Home

Hva er gulatingsloven

Gulatingslova - Store norske leksiko

 1. Gulatingslova er ei samling rettsreglar som gjaldt for Gulating. Gulating var saman med Frostating, Borgarting og Eidsivating eitt av fire lagdøme på det norske fastlandet i mellomalderen. Kvart lagdøme hadde sin eigen landskapslov. Ein skil mellom den eldre Gulatingslova, som gjaldt fram til 1267, og den nye Gulatingslova, som gjaldt frå 1267 til 1274
 2. Gulatingsloven var en lov som gjaldt for Gulatinget, det vil si store deler av Vestlandet. En regner med at de eldre delene av Gulatingsloven stammer fra før år 900. Gulatingsloven er den eldste av landskapslovene i Norge. Snorre Sturlason skrev i Heimskringla at kong Håkon I den gode satte Gulatingslova med råd av Torleiv Spake
 3. Gulatingsloven bestod opprinnelig av lover som ikke var skrevet ned, men basert på muntlig kommunikasjon. Lagmennene hadde ansvaret for å huske lovene utenat og si dem frem på tinget. På 1000-tallet begynte man å skrive ned lovene og de eldste bevarte håndskriftene av Gulatingsloven er fra 1100-tallet

Gulatingslova var ei lov som gjaldt for Gulatinget, det vil seia Vestlandet (nord til og med Sunnmøre), Sørlandet, Valdres, Hallingdal, Færøyane og Shetland.Ein reknar med at dei eldre delane av Gulatingslova stammar frå før år 900.Gulatingslova er den eldste av landskapslovene i Noreg. Snorre Sturlason skreiv i Heimskringla at kong Håkon I den gode sette Gulatingslova med råd av. Gulatingsloven var en lov som gjaldt for Gulatinget, det vil si store deler av Vestlandet. En regner med at de eldre delene av Gulatingsloven stammer fra før år 900. Gulatingsloven er den eldste av landskapslovene i Norge. Snorre Sturlason skrev i Heimskringla at kong Håkon den gode satte Gulatingslova med råd av Torleiv Spake Gulatinget (norrønt: Gulatingslo̧g) er en av de viktigste institusjonene fra eldre norsk historie.Det kan ikke angis med sikkerhet når det første Gulatinget ble holdt, da man antar at Norges skrevne historie ikke går så langt tilbake i tid Gulatingsloven er den eldste lovboka i Norden. Teksten ble skrevet ned en gang på 1000-tallet, men de eldste delene stammer trolig fra før 900. Deler av Gulatingsloven ble brukt som mønster da Ulvljotsloven ble skrevet ned på Island ca. 930. Gulatingsloven gjaldt for store deler av Vestlandet

La 29 Gulatingsloven L 98.23 L 98.22 UDK: 948.1.02(094) 948.1(094) 34(481) 839.51 Materialtype: Bøker Kilde for metadata: NO-TrBIB (998903433734702202). Før Magnus Lagabøtes landslov utgjorde kristenretten en del av landskapslovene.Den første kristenrett skal Olav den hellige ha fått vedtatt av et ting på Moster i 1024. Den eldste bevarte kristenretten, fra Gulatingsloven, er fra langt senere tid.Men den bevarte redaksjonen fra siste halvdel av 1100-tallet, for det meste overlevert i håndskrifter fra 1200-tallet, gjengir en del. Gulating (egentlig Gulatingslag) er idag Gulating lagdømme, rettskretsen for Gulating lagmannsrett.Denne domstolen er en direkte arvtager etter det gamle Gulatinget. Gulatinget er en av de viktigste institusjonene fra eldre norsk rettshistorie.Ingen kan sikkert si når det første Gulatinget ble holdt, så langt tilbake i tid går ikke vår skrevne historie

Gulatingsloven - Jusleksikon

 1. Det er vanlig å forestille seg at vikingene dro utenlands på ferdene sine for å herje. Da glemmer man at det knapt nok fantes noe Norge å dra ut fra i vikingtiden. Dette kan illustreres med et utdrag fra Gulatingsloven, som var lovboka for Vestlandet fram til 1200-tallet
 2. Hvor gammel bryggekunsten er i Norge kan vi bare gjette oss frem til, Gulatingsloven satte blant annet strenge straffer for en som ikke brygget øl som påbudt. I dag kjenner vi gjærens egenskaper og vet hva den trenger av gode forhold for å trives og omdanne maltsukkeret til alkohol
 3. Det er viktig å være kritisk til kilder. Historikere, og også du som elev, må derfor utøve det vi kaller kildekritikk. Det vil si at vi må finne ut hvor godt egnet en kilde er til å belyse en problemstilling
 4. Er det offentlig eierskap til grunnen, eller er eieren den landbrukseiendom som i sin tid avga grunn til veien? Svaret avhenger av om det offentlige i sin tid ble gitt eiendomsrett eller bruksrett til grunnen. Hva er «offentlig vei»? En offentlig vei er åpen for allmenn ferdsel og vedlikeholdes av veimyndighetene, jevnfør veilovens § 1

Gulatingsloven - om ølbrygging - Norgeshistori

Hva er kveik? Kveik er betegnelsen Dessverre har ikke nedtegnelsene fra Norge vært like gode, men et referansepunkt fra ca. år 1000 er at Gulatingsloven påla gårdene å brygge eget juleøl. Lokale ingredienser og lokal skikk har ført til at det utviklet seg mange forskjellige varianter av øl Hva er Gulatingsloven, og mer sentralt, hva er egentlig vold?3 Dette spørsmålet kan virke banalt når en først stiller det. Dette er fordi vold er ikke noe vi ofte problematiserer, det er noe vi føler og lett identifiserer når vi kommer i kontakt med det. Vold er noe åpenbart som vi ser daglig i tv-serier, filmer, leser om i nyhetene o Følg i Vikingenes fotspor i denne turen til Gulen.Gulatinget var det største lagtinget i Norge fra ca. år 900 til 1300. Her ble den eldste bevarte loven i Norden - Gulatingsloven - utformet Alv Erlingsson var en norsk jarl, en greve og kongens mann, i området som på 1200-tallet het Borgarsyssel på Østlandet. Han er mest kjent for sin konflikt med kong Magnus Lagabøtes sønn Håkon og for sin omfattende piratvirksomhet mot danske og tyske handelsskip. Fortellingen om Alv Erlingssons død

Blogg: Villaksbloggen

Hva er vyene nå. Vi er blitt totaltaksepterende i forhold til en massiv sentral overstyring - alt går igjennom, vi finner oss i alt. Oppgaven for den enkelte er å finne de nye grunntankene om det nye Norge. Da vil vi kunne oppnå en situasjon for framtida slik at det vi gjorde i 2014+ blir satt pris på i 2214+ - Hva er det med disse steinene? spurte Sundt bonden og pekte på haugen. - De er bryggesteiner, sa bonden til ham. - Steiner de brukte for å brygge øl i gamle dager da de ikke hadde jernkar. Sundt skrev i artikkelen sin at de fleste gårdene han besøkte hadde hauger med brente eller sprukne steiner Det eldste vi har er skrevet i Heimskringla (Gulatingsloven) og til Fagrskinna (Frostatingsloven) . Disse er skrevet ett par hundre år etter at ordningen ble etablert. Bakgrunn. og hva som skulle skje hvis leidangen ble mobilisert ved angrep på landet Hva er juleøl? 29 oktober 2019. Nyheter. Det er få tradisjoner som I følge Gulatingsloven skulle ølet signes julenatt av både husbond og husfrue «til takk frå Krist og Sankta Maria, til godt år og fred». Som selveiende bonde måtte man brygge øl til jul,. Hide metadata «Ingen har krav på rettsbot for seg meir enn tri gonger, korkje kar eller kvinne, um han ikkje hemner seg innimillom.» Hva er vold i Mannehelgebolken i Gulatingsloven

Gulatingslova - Wikipedi

 1. Er det mulig å vise Gud en slik Kjærlighet til Ham, som gav o... Alle debatter. Dagens leder Kirke og kristenliv Religioner og livssyn Fra oppvekst til alderdom Helse, liv og død Innvandring og integrering Politikk og samfunn Klima, miljø og bistand Utenriks Kultur, idrett og media Respons på verdidebatt.no Hev stemmen
 2. Hva er juleøl? Lær om smakene, juleøl til mat og serveringen. Gulatingsloven var ikke nådig mot den som nektet å brygge øl - gjorde man ikke som kongen befalte, kunne man risikere landsforvisning! Juleøltradisjonen har nok endret seg noe, men juleølets popularitet bare øker og øker
 3. Pladse, er enhver Grundeier pligtig at afgive den dertil fornødne Grund mod Erstatning af vedkommende Kommunekasse efter Taxt. Lovene som «skapte problemene» (5) Umatrikulert veg- og gategrunn - hva, hvorfor og hvordan? Det er bestemmelser om avståelse av gategrunnen i alle senere bygningslover, men tydeligere i noen enn i andre
 4. Konge. Foreldre: Kong Håkon 4 Håkonsson (1204-63) og dronning Margrete Skulesdatter (ca. 1210-1270). Gift 11.9.1261 med Ingeborg Eriksdatter (ca. 1244-1287). Far til Eirik 2 Magnusson (1268-99) og Håkon 5 Magnusson (1270-1319); bror til Håkon Håkonsson Unge (1232-57) og Kristin Håkonsdatter (1232-64). Kong Magnus ble i ettertiden kalt Lagabøte (lovbøteren), fordi han stod.
 5. Det er usikkert hvor mye denne sykdommen ble regulert i det offisielle lovverket her i Norge. I Gulatingsloven (omsatt frå gamalnorsk av Knut Robberstad) er spillsyke nevnt 2 steder: i bolken om Kvende-burtgifting, kap. 1 Um konekaup, 4. avsnitt: Det kann skilja festermålet, at det kjem spillsykje på eit av dei to (festarmannen eller festarkonen; en tilsvarende regel finnes i.
 6. Hei Hvordan kan man vise at man elsker Gud med hele hjertet og hele vår sjel.? Er det mulig å vise Gud en slik Kjærlighet til Ham, som gav o..
 7. Denne bloggen og bryggeriet Gulating er som de fleste har forstått oppkalt etter Gulatinget. Gulatingsloven er den eldste bevarte lovsamlingen i Norden. Gulatinget har vært sentralt i samlingen av Norge til ett rike, Harald Hårfagre fikk kontroll over Vest Norge på 800-tallet og trengte et sted han kunne samle bøndene til ting. Tinget var førs

Hva er historien bak det norske juleølet, og hvorfor har det hatt en så sentral plass i vår julefeiring? Å drikke jol. Gulatingsloven slo fast at om man unnlot å brygge et år, så skulle det bøtes med tre øre til biskopen - en bot tilsvarenede verdien på en halv ku De fire landskapslovene, Borgartingsloven, Eidsivatingsloven, Frostatingsloven og Gulatingsloven, er fra 1100- og 1200-tallet. Med lov skal landet vårt bygges og ikke med ulov ødes. Men den som ikke vil unne andre lov han skal ikke selv 14 Hva er bakgrunnen for at det på begynnelsen av 1900-tallet utviklet seg lover om arbeidervern og. Allerede i Gulatingsloven, som i muntlig form stammer fra 800- eller 900-tallet, ble stabbur nevnt. I Gulatingsloven het det at leilendinger (som i motsetning til husmenn ikke eide husene på gården) måtte la tre bygninger stå igjen når de forlot gården. Disse tre var stua, eldhuset og forrådshuset (stabburet)

Grunnbetydningen er «boende» og viser til at bønder var noe annet enn jegere, fangstfolk og samlere som flyttet fra sted til sted. Da jordbruket er noen tusen år gammelt, kan ordet være svært gammelt. Det eldste norske lovmaterialet, som Gulatingsloven og Frostatingsloven, viser at bondesamfunnet var svært lagdelt og at forskjellige. Landsloven er inndelt i ti hoveddeler, som gjerne kalles bolker. Mange av de konkrete bestemmelsene i Landsloven kom fra de gamle landskapslovene, særlig fra Gulatingsloven og Frostatingsloven, som gjaldt for henholdsvis Vestlandet og Trøndelag. Likevel var det en god del som var nytt Hva denne omorganiseringen gikk ut på er det ulike meninger om. En kan gå ut fra Historia Norvegiae (1170). Etter den var Norge oppdelt langsetter i 3 belter: Sjølandet, I Gulatingsloven er ikke sagt noe annet om lagretten enn at den var den høyeste domstolen (G 266) Skogbruk er i snever forstand utnytting av skog til produksjon av tømmer Utdypende artikkel: Skogbruk i Norge. Norges skoger kan deles inn på flere måter Bruker 21 millioner m3 tre Skal være 100 % FSC­virke i 2020 Vil gjerne ha mer fra Norge Med nærmere 40 milliarder Euro i Norsk Skogbruk er. Skognæringa er viktig for Noreg

Gulatingsloven - Gambrinus, Bor

Eksempel på næringsmiddel prosess * Hva er øl? Et øl til hver sammenheng Gulatingsloven (900 e. kr) Enno ei ølgjerd har me lov å gjera, husbond og husfru like mykje malt kvar, etter vekt, og signe det jolenatti til takk frå Krist og Sankta Maria, til godt år og fred. Um so ikkje vert gjort,. Et stabbur er en bygning for oppbevaring av matvarer på en gård. I noen deler av landet bruker man også betegnelsene stolpehus eller stolpebod.I Gulatingsloven fra 900-tallet blir det nevnt tre hus som en leilending skal etterlate seg i god stand når han forlater gården: Stua, eldhuset og buret. Buret er en eldre bygningstype enn loft, men minner om dette

Gulatinget - Wikipedi

Så hva gjør man hvis man bor midt i byen og trenger å få tak i einer til sitt norske gårdsbrygg? Einer er heldigvis så utbredt over hele landet at man mest sannsynlig finner den litt inn i ditt nærmeste skogholt. Den liker seg på litt solrike åpne områder, gjerne sørvendt i en skråning eller på et høydedrag 1 Innledning; 2 Torolv Mostraskjegg og Vetahaugen; 3 Håkon den gode; 4 Olav Tryggvason; 5 Olav Haraldsson; 6 Kristeretten på Mostratinget; 7 Kristendomsdelen av Gulatingsloven. 7.1 Innleiding; 7.2 Kapitel-overskrifter i den gamle Gulatings Kristendomsbolken; 7.3 Kap. 1. Den fyrste bolk i denne bok er um kristendomen vár; 7.4 Kap. 2. Her er dei nylovene som vart vedtekne med samrád av M. k.

Den er avbildet på hellemalinger og helleristninger, er omtalt i Gulatingsloven og var den første ville arten som fikk sin egen offentlige utredning. I 2019 er det Villaksens år, og NINAs lakseforskere skriver om laksens fantastiske liv og vandringer på Villaksbloggen De er takknemlige for at politiet skal se på saken deres, Jeg vet ikke hva som er galt med loven her! har vært straffeforfulgt siden før Gulatingsloven,.

Samfunn. Tinget, Gulatingsloven, fredløshet, ættesamfunn ..

 1. Gulatingsloven sier at jord ble odelsjord etter 6 slektsledd. etter Jørgen Strands mening ikke er å regne som Kristiansunder må man kunne spørre Herr Strand om hva som etter hans mening er en evigvarenede og allmen rettvis definisjon på en ekte kristiansunder og nordmøring
 2. Fasten er ikke kort heller, men varer helt til påskeaften. Askeonsdag er den første dagen i fasten. Imidlertid finnes det ingen fest uten hverdag. Fasten kan være en fin tid for ro og refleksjon og til å tenke på andre. I Norge er det vanlig å gi penger og støtte til Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon
 3. Gulatingsloven var ikke nådig mot den som nektet å brygge øl - gjorde man ikke som kongen befalte, kunne man risikere landsforvisning! Juleøltradisjonen har nok endret seg noe, men juleølets popularitet bare øker og øker. Bli med Ølakademiet på ølsmaking og lær mer om hva juleøl er, dets historie og tradisjon i Norge
 4. Men hva gjelder for øl som har gått ut på dato? 1700-tallets nordmenn drakk øl fremfor vann. Øl har historiske røtter som strekker seg langt tilbake i tid. Det er kanskje ikke så rart, siden øl i prinsippet er overraskende enkelt å lage og krever få ingredienser: korn, vann og gjær
 5. Gulatingsloven av 1350 hadde sitt Tingsted i Eivindvik i Gulen kommune i ytre Sognefjorden. Tinget i Gulen p gikk fra ca 930 til ca 1350. Skal Norge fortsette v re hva det var, er det et kraftig kall til oss som kristenfolk om slutte oss til Daniels b nn:.
 6. Frostatingsloven og Gulatingsloven er nok influert av dette kjempeverket. Handelsbyene fra Europa hadde også noveller, nyheter fra sine folk i fremmede byer.. Det karakteristiske er en vri eller en vending på slutten som gjø at du må lese den om igjen. Det er framfor moralsk tvil om hva som er riktig.
 7. Men hva gjelder for øl som har gått ut på dato? Gulatingsloven, - Øl er egentlig et meget stabilt produkt, mattrygghetsmessig

John Chr. Elden trakk fram både det gamle Romerrikets lover, Magnus Lagabøtes landslov og Gulatingsloven. Uten å finne noen entydig konklusjon på hva som er gjeldende rett Hva er juleøl? Bli med på juleølsmaking med Ølakademiet som hvert år tester øl for landets største avis VG. for at solen skulle vende tilbake. Gulatingsloven var ikke nådig mot den som nektet å brygge øl - gjorde man ikke som kongen befalte, kunne man risikere landsforvisning! Du kan få din private juleølsmaking i* Oslo Både Gulatingsloven og Frostatingsloven hadde bestemmelser om eiendomsrett til vassdrag, fiske og jakt, og allerede da var det behov for forvaltningsregler «ganga skal Gudsgåva til fjells som til fjære, um ganga ho vil» Er dette like allment akseptert i 2019? Naturmangfoldloven til forvalteren Hva med dispensasjoner og endringer I middelalderen representerte byen noe nytt ― et sted for mer spesialisert arbeid i tillegg til å fungere som lager for landskylden som var forbeholdt kongen, kirken og andre stormenn. I tillegg til spesifikke håndverk, drev byboerne med dyrking av planter, de holdt husdyr, og de hadde tilgang på fiske. Alt dette var viktige deler av middelalderens byliv som skilte seg fra omlandet, også.

bøker - Gulatingslovi - Nasjonalbiblioteke

Hva har skjedd i tiden fra forbudet mot homofili ble opphevet og frem til i dag? Sex mellom menn blir for første gang nevnt i Gulatingsloven, hva skjedde i de 1000 årene før dette? Tone Hellesund mener det er vanskelig å forstå norsk historie uten at disse spørsmålene blir belyst, og understreker at skeive historier bidrar til dette Hva er et gjerde? READ. Noen gjerdetyperHafelle / hafelling (norrønt hagfella / Gulatingsloven-felte trer og buskerSkigard / skihafell /- ski / skived, stør, hork, herk, sveig, relRajegjerde / bordgjerde- rajer, halvkløvninger, planker / bord, stolperSteingard / steinmur-bare stein,-med ener / bresk, eller gjerde, rajer eller trådgjerdeRisgjerde-ener, grøft / grop med ener, liggende. Jeg liker ikke øl en gang, men øl og pils er ikke nødvendigvis det samme. Aass Fatøl er et strågult undergjæret øl. Andre typer øl er lager, stout, bayer osv. De forskjellige øltypene er svært forskjellige (Guiness vs. Budweiser f.eks.) . Det aller meste av ølet som produseres er undergjæret. De vanligste typene er lager og pilsner På 1100- tallet fikk vi landskapslovene, den mest kjente, Gulatingsloven, ga blant annet påbud om å brygge øl til jul og andre høytider. Humle ble første gang brukt som tilsetning i øl av tsjekkiske munker på 800-tallet, og det vi i dag kjenner som pils, ble født der - i byen Plzen i 1842

Hva er et godt juleøl i dag? Selv om vi ikke drikker juleøl som en del av et ritual og heller ikke risikerer landsforvisning om vi ikke brygger vårt eget, er juleølet fortsatt en sterk norsk tradisjon. I dag er et klassisk norsk juleøl et sted mellom bokkøl og bayer Gulatingsloven er den eldste bevarte lovsamlingen i Norden. Det dreier seg om at Gulatingsloven fastsatte hva kristne høytider skulle markere og også hva feiringa skulle inneholde. Før jul hadde bøndene ansvar for å brygge en viss mengde øl Kan Game of Thrones være en ressurs i historieundervisningen? Hva med Game of Thrones som historisk referanse til middelalderen? Hver generasjon skriver sin historie, og hver generasjon har sin historie. For mine jevnaldrende var det Asterix, for dagens 30-40-åringer Ringenes herre.Dagens ungdom kommer til å ha Game of Thrones som referanse til fortiden

kristenrett - Store norske leksiko

Gulatinget - Jusleksikon

Det er profetene i Det gamle testamentet og Jesu apostler i Det nye testamentet som er det. Nå må vi våkne opp, verne om og fremme vår kristne kulturarv som er tusen år gammel. Åpningen av Gulatingsloven av 1024 lyder slik: «Dette er opphavet til lovene våre at me skal venda oss mot aust og be til Kvite-Krist om godt år og fred, at me må få halda landet vårt bygd og drotten vår. «Gardr er granna sættir» står det nedtegnet i Gulatingsloven. Det kan være vanskelig å bestemme seg for hva slags port og gjerde man skal ha og hva som kan passe. Porten er en nøyaktig kopi av den opprinnelige som av naturlige årsaker var blitt dårlig med tiden. - Det er viktig å tenke over hvilket behov gjerdet skal dekke Avkortningsinstituttet er et gammelt juridisk begrep. I Norge finner vi det allerede i den gamle Gulatingsloven, der det ble bestemt at avkortning skulle skje. Ønsket om likhet mellom livsarvingene er en svært gammel tanke, og i romerretten gikk man svært langt i så måte

Fra Gulatingsloven - Mennesker i tid

De er alle krigsfanger. Vi har fått fred. Landet er fritt igjen. Vi er atter frie borgere i et fritt, uavhengig og selvstendig Norge. Våre Vi har fått igjen vår rett til frimodig å gi uttrykk i tale og skrift for hva vi mener og vil. Vi har det gamle budet i Gulatingsloven: Med lov skal land byggjast. - Det er ikke til å fatte. Hva er juleøl? Tradisjonelt norsk juleøl er et tysk bokkøl som er en mørkere utgave av bayerølet, Det sto nedfelt i Gulatingsloven at man skulle brygge øl til julefeiringen,. Etter å ha smakt mer enn 30.000 øltyper, er ølnerden Micke Rydell fortsatt usikker på hva som er favoritten. - Det er umulig å velge. IPA og Belgisk trippel ligger høyt oppe på lista, derfor er jeg i gang med å brygge en personlig kombinasjon av disse to Utviklingen er gledelig. Hva den skyldes, er vanskelig å si. Det er en tendens i samme retning i de fleste vesteuropeiske land. I Danmark har selvmordsraten gått ned fra 32 i 1980 til 22 i 1993. I Finland har fallet vært moderat (fra 32 til 27). I europeisk målestokk nærmer Norge seg nå gruppen som kalles lavselvmordsland (under 10) 1 Hva er arbeid - oppfatninger og eldre reguleringsformer Det at noen arbeider for andre, har forekommet til alle tider. ne. Hos oss anerkjente Gulatingsloven (ca. 1000-1100) avtaler mellom frie menn om «kjøp av arbeid» som et likestilt gjensidighetsforhold, i kapittel 14 «Um arbeids

Ølets historie i Norge - Ringnes A

Gulatingsloven og Landsloven står det garðer er grannar sætter - gjerde er granneforliker (G 82; LVII 29). Ordningene om gjerdeplikt har en parallell i angelsaksisk lovgivning fra 700-tallet, og kan være blant det eldste sjikt i lovene (Øye 2002, 297). Spørsmålet er o Gulvet er strødd. Bordet er dekket med alt som hører til. stod det i Gulatingsloven. Stjerten er på motsatt side og har vannrett eller loddrett form, alt etter som hva slags fugl den forestiller. Kaner. Et båtforma drikkekar med to stiliserte hanker som gjerne er symmetriske Hva skjer? Kalender. Man hadde en felles norrøn tingtradisjon lenge før 1814. Den norske Gulatingsloven i sin tid var et forbilde for islandsk lovgivning og dannelsen av det islandske Alltinget i 930. Dette er perioden da norgesveldet hadde størst utstrekning og både Island og Grønland kom under den norske kronen Begge har vært her siden vikingetiden og hva som skjedde før det er uklart for meg. Det ble slått fast i Gulatingsloven at alle måtte brygge øl til jul og jula skulle vare så lenge ølet rakk. Det var en kristenplikt å levere øl til kirken og prestene

Vikingtidens armer og rustninger – Living-History

Kildevurdering - Cappelen Dam

Offentlig vei nedlegges - hvem eier grunnen

Not (fiskeredskap) – WikipediaTjodvegen - Sola Historielag

På midten av 2000-tallet begynte vi å brygge landet for alvor. Vi tok tilbake det håndverk det er å brygge ølet selv, en kunst som attpåtil ble nedfelt i Gulatingsloven for over tusen år siden Gulatingsloven er forløperen til Norges lover. Gulatinget i Sogn og Fjordane, er et tusenårssted som skal markere denne viktige historiske hendelsen. Ingen vet helt sikkert hvor det første tinget ble holdt, men man tror det var i Gulen kommune, i nærheten av Eivindvik, derfor fikk den viktige loven navnet Gulatingsloven Det er interessant å se hva de første norske prestene vektla da de skulle gi sin nyomvendte flokk opplæring i kristen moral. I Gulatingsloven fra rundt år 900,.

 • Tor arne hetland.
 • Logaritmer i cas.
 • Kognitiv svikt.
 • Boredom tyler the creator genius.
 • Ideale maat vrouw volgens mannen.
 • Går inte att formatera sd kort.
 • Omgjøring mellom lengdeenheter.
 • Hund hat pickel an der schnauze.
 • Dora hall asker.
 • Herr der ringe haldir.
 • Ordspråk om kvinnor.
 • Netdoktor forum sexualität.
 • Crunchyroll ps4.
 • Skal brannalarmen blinke.
 • Tvungen avspasering.
 • B2b relationship.
 • Menigheten samfundet regler.
 • Isa islam.
 • Fasaneneier.
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats socialjura.
 • Tinder gold price.
 • Urne pris.
 • Feierabend.de aachen.
 • Best powerlifting program for raw lifters.
 • Feste feiern in baden württemberg 2017.
 • Mih jeans oslo.
 • Hvordan får man en kæreste som 13 årig.
 • Cupfinale 1998.
 • Gisele bündchen haus.
 • Ronaldo kjæreste norsk.
 • Füwa hausverwaltung berlin.
 • Tomas von brömssen imdb.
 • Spikre lister uten spikerpistol.
 • Font recognise.
 • Sexualtherapie oö.
 • Obagi trondheim.
 • Brunch bodensee schiff.
 • Wwf species.
 • Popmusik geschichte zusammenfassung.
 • Ti i skuddet programledere.
 • Reservere domene.