Home

Feriepengegrunnlaget

Beregning av feriepenger - feriepengegrunnlaget Finans Norg

Feriepengegrunnlaget. Alt arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret, inngår i feriepengegrunnlaget. Dette følger av ferieloven § 10. Med arbeidsvederlag menes alle former for pengeytelser som er opptjent ved arbeid. Eksempler er lønn for vanlig arbeidstid, overtid, ulempetillegg, lønn under reiser og akkord Feriepengegrunnlaget skal fremgå av lønns- og trekkoppgaven for opptjeningsåret. Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger, er at de skal erstatte manglende lønn når arbeidstaker tar ferie. Når skal feriepengene utbetales? Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien Feriepengegrunnlaget er den lønnen du mottok i fjor, men ikke medregnet feriepengene. Se på lønnslippen din fra i fjor. Her ser du hva jobben faktisk betalte i lønn og hva som ble utbetalt som feriepenger. Det du får i feriepenger i år er altså 10,2 prosent av utbetalt lønn i fjor Feriepengene skal ved fem ukers ferie utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget hvis man er under 60 år. Det er feriepengene vi skal leve av i de fem ferieukene. Det hadde jo vært fint om vi også kunne mottatt lønn i denne perioden, men de færreste arbeidsgivere er spesielt interessert i å utbetale lønn for den tiden arbeidstaker har fri

Det samme gjelder feriepengegrunnlaget, dersom det ikke har skjedd et oppgjør av feriepengene ved fratreden. Videre inngår feriepenger i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift. Det er gitt særskilte unntak for beregning av arbeidsgiveravgift i feriepenger for lønnet arbeid i private hjem og fra veldedige/allmennyttige organisasjoner Det som bestemmer feriegrunnlaget er summen av alle lønnsposter i lønnsarter som har hake for Med i grunnlag for Ferie. Hver gang du har kjørt lønn og benyttet lønnsarter som har hake for Ferie, så vil du se at feriepengegrunnlaget på feriepengelisten for dette år øker Feriepenger er en del av lønnen, men betales som regel ut året etter de er opptjent. Hensikten er at feriepengene skal erstatte manglende lønn når arbeidstaker har ferie. Ferie er fri uten lønn, og arbeidstaker får ikke ordinær lønn i ferien. Feriepengene reguleres av ferieloven. Den utgjør minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget og utbetales vanligvis i juni i ferieåret Feriepengegrunnlaget over 6 x G beregnes feriepenger med 12 %; Arbeidstakere over 60 år skal bare ha godtgjøring med 2,3 % av feriegrunnlaget i den ekstra ferieuken; Ferieoppgjøret foretas på juni-lønn. Det vil si at vanlig lønn utbetales under hele ferieavviklingen. Visning av beregningsgrunnlaget # Feriepengegrunnlaget

Nå kommer feriepengene - Penger - Privat - E24

Feriepenger - Arbeidstilsyne

 1. imum 10,2 % av feriepengegrunnlaget for folk flest, men 12,5 % for alle over fylte 60 år. Det kan likevel påvirkes av en rekke ting, som blant annet hvor lang ferie du skal ha, men den kan aldri være lavere enn
 2. nelige prosentsats) Arbeidstaker har rett til feriepenger fra arbeidsgiver med 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget (jf nr. 1)
 3. st 10,2 % av dette. Obs! Utbytte fra aksjer i selskapet, godtgjørelser, etterlønn i forbindelse med sluttvederlag og fjorårets feriepenger regnes ikke som arbeidsvederlag i ferielovens forstand og inngår derfor ikke i beregningen av feriepengegrunnlaget
 4. Feilmeldinger (MAGNET/EDAG) og tilbakemelding Liste over feilmeldinger, tilbakemelding og hvordan rette Oversikt over feilmeldinger (MAGNET/EDAG) Alvorlighetsgrad og hvordan rette feil Tilbakemelding Hva er en tilbakemelding Erstatningsmelding eller ny a-melding To måter å sende a-melding på når du skal rette Organisasjonsnummer Arbeidsgiver, pensjonsselskap eller andre du sender a.
 5. Feriepenger og skatt. Feriepengene er alltid skattepliktig inntekt, og med i grunnlaget for beregning av skatten for inntektsåret. Skattekortet er justert slik at det trekkes litt mer skatt av de vanlige lønningene resten av året, slik at det rent fysisk ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales
 6. Feriepengene utgjør da 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år har rett til en uke ekstra ferie. For arbeidstakere over 60 år er satsen 12,5 prosent. Hvis dere er omfattet av tariff - eller annen avtale som gir en femte ferieuke - er den ordinære satsen 12 prosent (14,3 prosent for arbeidstakere over 60 år)

Fyll ut feriepengegrunnlaget for 2019 og din faste årslønn for 2020 i kalkulatoren, velg feriepengeprosent (avhenger av antall ferieuker), og få ditt estimat umiddelbart. Hvordan beregnes feriepenger egentlig? Kort forklart: De fleste av oss har fem uker ferie i året, der feriepengene skal utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget Har du fem uker ferie, og feriepengegrunnlaget ditt for 2019 er 500.000 kroner, og brutto månedslønn er 45.000 kroner, vil du få 53.077 kroner i feriepenger. Er det nok? Det er ikke sikkert at feriepengene er nok til å realisere den sommeren du ønsker. Da er det viktig å ta grep nå og spare det du mangler, påpeker Sandmæl Feriepengegrunnlaget. Feriepengene beregnes som en prosentsats på grunnlag av arbeidsinntekten, det vil si lønn og overtidsgodtgjørelse eller provisjoner, samt ulike tillegg som skifttillegg, smusstillegg osv som du hadde i det forutgående året ( opptjeningsåret) Feriepengegrunnlaget inkluderer lønn for vanlig arbeidstid, overtid, ulempetillegg, lønn under reiser og akkord. Også bonusordninger og variable ytelser som gratiale og andre former for provisjon regnes inn i feriepengegrunnlaget, mens fjorårets feriepenger, sluttvederlag, reise og diettgodtgjørelse, bilgodtgjørelse, andel av nettoutbytte (aksjer) og naturalytelser ikke regnes med

Feriepengegrunnlag er ikke det samme som løn

 1. st 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Dette gjelder for deg som har 25 virkedager ferie, det vil si 4 uker og 1 dag. Er du over 60 år med og har rett til en ekstrauke, økes prosentsatsen til 12,5 prosent
 2. Vi mottar ofte spørsmål tilknyttet feriepenger og bonus, og om hvorvidt arbeidsgiver har anledning til å unnta bonusutbetalinger fra feriepengegrunnlaget. Videre får vi spørsmål tilknyttet bonus og OTP. I denne artikkelen gjennomgår advokat Alf Kåre Knudsen i advokatselskapet Bing Hodneland ferielovens regler for hvilke ytelser fra arbeidsgiver som skal inngå i feriepengegrunnlaget.
 3. Feriepengegrunnlaget er det grunnlaget som du la inn for årets lønn. Her forutsettes det at hele årslønnen som er lagt inn er feriepengeberettiget. Årslønnen inkludert feriepenger er den lønnen som du skal skatte for i år. Feriepengene til neste år er det du får til neste år ut fra feriepengegrunnlaget for i år
 4. Feriepengegrunnlaget for den ekstra uka skal iflg. Ferieloven § 10.3 ikke overstige 6 G (grunnbeløpet i folketrygda). 6 G var pr. 1.5.2016 kr 555.456 og er her benyttet i regneeksempelet. NN får full kvote 25 ordinære feriedager og 4 ekstra dager «Ferie med lønn»

Regler for beregning og utbetaling av feriepenger Visma Blo

Feriepengegrunnlaget. Grunnlaget for feriepengene er det den ansatte tjente året før ferien avvikles. Det kaller vi for opptjeningsåret. Feriepengegrunnlaget er all lønn og annen godtgjørelse for arbeid som er utbetalt i opptjeningsåret. I tillegg til lønn inkluderer dette pengeytelser som for eksempel: Overtidstillegg. Bonus. Provisjon Feriepengegrunnlaget Ferieloven har som formål å sikre at en arbeidstaker får årlig ferie. Feriepengene skal sikre arbeidstakeren mot inntektstap ved avvikling av feriefritiden Har du fem uker ferie, og feriepengegrunnlaget ditt for 2018 er 500.000 kroner, og brutto månedslønn er 45.000 kroner, vil du få 53.077 kroner i feriepenger. Lure reisetips Det kan være lurt å bestille sommerferien så tidlig som mulig, da prisene skrus opp jo nærmere avreise

Feriepengegrunnlaget er enten for høyt eller lavt, og du ønsker å endre dette. Oppstart Sjekk at de ansatte har skattekortopplysninger registrert for inneværende og foregående år, feriedager og satser for samme år. Velg lønnsregistrering og opprett en lønnskjøring i foregående år. Registrer Ansatt.. Utgangspunkt: Bonus skal inngå i feriepengegrunnlaget. Som den klare hovedregel skal det beregnes feriepenger av alle kontantbonusordninger som er vederlag for arbeid. Det vil si at det skal beregnes feriepenger av bonus og provisjonsbasert lønn når dette vederlaget er et resultat av personlig arbeidsinnsats For de fleste arbeidstakere betyr juni utbetaling av feriepenger, samtidig som arbeidsgiver trekker lønn for hele årets ferie. Nedenfor har vi laget en kalkulator, som hjelper deg med å beregne hva feriepengeutbetalingen blir, basert på feriepengegrunnlaget fra i fjor og lønnstrekk for ferien i år Den alminnelige prosentsatsen er 12,0 % av feriepengegrunnlaget. Dette gjelder hvis du er omfattet av Sentralavtalens bestemmelser, som de fleste er; Hvis du ikke er omfattet av Sentralavtalen er den alminnelige prosentsatsen 10,2 % av feriepengegrunnlaget; Er du over 60 år med rett til ekstraferie, økes prosentsatsen med 2,3 prosentpoen

Feriepenger - KPM

Tipper feriepengegrunnlaget er det årets opptjente lønn, mens feriepenger til gode er feriepenger fra samme år (opptjent året før) som du enda ikke har fått utbetalt. Ah, takk! Tenkte ikke over at jeg sa opp og hadde siste lønn en måned FØR feriepengene ble utbetalt Feriepenger utgjør 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år er satsen 12,5 prosent av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere som er omfattet av tariffavtale som gir en femte ferieuke, slik som for eksempel Hovedtariffavtalen på KS-området, er satsen henholdsvis 12 prosent og 14,3 prosent av feriepengegrunnlaget Feriepenger under permisjon En av våre ansatte gikk ut i foreldrepermisjon i februar i år. Hun får utbetalt foreldrepengene fra NAV. Vi har 5 uker ferie og betaler normalt ut alle feriepengene i juni. Hvordan gjør vi det med feriepengene hennes? Feriepengene skal dekke lønnsbortfallet ved ferieavvikling. Når en ansatt har permisjon og får utbetalt foreldrepengene direkte fra NAV, skal.

Feriepengegrunnlag - Uni Micro Kundesente

Tips! Ved bruk av nettleseren Chrome, kan du åpne filene i Acrobat Reader, og bruke søkefunksjonen der, uten å måtte laste ned filene. Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne (pdf). Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne - med departementets kommentarer (pdf) Departementets kommentarer er ikke oppdatert etter hovedoppgjøret 2020 Feriepengegrunnlaget er alltid 10,2 prosent av en lønnsinntekt (eller høyere hvis avtalt), men du får ikke større grunnlag fordi du er i militærtjeneste. Det som derimot er en lovregel, er at du på bestemte vilkår har rett til å tjene opp feriepenger hos arbeidsgiver selv om du er i militærtjeneste (og har fravær fra jobb) Vi har brukt lønnsart 559 Feriep.gr.lag militærtjeneste Det er beregnet feriepenger og aga av beløpene. På årsoppgave ansatte er ikke feriepengegrunnlaget riktig, mangler beløp fra LA 559 Jeg har ikke lagt inn inntektskombinasjon på denne arten så dette har ikke kommet med på A-meldinger. Skal det d.. Reiseutgifter er ikkje ein del av feriepengegrunnlaget. Ny ordning frå 2018. Frå og med 2018 vert feriepengar berekna ut frå feriepengegrunnlag etter ferielova og ikkje månadslønn og feriepengetillegg. For meir informasjon, sjå særavtale for ferie for statstilsette §3 (Statens personalhandbok Feriepengegrunnlaget framgår av den årlige sammenstillingen over innrapporterte opplysninger, som arbeidsgiver skal gi arbeidstaker. Også arbeidsvederlag for helt kortvarige arbeidsforhold omfattes av bestemmelsen. Foruten vanlig lønn vil arbeidsvederlaget omfatte pengeytelser som akkordtillegg,.

feriepenger - Store norske leksiko

Feriepengene skal utgjøre 10,2 % av feriepengegrunnlaget. For bedrifter som er bundet av tariffavtale eller har innført avtalefestet ferie, er prosentsatsen 12 %. Prosentsatsen for arbeidstakere over 60 år med rett til forlenget ferie skal være 2,3 % høyere enn den alminnelige satsen, altså enten 12,5 % eller 14,3 % Feriepengegrunnlaget er den lønnen, eventuelle lønnstillegg og som hovedregel bonus og lignende lønnsytelser som den ansatte fikk utbetalt i fjoråret. Med andre ord opptjener den ansatte feriepenger i år som skal utbetales neste år. Siden ferie i Norge er ulønnet,. Har du fem ukers ferie, og feriepengegrunnlaget ditt for 2018 er 500.000 kroner, og brutto månedslønn er 45.000 kroner, vil du få 53.077 kroner i feriepenger. Artikkelen er oppdatert økonom I dag er det ikke uvanlig at det skal beregnes 12 prosent feriepenger av feriepengegrunnlaget som er opptjent forrige år. Personer over 60 år kan legge til ytterligere 2,3 prosent til prosentsatsen uansett tariffavtale eller ikke

Prosentsats og utregning av feriepenger | Prosent

Lønn - feriepengeberegning - Wiki - innsida

 1. Dersom deler av feriepengegrunnlaget ikke lar seg beregne på det tidspunktet, kan beløpet utbetales sammen med det avsluttende lønnsoppgjøret. Andre tidspunkter kan avtales. Ikke lenger feriepenger som arbeidsledig. Tidligere fikk man feriepenger basert på arbeidsledighet med dagpenger. Ordningen ble fjernet fra 1. januar 2015
 2. I utgangspunktet skal også bonusutbetalinger inngå i feriepengegrunnlaget. Dersom bonusen utbetales uavhengig av den enkeltes arbeidsinnsats er det imidlertid naturlig å anse den som en fast godtgjørelse som faller utenfor feriepengegrunnlaget, se nærmere nedenfor
 3. us utbetalte feriepenger i fjor). Fyll også inn fast årslønn for 2020. Velg feriepengeprosent ut fra antall ferieuker
 4. Feriepengegrunnlaget Feriepengene utgjør mellom 10,2 - 14,3 prosent av feriepengegrunnlaget, avhengig av hvor lang ferie arbeidstaker har krav på. Ferielovens regler tilsier 10,2 % feriepenger og 4 uker pluss 1 dag ferie dersom du er under 60 år

Feriepengegrunnlaget skal fremgå av lønns- og trekkoppgaven for opptjeningsåret. Feriepengesatsen varierer. Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Satsen på 10,2 prosent gjelder ansatte som har fire uker ferie Finansdepartementet synes å forutsette at tips vil inngå i feriepengegrunnlaget, men spørsmålet er ikke avklart. Tips har med stay-on bonus som betales av andre, hvor domstolen har lagt til grunn at det ikke inngikk i feriepengegrunnlaget. Tips gir rettigheter til sykepenger og pensjon fra folketrygden

Den gjeldende prosentsats er 10,2 % av feriepengegrunnlaget, dvs. feriepengene vil utgjøre 10,2 % av lønn i kalenderåret forut for ferieåret. For arbeidstakere over 60 år forhøyes prosentsatsen med 2,3 % og utgjør 12,5 % av feriepengegrunnlaget. Se Arbeidstilsynets faktaside om feriepenger Feriepengegrunnlaget ditt er bruttolønn, det vil si lønn før du har trukket skatt. Denne typen informasjon kan for eksempel søkes opp på www.lovdata.no. Ola jobbet i fem måneder det året, august, september, oktober, november og desember, så han skal ha fem ganger månedslønnen sin som feriepengegrunnlag I feriepengegrunnlaget inngår blant annet bruttolønn, altså lønn før skatt, overtidstillegg og andre typer tillegg. Også bonusordninger og andre ytelser regnes inn. Hvor mange prosent du får av feriepengegrunnlaget står i arbeidskontrakten din. Loven sier minimum 10,2 %, men har du tariffavtale får du oftest 12 % Bestemmelsen som regulerer hva som skal inngå i feriepengegrunnlaget, ferieloven § 10, inneholder en egen regel om at beregning av feriepenger fra arbeidsgiver kan fravikes ved tariffavtale. Dette innebærer at bestemmelsen kan fravikes ved kollektiv avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, mens en individuell avtale ikke vil være gyldig

Du får et Supergavekort på kr 750,- fra GoGift.com for hvert nye medlem du verver frem til 8. november.. Verver du et studentmedlem får du et gavekort på kr 400,- Skal det beregnes feriepenger av bonus som er utbetalt i tillegg til vanlig lønn? Stadig flere har et avlønningssystem der bonus er en viktig del av den totale årslønnen.Spørsmålet blir da om utbetalt bonus skal medregnes i feriepengegrunnlaget.Siden det i mange tilfeller kan dreie seg om betydelige beløp, blir spørsmålet viktig både for arbeidstaker og arbeidsgiver Ifølge ferieloven § 10 (1) beregnes feriepenger fra arbeidsgiver på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret. Departementet har uttalt at begrepet arbeidsvederlag bør avgrenses på samme måte som tilsvarende begrep i dekningsloven. Det betyr at arbeidsvederlag omfatter ethvert vederlag i penger for utført arbeid, som vanlig lønn, bonus, akkordlønn, skifttillegg. Alle arbeidstakere har rett på minimum 10,2 prosent av dette feriepengegrunnlaget. De som er over 60 år, har rett på minimum 12, 5 prosent. Den 5. ferieuke er enten en del av tariffavtalen der du jobber eller er nedfelt i din individuelle lønnsavtale. Dersom du har fem ferieuker, har du krav på å få 12 prosent av feriepengegrunnlaget Feriepengene utgjør 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år, er satsen 12,5 prosent. Dersom det er avtalt flere feriedager enn loven krever, blir prosentandelen tilsvarende høyere. Hvis dere er omfattet av tariff- eller annen avtale som gir en femte ferieuke, er den ordinære satsen 12 prosent

Prosentsats og utregning av feriepenger Prosent

Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Satsen for feriepenger er 12% av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år vises det til ferieloven § 10 nr. 3. Dersom en statsansatt har rett til lønn etter lov eller tariffavtale under permisjon eller annet fravær, tjener vedkommende opp rett til feriepenger for samme tidsrom etter ferieloven § 10 nr. 4 og 5

Lov om ferie [ferieloven] - Lovdat

Andel av utbytte, reiseutgifter, losji og feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret inngår ikke i feriepengegrunnlaget. Sykepenger og fødselspenger gir også grunnlag for opptjening av feriepenger, og utbetales hovedsakelig av NAV. Feriepenger ytes ikke for den del av feriepengegrunnlaget som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Feriepengegrunnlaget skal derfor fremgå av den årlige lønnssammenstillingen (lønns- og trekkoppgave) for opptjeningsåret. Skatt av feriepenger. Feriepengene er skattepliktig inntekt, og er med i grunnlaget for beregning av skatt for inntektsåret I feriepengegrunnlaget inngår all lønn for arbeidsinnsats som arbeidstaker har utført for arbeidsgiver. Dette innebærer at blant annet utbetalte feriepenger fra i fjor, reiseutgifter, sluttvederlag (uten arbeidsinnsats som motytelse) ikke inngår i feriepengegrunnlaget. Provisjonsbasert lønn og bonus skal også med i feriepengegrunnlaget De som har fem ukers ferie i tariffavtalen får 12 prosent av feriepengegrunnlaget i feriepenger i stedet for de lovbestemte 10, 2 prosent. Alle over 60 år har rett til en ekstra ferieuke. Den får de ikke betalt for, men for dem er feriepengene økt til 14,3 prosent av feriepengegrunnlaget, sier Faugli. Ferie og feriepenger «forsvinner» aldr I denne beregningen er feriepengegrunnlaget 385.000 kroner. Dette tilsvarer en årslønn på 420.000 kroner. Forskjellen i sluttsum mellom de to satsene blir som du ser svært liten. Mer når du er over 60 Arbeidstagere som fyller 60 år innen i løpet av ferieåret har rett til én uke ekstra ferie

Feriepengegrunnlag - Uni Micro Kundesenter

Hvis du ønsker å vite hva du får utbetalt i feriepenger, går det an å finne ut ved å lese årets siste lønnslipp - altså lønsslippen du mottar i desember. Der finner du det totale feriepengegrunnlaget i et eget felt. Med dette tallet som utgangspunkt kan du regne ut hva feriepengene blir i 2018. Ferieloven teller lørdag som virkedag Husk feriepengene når du slutter LO med nye råd. Enten du har midlertidig sommerjobb eller skifter fast jobb, bør du sørge for å få utbetalt feriepengene med en gang du slutter, råder LO Hva inngår i feriepengegrunnlaget? Når skal feriepengene utbetales? Når blir feriepengene trekkpliktige? Og hva er 4/26-deler

(1) (Feriepengegrunnlaget) § 10 Beregning av feriepenger Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret. Som arbeidsvederlag regnes ikke utbetalinger som gjelder dekning av utgifter til bilhold, kost, losji o l Bonus og feriepengegrunnlaget. Hovedregelen er at det skal beregnes feriepenger av alle kontantbonuser som er vederlag for arbeid. Noen bonuser forutsetter ikke arbeidsinnsats, eksempelvis aksjer, som kan unntas. Dersom avtalen med arbeidstaker sier at bonus inkluderer feriepenger,.

Som et minimum utgjør feriepengene 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Har du fem ukers ferie, får du derimot 12 prosent. Annonsørinnhold. Hovedregelen er at feriepengene skal utbetales siste vanlige dag før ferien, men det mest vanlige er imidlertid at bedriften utbetaler pengene i en bestemt måned, for eksempel juni For å finne ut av feriepengegrunnlaget ditt sjekker du lønnsslippen. Har du rett på fire uker ferie får du 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget ditt, har du rett på fem ukers ferie er det 12 prosent. Er du over 60 år gjelder høyere satser Feriegodtgjørelsen beregnes etter loven som 10,2 % av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere som omfattes av tariffavtalene om en femte ferieuke er den alminnelige prosentsats for feriepengegrunnlaget 12 %. For arbeidstakere over 60 år, med rett til ekstraferie er prosentsatsen til 14,3 prosen

Bonusutbetalinger skal også regnes med i feriepengegrunnlaget dersom bonusordningen er knyttet til arbeidsinnsats. Dersom den ikke er det - for eksempel når det er snakk om en ren overskuddsdeling - skal bonusutbetalingene ikke medregnes i feriepengegrunnlaget Det er viktig å ha klart for seg at begrepet «opptjeningsår» kun handler om opptjening av feriepenger, ikke om opptjening av rett til ferie.Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av det arbeidsvederlaget som du har fått utbetalt i opptjeningsåret. Feriepengegrunnlaget skal fremgå av den årlige lønnssammenstillingen (tidligere kalt lønns- og trekkoppgave) for opptjeningsåret Feriepengegrunnlaget er minst 10,2 prosent av det du har tjent, men varierer fra bedrift til bedrift. På lønnsslippen din pleier det å stå hvor mye du har opparbeidet deg i feriepenger, hvis ikke finner du det i lønns- og trekkoppgaven din. Feriepenger blir normalt utbetalt i juni OsloMet - storbyuniversitetet - Her er en redegjørelse for hva begrep og uttrykk i eksamens- eller oppgavetekster betyr Arbeidstaker har rett til feriepenger fra arbeidsgiver med 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget etter loven. Hvis du er omfattet av tariffavtale vil du ha rett på 12 % av feriepengegrunnlaget. Feriepengegrunnlaget er det du tjente i fjor, utenom feriepengene. Dette vil du kunne se på årsoppgaven du får fra arbeidsgiveren din

Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget ( se fakta). — For å finne ut av feriepengegrunnlaget ditt sjekker du lønnsslippen din. Har du rett på fire uker ferie får du 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget ditt, har du rett på fem ukers ferie er det 12 prosent. Er du over 60 år gjelder høyere satser, sier. Feriepengegrunnlaget utgjøres stort sett av fjorårets lønn, inkludert ytelser som bonus og provisjon (så lenge det hører naturlig til arbeidet). Utgiftsgodtgjørelser som kost, losji og bilhold, er noen av ytelsene som derimot ikke inngår i grunnlaget. I følge ferieloven skal arbeidstaker utbetale 10,2 % av feriepengegrunnlaget Feriepengegrunnlaget. Ferieloven § 10 omhandler reglene for hvordan feriepenger skal beregnes. Feriepenger skal beregnes på grunnlag av det arbeidsvederlaget som ble utbetalt arbeidstakeren i opptjeningsåret, se ferieloven § 10 (1). Med opptjeningsår menes det forutgående året før ferien avvikles I eksemplet under har vi satt opp et eksempel der feriepengegrunnlaget er 470.000 kroner. Dagens årslønn er 520.000 kroner (43.333 kroner per mnd). Her har vi satt opp hva utbetalingene blir både for de som har han rett til 10,2 prosent, og for de som har rett til 12,0 prosent Den letteste måten å finne ut hva dette feriepengegrunnlaget er, er å ta en titt på lønns- og trekkoppgaven som du fikk ved årsskiftet. Dersom du har rett til fire ferieuker, skal du ha 10,5 prosent av denne summen. Dersom du har rett til fem ferieuker, får du 12 prosent

Du får ikke feriepenger av pensjon. Statens pensjonskasse utbetaler pensjon 12 måneder i året Sluttpakke ved usaklig oppsigelse. Tilsvarende vil en klart usaklig oppsigelse, der kravene til prosess og formkrav til oppsigelsesbrevet er brutt, fort kunne gi arbeidstakeren en klar fordel ved forhandlingsbordet.. Mer om usaklig oppsigelse kan du lese i denne artikkelen: Usaklig oppsigelse (ekstern lenke) De enkelte elementer i en sluttpakk

Feriepenger: Hvor mye får du og hva sier loven? [Guide

Etter ferieloven skal feriepengene utbetales som en fast prosent av feriepengegrunnlaget. Denne prosentsatsen vil være ulik avhengig av hvor lang ferie arbeidstakerne har rett på, og om arbeidstakeren er over 60 år. For arbeidstakere med rett til 4 uker og 1 dag ferie (25 virkedager) vil feriepengene være 10,2 % av feriepengegrunnlaget Feriepenger som utbetales i ferieåret er altså trekkfrie. Det betyr at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt av disse. Utbetales derimot feriepengene i opptjeningsåret (f.eks. ved sluttoppgjør), skal arbeidsgiver trekke skatt av dem. Feriepengegrunnlaget finner du på den årlige inntektssammenstillingen som du får fra arbeidsgiver. Opptjente feriepenger fra fjoråret og inneværende år.

Feriepenger - Skatteetate

Innstillinger for feriepenger - Uni Micro Kundesenter

- Dette bør du bruke ferie- og skattepengene påFeriepenger - Så mye får du i feriepengerMaximum 10 Grunnbok by Gyldendal Norsk Forlag - IssuuFerietid, men hvilke rettigheter har du? — YS

Det er inntekten din i fjor, som fastsetter hvor mye feriepenger du som arbeidstakerne får i år. Etter ferieloven, skal feriepengene utbetales som en fast prosent av feriepengegrunnlaget. Denne prosentsatsen vil være ulik avhengig av hvor lang ferie arbeidstakerne har rett på (4 eller 5 uker), og om arbeidstakeren er over 60 år Feriepengegrunnlaget etter ferieloven består av alt arbeidsvederlag som er utbetalt brutto i opptjeningsåret (det foregående året før ferien tas ut). Med arbeidsvederlag regnes alt vederlag som er utbetalt for utført arbeid, herunder ordinær lønn, overtidsgodtgjørelse, provisjon og skifttillegg Ordinære feriepenger utgjør 12 % av feriepengegrunnlaget. Ansatte som har fylt 60 år eller mer i opptjeningsåret* har rett til en ekstra ferieuke, og denne utgjør 14,3 % av feriepengegrunnlaget. Feriepengene vises på lønnsslippen med teksten: «Utbet. FP.ord i ferieår». Den ekstra ferieuka for arbeidstakere over 60 år vises som «Utbet Merk at hvis du registrere opptjente feriepenger både i det historiske lønnsbilaget og i arbeidsforholdet vil feriepengegrunnlaget dobles. Hvis du skal opprette et historisk lønnsbilag midt i året, må du passer på at bilagsdatoen på det historiske lønnsbilaget er en periode som det ikke skal bli sendt inn ny a-melding for Det blir gjort uavhengig av om arbeidstaker tar ferie i juni eller ikke. Feriepengene utgjør 12 % av feriepengegrunnlaget, siden statsansatte har 5 uker ferie. Ansatte over 60 år får 2,3 prosentpoeng mer. Når ferien avvikles i en annen måned enn juni, får arbeidstaker utbetalt lønn under ferien

 • Hydrogenperoksid bombe.
 • Oktober bilder.
 • Hva er årsaken til influensa.
 • Hvordan samarbeide godt.
 • Ålø type 3.
 • Gevita magnesium.
 • Wetter kierspe.
 • Dreams app spara.
 • Danseur définition.
 • Hendelser etter 1945.
 • Terra nova geografi.
 • Silvia av sverige.
 • Rettsmedisiner lønn.
 • 80er party ideen.
 • Hoya australis skötselråd.
 • Gardasil 9 vs cervarix.
 • Possessivpronomen englisch 5. klasse arbeitsblätter.
 • Icloud drive iphone.
 • Dp kabel biltema.
 • Rhein bodensee friedrichshafen.
 • Skousen 3 for 2.
 • Piratenamüseum wilhelmshaven.
 • Bilka online.
 • Kreisverwaltung mainz bingen mitarbeiter.
 • Gedenkstätte nürnberger prozesse.
 • Bilder messi wohnung.
 • Jugendamt bad homburg hochtaunuskreis.
 • Hailie jade adam scott.
 • Hva er bleier laget av.
 • Flohmarkt helmstedt 2017.
 • Tu bs professionalisierungsbereich.
 • Profilbilder mit swag.
 • Boredom tyler the creator genius.
 • Tanzen schlesisches tor.
 • Take me out 2018.
 • Selskapsformer norge.
 • Sprüche zur hochzeit gästebuch.
 • Enkel superrask iskake.
 • Mycafe.
 • For tidlig fødte barn.
 • Jessheim bilsvindel.