Det regjeringsoppnevnte utvalget som vurderte endringer i oppgaver og organisering av særorganene i politiet og politiets nasjonale beredskapsressurser, leverte sin utredning 18. mai 2017, NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap Fremtidig organisering av politiets særorganer *Bedre planer for objektsikring I tillegg har de ulike partiene lange lister med andre forslag til hvordan eventuelle hull i dagens beredskap bør tettes. - De utkastene som foreligger nå, tyder. DSB har sendt forslag til ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) på høring. Revideringen av forskriften er et av de viktigste grepene vi gjør for å nå målet om enda bedre brann- og redningsvesen

LO Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2017-AR-02628 Deres ref.: 17/1513-2 693 692/RAEL Dato: 6.11.2017 HØRINGSSVAR NOU 2017:11 BEDRE BISTAND. BEDRE BEREDSKAP Vi viser til høringsbrev av 13. oktober 2017 Norsk beredskap stadig bedre. Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak for å styrke beredskapen i Norge. Dette er et langsiktig arbeid som er blitt høyt prioritert blant annet på grunn av svakhetene som ble påpekt i 22. julikommisjonens rapport. Det er besluttet at Politiets nasjonale beredskapssenter skal ligge på Taraldrud i Ski kommune Bedre oversikt over digital sårbarhet og trusler gir bedre beredskap Publisert 23.10.2020 Målet er å få en bedre oversikt og oppdage uønskede trender i IKT-sikkerheten tidlig Styrket beredskap er en av regjeringens hovedsatsinger. Derfor er det lagt ned mye arbeid for å styrke den sivile og militære beredskapen i Norge, og det har gitt resultater

NVE sender i dag på høring forslag til endringer i bestemmelsen om personkontroll for å heve personellsikkerheten hos KBO-enhetene ytterligere. Forslaget Dokumentet NOU 2017:11 Bedre bistand.Bedre beredskap Fremtidig organisering av politiets særorganer (Offentlige utredninger) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.. Gå til dokumentet på regjeringen.no. Det originale dokumentet er tilgjengelig her Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement Høringssvar, NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap — Fremtidig organisering av politiets særorganer Miljøstiftelsen Bellona sender med dette inn sine kommentarer til forslag fremmet i særorganutvalgets utredning Bedre bistand. Bedre beredskap. - Fremtidig organisering av politiets særorganer

Høring - NOU 2017:11 Bedre bistand - Bedre beredskap

 1. 1.0.0 Version 1 Download 0 File Size 1 File Count 12. mai 2019 Create Date 12. mai 2019 Last Updated NOU Norges offentlige utredninger 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap Fremtidig organisering av politiets særorganer Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 11. mai 2016. Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 18. mai 2017. Download FileActionNOU-2017.
 2. Høringsinnspill til NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap Tekna viser til høringsbrev angående ovennevnte NOU. Tekna har ett konkret innspill hva angår NC3. Tekna støtte utvalgets konklusjon om lokalisering av NC3 til Kripos på Bryn. Tekna mener det vil være uheldig å legge NC3 til en annen lokasjon enn i Osloområdet
 3. Et regjeringsoppnevnt utvalg har i dag overlevert sin rapport Bedre bistand. Bedre beredskap. Fremtidig organisering av politiets særorganer
 4. Høring om endringer i kraftberedskapsforskriften Publisert 01.04.2020 , sist oppdatert 17.06.2020 Sikkerhetsmyndighetene har i flere år pekt på innsidetrusler som en utfordring for både offentlige og private virksomheter
 5. I dag lanserer DSB, i samarbeid med Oslo kommune, kampanjen Du er en del av Norges beredskap for å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen. Hovedinnholdet i kampanjen er konkrete råd om hva folk kan gjøre for å forberede seg best mulig hvis noe skulle skje med kritiske samfunnsfunksjoner - som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette på høring forslag til ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften).Forslaget til forskrift skal erstatte gjeldende forskrift 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen. Gjeldende forskrift kapittel 7. Dette er ikke god bistand, Mener 3 milliarder i året kan brukes bedre. Innspillet fra KrF-utvalget skal nå ut på høring i partiet,.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Rambergveien 9, 3115 Tønsberg. Postboks 2014, 3103 Tønsberg. Telefon: 33 41 25 00 - Faks: 33 31 06 60, E-post: postmottak@dsb.no. Organisasjonsnummer: 974 760 98 Arnstad har allerede luftet flere av komiteens forslag, som nå har vært på en første høring i partiorganisasjonen. For å bedre beredskapen vil Sp opprette en totalberedskaommisjon og.

- Er vi bedre rustet nå enn vi var 22. juli? - Ja, men på ingen måte i mål. Men med de endringene som er i gang, er det bare å legge til grunn at dette tar tid, svarer Faremo på partifellens spørsmål Høring - Forslag til endringer i utformingen av nettleien Publisert 04.02.2020 , sist oppdatert 15.10.2020 Hvorfor ny struktur for nettleie

Høring NOU 2017:11 Bedre bistand

 1. Riksadvokaten har gitt sin høringsuttalelse til særorgansutredningen, NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap. Riksadvokaten uttaler at det nå ikke er tid for ytterligere omorganisering i politiet, at Økokrim og Kripos ikke bør slås sammen, at Utrykningspolitiet ikke bør legges ned og at Økokrims miljøkrimavdeling ikke bør flyttes til Trøndelag politidistrikt
 2. På høring. Arnstad har allerede luftet flere av komiteens forslag, som nå har vært på en første høring i partiorganisasjonen. For å bedre beredskapen vil Sp opprette en totalberedskaommisjon og opprette flere lensmannskontorer for å sørge for mer tilstedeværende nærpoliti
 3. Høring i Stortinget. Christine Spersrud Haug. Et av kritikkpunktene er at det tok lang tid før politiet ba forsvaret om bistand. - Var du tydelig på at det var viktig å be om hjelp fra Forsvaret? - Ja, - Jeg er her i dag for å bidra til å gjøre norsk sikkerhet og beredskap bedre, sier hun i sin innleding. Christine Spersrud Haug
 4. sendte ut en høring hvor de ønsket en presisering av kommunens krav omkring miljørettet håndtere mulige hendelser, og plikt til å innhente bistand ved behov» (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015). Et annet forslag i høringsnotatet var kommunenes miljørettet helsevern som særskilt har et behov for en bedre beredskap

Anundsen uenig med Riksrevisjonen: Mener beredskapen er blitt bedre. Anders Anundsen mener, stikk i strid med Riksrevisjonen, at beredskapen i Norge er bedre i dag enn 22. juli 2011 Besetningene på slepefartøy kan gjennomføre fagplanen for statens slepeberedskap, og dermed bli bedre rustet i krevende situasjoner.Fagplanen er utarbeidet av Kystverket, med bistand fra Sintef Ocean. Beredskapsvak DSB arbeider for å sette befolkningen i stand til å klare seg selv i minst 72 timer i en krisesituasjon: Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir is Kan standarder bedre samfunnssikkerhet og beredskap - har vi noe å lære av andre? I samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Bergen kommune og Bergen Næringsråd inviterte vi til Standard Morgen i Bergen 13. juni 2019. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt

Erfaringer med internasjonal assistanse innen beredskap mot akutt forurensning. Etter 2005 har det vært to hendelser i Norge hvor det ble bedt om bistand fra nabolandene. Dette er grunnstøtingen med Full City i 2009 og grunnstøtingen med Godafoss i 2011. Ved begge hendelser ble nabolandene bedt om bistand i henhold til Københavnavtalen Baderomsmøbler med innovative oppbevaringsløsninger og diskret innebygd teknikk gjør sitt inntog i framtidens bad. Se fem trender for badet som vi tipper kommer til å gjøre inntog i nordiske hjem i 2018 og framover. La deg inspirere News (235) Beredskap (156) Sjøtrafikkovervåking (44) Om Kystverket (31) Meldings- og informasjonstjenester (29) Los (27) Havner og farleder (16) Geodata (8) Regelverk (7) Kystkultur (7) Nasjonal transportplan (6) Fritidsbåt (5) U-864 (4) Stad skipstunnel (2

Beredskap og krisehåndtering Helseberedskapen omfatter: beredskap i helse- og omsorgstjenesten, oppfølging av rammede og berørte ved hendelser og kriser, CBRNE (miljømedisin, smittevern, atomberedskap og eksplosiver), forsyningssikkerhet for legemidler og materiell og mattrygghet og drikkevann Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og tidligere justisminister Odd Einar Dørum stilte i formiddag til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité rundt regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen. Også Jon A. Lea, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, stilte til høring i Stortinget i formiddag

Beredskap (15) News (13) Sjøtrafikkovervåking (3) Om Kystverket (3) U-864 (2) Los (2) Meldings- og informasjonstjenester (1) Tidsperiode. 2015 (2) 2016 (9) 2017 (4) Nullstill søk. Ditt søk etter beredskap resulterte i 15 treff Fagplan for statens slepeberedskap Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen tirs-dag den 21.mars 2017 kl. 9 nå er på et langt bedre sted. Punkt 2 - Forsvarets bistand til politiets objektsikring: sikkerhet og beredskap. Nå er det i tillegg faste ukentlige videokonferanser på hovedkvartersnivå Beredskap (188) News (153) Om Kystverket (25) Sjøtrafikkovervåking (23) Meldings- og informasjonstjenester (15) Los (10) Havner og farleder (6) Geodata (6) Regelverk (5) Nasjonal transportplan (4) Kystkultur (4) U-864 (3) Stad skipstunnel (1

NOU 2017: 11 - regjeringen

Folkehelseinstituttet ble søndag 18. oktober kontaktet av Helse Nord RHF for bistand i utbruddet av covid-19 som omfattet Hammerfest sykehus (Finnmarkssykehuset HF) og Hammerfest kommune. Det ble mistenkt at utbruddet oppsto i forbindelse med en pasient som ble innlagt ved Hammerfest sykehus 4 DSB-direktør Jon A. Lea hadde i forkant gått ut mot konklusjonen i Riksrevisjonens rapport, der det blant annet nevnes at norsk beredskap ikke er vesentlig bedre enn for fire år siden. - Jeg. Bedre beredskap er et annet viktig grep i SPs program. - Vi vil opprette lensmannskontor og sørge for at vi har et politi som kommer når folk trenger det, uavhengig av hvilket postnummer man har. Vi må sørge for en bedre beredskap i hele landet, sier Arnstad. Høring i Sps lokallag Bedre og billigere brannbiler med Norsk Standard. Mer brannbil for pengene og enklere anbudsprosess. Det er målet for en ny Norsk Standard for brannbiler. Standard Norge anmoder brannsjefer og fagpersoner om å gi innspill når standarden sendes på høring i april

Høringssvar - NOU 2017:11 Bedre bistand

News (230) Beredskap (188) Sjøtrafikkovervåking (56) Om Kystverket (48) Los (47) Meldings- og informasjonstjenester (44) Regelverk (23) Havner og farleder (19) Kystkultur (9) U-864 (8) Geodata (7) Nasjonal transportplan (6) Fritidsbåt (5) Stad skipstunnel (4 Beredskapsenheten har helkontinuerlig vakt ved brann og akutte ulykker, bistand ved bilulykker, redningsdykking og forvaltning av sivilforsvarsmateriell. På Sommarøy har vi en deltidsstasjon med 12 innkallingsmannskaper. Vi har 10 seksmannsbetjent

22.11.2017: NOU 2017:11 Bedre bistand - Bedre beredskap - UN

Saken har vært til høring hos blant annet politi og AMK. - Politiet har gitt tilbakemelding på at de gjerne vil ha mulighet til å få med oss ut på oppdrag når det er nødvendig, sier Isaksen Dette sikrer kortere responstid og bedre beredskap. Innført nasjonale krav til politiets responstid for oppdrag som krever umiddelbar utrykning. Målinger viser at politiet oppfyller kravene. Styrket beredskapstroppen. Økt bemanning har gjort det enklere å ha en del av beredskapstroppen tilgjengelig på 5 minutters beredskap

Video: Særorgan høring

Fremtiden vil preges og påvirkes av teknologisk utvikling. Dette muliggjør effektivisering, betydelig innsparing og bedre innbyggerservice. Men det skaper også nye trusler knyttet til sikkerhet, overvåking og kommunikasjonssvikt mellom systemer. Norge, som et stort bidragsland, bør i større grad ta innover seg viktigheten av teknologi og digitalisering i ethvert samfunn, og IKT-næringen. Behov for bedre styringsinformasjon. Departementet gjennomførte en høring om regelverksendringer høsten 2014, og fikk tilslutning til dette. Kursdeltagerne mente også at de trengte bistand fra DM for å få dokumentert og/eller redusert sitt miljøavtrykk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Rambergveien 9, 3115 Tønsberg. Postboks 2014, 3103 Tønsberg. Telefon: 33 41 25 00 - Faks: 33 31 06 60, E-post: postmottak@dsb.no Organisasjonsnummer: 974 760 98 Administrasjonen foreslår å legge to alternativer på høring i kommunedelplan for overordnet vegnett i Elverum. Innstillingen er klar på at både alternativ 1 og 2 løser trafikkutfordringene, men alternativ 2 ansees likevel som den beste for byutviklingen og for tilrettelegging for gående og syklende. Saken er nå klar til å sendes til politisk behandling, o Høring om tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.) 10. juli 2019. planlegging, styring og beredskap for å fremme helse, bedre utnyttelse av allerede registrerte data og bedre administrasjon av tjenesten. Løsningene skal i tillegg gi mer effektiv registerforvaltning og bedre personvern

 • Veranstaltungen ravensburg 2018.
 • Spekter synonym.
 • Erlebniskochen bochum.
 • Bambusgulv.
 • The theory of everything netflix.
 • Korsika napoleon.
 • Hildesheim innenstadt läden.
 • Blurb album.
 • Gravid 27 2.
 • Epson tw6700 test.
 • Båtmesse djervhallen 2018.
 • Dobbelfalset kledning med spor pris.
 • Andy kaufman cancer.
 • Ettelbruck luxembourg.
 • Barstoler med rygg.
 • Donere hår penger.
 • Rizk gambling.
 • Rc motor.
 • Hudsliping oslo.
 • Allegro molto vivace.
 • Matzo ball.
 • Speiseröhre schmerzen.
 • Hepatitis d.
 • Don lemon.
 • Norway un mission geneva.
 • Luke youtube.
 • Verkaufsoffener sonntag ikea sindelfingen.
 • True grit john wayne.
 • Kjemi og prosess lønn.
 • Dagens medisin.
 • Snow red hot chili peppers lyrics.
 • Stortingsvalg 2017 debatt.
 • Al jazeera philosophy.
 • Rask swing musikk.
 • Navle på engelsk.
 • Å kjenne nynorsk.
 • Arche speyer.
 • 123 julekort dk.
 • Takk for innsatsen tale.
 • Hva er add.
 • Basteln zum thema afrika im kindergarten.